Доставка на електроматериали, железария и резервни части[…]

BG-гр. Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса (РЗОК)-Враца, ул. “Иваница Данчов” № 2, За: Светозар Евстатиев Симеонов, Република България 3000, гр. Враца, Тел.: 092 686110, E-mail: pomp@vrc.nhif.bg, Факс: 092 686111Място/места за контакт: гр. Враца, ул. “Иваница Данчов” № 2Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/464.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК- Враца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31680000, 31520000, 31530000, 31300000, 44520000, 44411000, 39715000Описание:
Електрически принадлежности и аксесоари
Лампи и осветителни уреди
Части за лампи и осветителни уреди
Изолирани жици и кабели
Брави, ключове и панти
Санитарни изделия
Уреди за подгряване на вода и отопление на сгради; водопроводно оборудване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Възложителят не се ангажира да заяви за доставка всички 68 артикули от ценовото предложение на участника и може да заявява само част от тях като си запазва правото да прави заявки и на артикули, извън ценовото предложение. Във всички случаи общата цена за доставки не може да надхвърля сумата от 2000 лв. с включен ДДС за целия срок на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Враца, ул.” Иваница Данчов” №2

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Доставките следва да се осъществяват след подадена от възложителя писмена заявка. Със заявката възложителят определя вида и количеството на конкретната доставка.
2. След получаване на писмената заявка от възложителя, в която са определени вида и количеството на конкретната доставка, изпълнителят с осигурен транспорт за собствена сметка, следва да достави заявените материали на адреса на възложителя и на цена, съгласно ценовото предложение на изпълнителя.
За артикули, които не са посочени в ценовото предложение, същите се доставят на цени, които са актуални към момента на закупуването им в обекта на изпълнителя.
3.При извършване на доставките, изпълнителят следва да доставя електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар, които напълно съответстват на техническата спецификация на възложителя.
4.Стоките, предмет на договора следва да отговарят на европейските стандарти за качество и да са с гаранционен срок не по-малък от посочения от производителя.
5. Материалите и резервните части се доставят в срок до 2 (два) работни дни от подаване на заявката от възложителя.
6.Доставените стоки следва да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати и/или декларации за съответствие, съобразно изискванията на българското законодателство.
7. Рекламации:
7.1. В случай на поява на скрит фабричен дефект (при правилна експлоатация и съхранение) на доставена стока, Изпълнителят се задължава в рамките на 2 (два) работни дни след уведомяването от Възложителя да изпрати свой представител, който да установи рекламацията и да извърши незабавно замяна на повредената стока с нова.
7.2. В случай на рекламация за количествени несъответствия и/или видими фабрични дефекти на доставените стоки, констатирани с двустранно подписан протокол, Изпълнителят извършва замяна в рамките на 2 (два) работни дни на дефектните или несъответстващи по количество стоки с нови.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Участниците подават оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.
2. Офертите се представят всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. до обявения срок в деловодството на РЗОК-Враца на адрес: гр. Враца, ПК 3000, ул. “Иваница Данчов” № 2, лично, чрез куриер или по пощата с известие за доставяне.
3. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№ 1,2,3,4,5,6 и 7, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел първи на поканата интернет адрес в профила на купувача.
4. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на 13.03.2015 г. от 10:30 ч. в сградата на РЗОК-Враца, гр. Враца, ул. “Иваница Данчов” № 2, Заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015