Доставка и разпределяне на закуска и /или плод, и/или мляко, включително млечно кисели продукти за учениците от[…]

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОУ Алеко Константинов, ул. Божидар Здравков № 3а, За: Костадинка Донкова – ПД АСД, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 625673, E-mail: karnegy@abv.bg, Факс: 032 625673Място/места за контакт: гр. Пловдив, ул. Божидар Здравков № 3аИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.oualeko.com/.Адрес на профила на купувача: http://www.oualeko.com/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и разпределяне на закуска и /или плод, и/или мляко, включително млечно кисели продукти за учениците от I до IV клас в ОУ “Алеко Константинов, гр. Пловдив, съгласно ПМС 308/20.12.2010 година. посочената прогнозна стойност

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55521200Описание:
Услуги, свързани с доставка на храна

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на закуски за приблизително 161 учебни дни, разпределени в 34 седмици. Прогнозен брой ученици подлежащи на хранене 336 от I до IV клас. Обемът на поръчката е в зависимост от броя на учениците, съгласно чл. 6, ал. 2 от ПМС 308/20.12.2010 година. Посочената прогнозна стойност е с включено ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32458 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОУ “Алеко Константинов”, гр. Пловдив, ул. “Божидар Здравков” № 3а

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок за изпълнение на поръчката от 01.04.2015 година до 31.03.2016 година.
2. Място за изпълнение на поръчката: ОУ “Алеко Константинов”, гр. Пловдив, ул. “Божидар Здравков” № 3а.
3. Предлаганите храни трябва да отговарят на закона за храните и БДС, наредба № 9/16.09.2011 година за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата и Наредба № 37/21.07.2009 година за здравословното хранене на учениците.
4. Предлаганата средна цена на закуска на едно дете не трябва да е по- ниска от 0,55 лв. с ДДС

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на всеки кандидат ще се изчислява по формулата К = К1 + К2, където К1 е предложената цена, а К2 е оценка за техническото предложение на кандидата.
Предложената от всеки кандидат цена се изчислява по следната формула:
К1 = (K1 min/K1 уч) х 50.
Където К1 уч е предложената от съответния участник цена
K1 min е предложената най-ниска цена от участник.
К2 се образува от оценката за техническото предложение на кандидата /оценка от 1 до 10/ умножена по коефициент 5.
Общият брой точки на всеки участник не може да надхвърля 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Всеки кандидат е длъжен:
1. Да представи удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Агенция по вписванията.
2. Да декларира обстоятелството дали ще използва подизпълнител или няма да използва такъв.
3. Да посочи в предложението срока на валидност на офертата.
4. Да представи техническо предложение за доставка и разпределянето на закуските, съответстващо на всички санитарно -хигиенни правила за този вид дейност /място на приготвяне на закуските, извършване на доставката и други/.
5. Участникът да разполага минимум с 1 брой обекти за производство и търговия с храни, регистрирани съгласно нормативните изисквания и да представи заверено копие от документ за собственост или наем на обекта, както и заверено копие от удостоверението за регистрацията му.
6. Участникът да разполага със система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки за производствения цикъл на храните – НАССР или еквивалент с обхват на сертификация сходен с предмета на поръчката. Доказва се с представяне на актуален сертификат или еквивалент – заверено от участника копие.
7. Участникът да притежава актуален сертификат за система за управление на безопасността на храните ISO 22000:2005 или еквивалент с обхват – ученическо хранене и/или кетъринг. Доказва се с представяне на актуален сертификат или еквивалент – заверено от участника копие.
II. Офертата трябва да се представи запечатана в непрозрачен плик, с ненарушена цялост в деловодството на ОУ “Алеко Константинов”, гр. Пловдив, ул. “Божидар Здравков” № 3а. Върху плика трябва да бъдат посочени : името на участника, процедурата, за която представя офертата, адрес за кореспонденция и телефон за контакт.
2. При приемане на офертата върху плика се отбелязва входящ номер, дата и името на участника.
3. Ценово предложение /единчни цени, осреднена цена и обща стойност на офертат с включен ДДС/ да е поставено в самостоятелен , запечатан, не прозрачен, с ненарушена цялост плик с надпис “ценово предложение” и името на участника.
4. Класираният на първо място участник е длъжен да представи изискуемити документи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП.
III. Отварянето на офертите ще се състои на 19.03.2015 г. от 14,00 часа в сградата на ОУ “Алеко Константинов”, гр. Пловдив.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015