Доставка чрез покупка на прогнозни количества боя, креда, спрей и други материали за маркиране на дървесина за[…]

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение “Държавно горско стопанство Варна” на “Североизточно държавно предприятие” ДП -гр.Шумен, ул.Радко Димитриев №10, За: инж.Веселин Железов, РБългария 9000, Варна, Тел.: 052 613159, E-mail: dgs.varna@dpshumen.bg, Факс: 052 610931Място/места за контакт: ТП ДГС-ВарнаИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: http://dgsvarna.dpshumen.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка чрез покупка на прогнозни количества боя, креда, спрей и други материали за маркиране на дървесина за нуждите на ТП ДГС-Варна за 2015година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24000000Описание:
Химически продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

подробно описани в техническата спецификация, която е публикувана на интернет страницата на възложителя, раздел Профил на купувача- http://dgsvarna.dpshumen.bg.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС-Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Квалификационни изисквания- изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на ТЗ, както и техни обединения;
2. Ограничения при допускане на кандидати- до участие не се допускат кандидати, които не отговарят на условията на чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП; които не са изпълнили обявените от възложителя условия; които са представили непълна оферта или представената оферта надвишава максималната прогнозна стойност на поръчката- 2000.00лв.
3. Условия и начин на финансиране- от стопанската дейност на предприятието. Плащанията се извършват по банкав път в лева, съгласно сроковете посочени в документацията.
4. Предложенията се приемат в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, върху който трябва да са отбелязани предмета на поръчката, данни за участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес.
5.Срок на договора- 31.12.2015г.
6. Срок на валедност на предложенията- 60 дниот крайния срок за депозиране на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията на поръчката и образците са публикувани на интернет страницата на възложителя, раздел Профил на купувача- http://dgsvarna.dpshumen.bg.
Отваряне и разглеждане на офертите- на 26.03.2015година от 10.00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2015