„Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от администрацията[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерски съвет, бул. Княз Ал. Дондуков № 1, За: Валентина Георгиева, Румяна Русева, Веска Янева, Адриана Василева, Република България 1594, София, Тел.: 03592 9402666;03592 9403624;03592 9402583;03592 9402222, E-mail: v.georgieva@government.bg, Факс: 03592 9402177Място/места за контакт: Дирекция Административно и правно обслужване и управление на собствеността и отдел Административна и регионална координацияИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.government.bg.Адрес на профила на купувача: http://customerprofile.government.bg/index.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от администрацията на Министерския съвет, осъществявани с безвъзмездната фиинансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ по 2 обособени позиции по Проект № К12-11-1/26.02.2013 г. и Проект К12-21-1/26.02.2013 г.: I-ва обособена позиция: “Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност“; II-ра обособена позиция: “Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Подобряване на управлението на човешките ресурси, чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79212000Описание:
Одиторски услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Целта на настоящата публична покана е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по два проекта, изпълнявани от администрацията на Министерския съвет (АМС), осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:
1. По проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, съгласно сключен договор с рег. № К12-11-1 от 26.02.2013 г. между Администрацията на Министерския съвет и УО на Оперативна програма “Административен капацитет”, с обща стойност на проекта 1 494 118.99 лв. (един милион четиристотин деветдесет и четири хиляди сто и осемнадесет лева и деветдесет и девет стотинки) с включен ДДС. Прогнозната стойност на поръчката по I-ва обособена позиция е до 11666,67 лв. без ДДС.
2. По проект Проект „Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация“, съгласно сключен договор с рег. № К12-21-1 от 26.02.2013 г. между Администрацията на Министерския съвет и УО на Оперативна програма “Административен капацитет”, с обща стойност на проекта 3 492 468.80 лв. (три милиона четиристотин деветдесет и две хиляди четиристотин шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки) с включен ДДС. Прогнозната стойност на поръчката по II-ра обособена позиция е до 18 000 лв. без ДДС.
Извършването на одита трябва да включва следните конкретни дейности – за I и II обособени позиции:
• проверка за установяване на съответствие между отчитането от страна на бенефициента на разходи по дейности, залегнали в одобреното проектно предложение и реда и правилата за отчитане на съответните разходи, определени и описани от Управляващия орган.
• проверка за съответствие между разходите, заявени от бенефициента за възстановяване и тези, посочени в счетоводните записи и разходо-оправдателни документи.
• проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по тях, залегнали в проектното предложение от страна на бенефициента, както и на процедурите за избор на изпълнители.
• проследяване ефективното прилагане от страна на бенефициента на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПАК.
• проверка за съответствие между декларираните в разходо-оправдателните документи разходи и дейностите, залегнали в одобрения проект.
• проверка за наличието на всички необходими реквизити в разходо-оправдателните документи на бенефициента и за съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове.
• проверки за проследяване реалното извършване на дейностите и разходите от страна на бенефициента.
• проверка за съхраняване на проектната документация, съгласно изискванията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

29667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, гр. София, бул. “Княз Ал. Дондуков” № 1, сградата на Министерски съвет – отдел “Административна и регионална координация”

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Представените изисквания за изпълнение на поръчката се отнасят за I и II позиция:
1. Участникът следва да е регистриран одитор по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит.
2. Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 2 (две) услуги с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка. За сходен предмет се приема услуга за извършване на одитни дейности по договори/проекти, финансирани със средства от Европейския съюз или международни донорски програми. Когато участникът е обединение, изискването се отнася общо за участниците в обединението. Изискването за минимум 2 (две) изпълнени услуги със сходен предмет се прилага независимо дали участникът подава оферта за една или за двете обособени позиции.
3. Всеки участник трябва да разполага с екип от експерти, които да притежават необходимото образование и опит за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка и да са на разположение за целия период за изпълнение. В екипа на участника трябва да има най-малко следните експерти:
Участникът трябва да предложи най-малко тричленен екип от лица с висше образование, за изпълнение на одитния ангажимент, като един от членовете на екипа следва да е ръководител. Екипът за изпълнение на поръчката трябва да познава и работи съгласно националното законодателство и международните одиторски стандарти.
• Ръководителят следва да е регистриран одитор и да притежава не по-малко от 3 г. професионален опит като одитор.
• Минимум един представител от екипа следва да има практически опит в одитиране на дейности по проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз, и/или други програми и фондове, финансирани със средства от ЕС, и/или международни донорски програми.
При изпълнението на дейностите, изпълнителят следва да използва екипа, който е посочил за изпълнение в офертата си за участие в обществената поръчка. В случай, че участникът подава оферта за двете обособени позиции следва да предложи отделни екипи за изпълнение на всяка от обособените позиции.
4. Да не са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б.“е“) и ал. 5 от ЗОП;
5. Срокът на валидност на офертата да бъде 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите;
6. Одитът на дейностите трябва да бъде извършен за целия период от сключването на договора с избрания изпълнител за изпълнение на съответния проект, до приключването на дейностите по проекта.
Участниците трябва да представят оферта в запечатан, непрозрачен плик с посочен предмет на обществената поръчка, обособената позиция/обособените позиции, за които се отнася офертата, наименованието на участника, адрес, лице за контакт, телефон и факс.
Подробна информация за изискванията на възложителя, техническите спецификации за изпълнението на поръчката, образци на документи към офертата и проекта на договор е публикувана в профила на купувача на възложителя на интернет адрес: www.government.bg.
Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от назначена от Възложителя комисия, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Министерски съвет – София, бул. “Княз Ал. Дондуков” № 1 на 12.03.2015 г. от 14.00 ч.
Поканата за участие е одобрена със Заповед № ФС-19/24.02.2015 г. на директора на дирекция “АПОУС”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

По всяка обособена позиция възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка с класирания на първо място и определен за изпълнител участник.
Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да представи:
1. Свидетелство за съдимост на лицето/та, които представляват участника. В случай, че участникът е обединение – изискването е за лицата, които представляват участниците в обединението;
2. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП от лицето/та, които представляват участника;
3. Гаранция за изпълнение в размер и срок съгласно проекта на договор;
4. Нотариално заверено пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице;
5. Банкова сметка и данни на лица за контакт по договора.
Информацията за настоящата обществена поръчка ще бъде публикувана в “Профил на купувача” на Министерски съвет на адрес: www.government.bg.
URL в Профила на купувача: http://customerprofile.government.bg/orders.php?id=424dac76-bc30-11e4-98c5-00237d4e54e6

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015