Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на основната сграда на НДК (РЗП 117 000 кв.м.) по реда и при условията[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален дворец на културата – Конгресен център София ЕАД, пл. България № 1, За: Жорж Радушев, Република България 1414, София, Тел.: 02 9166057, E-mail: gradushev@ndk.bg, Факс: 02 8657053Място/места за контакт: Отдел „Правно обслужване“Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ndk.bg.Адрес на профила на купувача: http://business.ndk.bg/profil-na-kupuvacha.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на основната сграда на НДК (РЗП 117 000 кв.м.) по реда и при условията на Закона за енергийната ефективност и Наредба № 16-1594/13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71315200Описание:
Консултантски услуги, свързани със сгради

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение № 1 – Техническа спецификация: обследване за енергийна ефективност и сертифициране на основната сграда на НДК с РЗП 117 000 кв.м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, пл. България № 1, основна сграда на НДК

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяко лице, което прави предложение, трябва да отговаря на следните изисквания:
1. Да е вписано в регистъра по чл. 23а, ал. 1 от ЗЕЕ или да има право да извършва обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
2. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнило най-малко една услуга, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка.
3. Да разполага с екип, състоящ се минимум от:
– Архитект с пълна проектантска правоспособност и най-малко 10 години стаж по специалността;
– Инженер ОВК с пълна проектантска правоспособност, консултант по енергийна ефективност по смисъла на чл. 23, ал. 1, т. 3 от ЗЕЕ;
– Инженер Електро с пълна проектантска правоспособност и професионален опит в областта на сградната автоматика;
– Инженер Конструкции с проектантска правоспособност и професионален опит в областта на фасадния инженеринг;
– Инженер Геофизика с професионален опит в проектиране и обследване за енергийна ефективност на сгради.
4. Да съответства със стандарти за системи за управление на качеството от сериите ISO 9001 (или еквивалент) и OHSAS 18001 (или еквивалент), в предмета на които да са включени консултантски услуги в областта на инвестиционното проектиране.
Когато лицето е обединение, което не е юридическо лице, горните документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с тези критерии за подбор.
В съответствие с чл. 51а от ЗОП лицето може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен горните документи, лицето представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на лицето с тях.
Срок за изпълнение на поръчката: до 120 календарни дни от сключването на договор.
При сключване на договор лицето, избрано за изпълнител, е длъжно да представи гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора за обществена поръчка. Гаранцията се представя във формата на паричен депозит по банкова сметка на възложителя или като банкова гаранция със срок на валидност най-малко един месец след изтичане срока на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показател „Цена“, тежест 50;
2. Показател „Техническо предложение“, тежест 50.
Методика за оценка на оферта:
1. Показател „Цена“ – максимален брой точки 50.
Показателят представлява реална цифрова стойност и се формира на база предложената от участника цена за изпълнение на предмета на поръчката.
2. Показател „Техническо предложение“ – максимален брой точки 50. Включва следните подпоказатели:
ТП1 Обосновка на участника:
– ТП1.1. Разбиране на участника на изискванията на относимата към дейностите нормативна уредба и спецификите на сградата – предмет на поръчката – до 10 т.
– ТП1.2. Описание на ключовите моменти, свързани с постигането на целите на поръчката и очакваните резултати, и идентификация на всички потенциални предпоставки (допускания) и рискове, които могат да възникнат при изпълнението на поръчката – до 10 т.
ТП2 Стратегия на участника:
– ТП2.1. Подход за изпълнение на поръчката – до 10 т.
– ТП2.2. Методи и инструменти за изпълнение на поръчката – до 10 т.
– ТП2.3. Процес на управление на изпълнението на поръчката и описание на дейностите, необходими за постигане целите на поръчката – до 10 т.
Участник, направил предложение, в което липсват един или повече от посочените по-горе елементи на Техническото предложение, ще бъде отстранен.
Максималната възможна стойност на Комплексната оценка на офертата (КО) е 100 точки. Изчислява се по следната формула: КО = Пц + Птп.
Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията спазва разпоредбите на чл. 70 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е налична в Профила на купувача на възложителя.
Източник на финансиране: собствени средства на възложителя.
Място за получаване на офертите: гр. София, пл. “България” № 1, основна сграда на НДК, ет. 4, Деловодство.
Всяка оферта трябва да съдържа:
1. Данни за лицето, което прави предложението – по образец.
2. Техническо предложение, включващо срок на валидност на офертата – по образец.
3. Ценово предложение – по образец.
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП – по образец.
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – по образец.
6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – по образец.
7. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители – по образец.
8. Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 23а, ал. 1 от ЗЕЕ или копие от документ, удостоверяващ правото на лицето да извършва обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
9. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по образец.
10. Декларация с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на лицето, което прави предложението, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата – по образец.
11. Копия от сертификати за съответствие на лицето, което прави предложението със стандарти за системи за управление на качеството от сериите ISO 9001 (или еквивалент) и OHSAS 18001 (или еквивалент), в съответствие с чл. 53, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП.
12. Списък на документите, съдържащи се в офертата – по образец.
Отварянето на офертите ще се проведе на 18.03.2015 г. от 10:00 часа, в гр. София, пл. “България” № 1, основна сграда на НДК, ет. 4, Заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015