„Избор на оператор за предоставяне на обществена електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна наземна[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на младежта и спорта, бул. Васил Левски № 75, За: Снежана Петкова, България 1040, София, Тел.: 02 9300651, E-mail: snejana.petkova@mpes.government.bg, Факс: 02 9873193Място/места за контакт: Министерство на младежта и спортаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mpes.government.bg/.Адрес на профила на купувача: http://mpes.government.bg/Pages/Contracts/Default.aspx.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на оператор за предоставяне на обществена електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна наземна мобилна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Министерство на младежта и спорта”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64212000Описание:
Мобилни радиотелефонни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предоставяне на обществена електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна наземна мобилна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Министерство на младежта и спорта и предоставяне минимум 100 бр. SIM карти. Възложителят си запазва правото да намалява и да увеличава броя на съществуващите сим-карти. Максимална прогнозна стойност – 65 000лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на град София и в страната

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Електронните съобщения да се осъществяват въз основа на издадени от Комисия за регулиране на съобщенията Разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа съответно по стандарти GSM и UMTS c национално покритие.
II. Предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги по стандарти GSM и UMTS да предоставя електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на младежта и спорта и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност.

III. Предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги по стандарти GSM и UMTS да предоставя всички електронни съобщителни услуги съгласно GSM/UMTS стандарта, както следва:

1. Допълнителни изисквания:
1.1. Провеждане на безплатни разговори в корпоративна група за минимум 100 абоната. Възложителят си запазва правото да намалява и да увеличава броя на съществуващите сим-карти.
1.2 Провеждане на разговори в мобилната наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS на кандидата.
1.3 Провеждане на разговори с крайни потребители на други мобилни и фиксирани мрежи.
1.4. Провеждане на международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи (по международни зони).
1.5. Провеждане на разговори в роуминг с мобилни наземни и фиксирани мрежи.
1.6. Първоначален период на таксуване – 30 секунди.
1.7. Не се допуска начисляване на такса свързване при провеждане на разговори от мобилните номера на Възложителя.
2. Предоставяне на услуга “мобилен достъп до интернет”.
3. Предоставяне на услуга кратки съобщения (текстови – SMS и мултимедийни –
MMS).
4. Безплатно предоставяне на SIM карти.
5. Предоставяне на безплатен дубликат на открадната или загубена SIM карта.
6. Предоставяне на възможност за преносимост на предоставените мобилни номера.
7. Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS при преференциални условия на служители на Възложителя, като ползватели извън корпоративната група.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К=К1х45% +K2x35% +K3x20%,
където,
К1 е сбор от точки за ценови показатели за мобилни услуги,
K2 е сбор от точки от предоставени безплатни мобилни услуги месечно,
K3 са точките за допълнителни услуги.
Методиката е публикувана в профила на купувача:http://mpes.government.bg/Pages/Contracts/Default.aspx

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се подава в непрозрачен запечатан плик в рамките на определения в публичната покана краен срок. Върху плика с офертата трябва да са отбелязани предмета на поръчката, за която се участва, името на участника, e-mail, телефон/факс и адрес за кореспонденция.
Срокът на валидност на офертите е 60 дни от крайния срок за подаване на оферти, определен в публичната покана.

Участниците трябва да представят:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен в началото на офертата (подписан от участника); 2. Валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката, издадено от КРС -заверено копие; 3. Декларация в свободен текст за срока на валидност на офертата; 4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 5.Ценово предложение за изпълнение на поръчката по образец на т.IV от Документацията.

Техническото и ценово предложение към офертата се подписват от лица, които имат право да представляват участника и могат да удостоверят пред Възложителя представителните си функции.

Офертите се подават на място в деловодството на Министерство на младежта и спорта, бул. Васил Левски № 75.

Документите са публикувани на профила на купувача:http://mpes.government.bg/Pages/Contracts/Default.aspx

Дата, час и място на отваряне на офертите: 17.03.2015г., 10.30ч., Министерство на младежта и спорта, бул. Васил Левски № 75

Отварянето на офертите е публично и се извършва при условията на чл.101г, ал.3 във връзка с чл.68, ал.3 от ЗОП. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица. Отварянето на офертите се извършва по реда на тяхното постъпване. Комисията оповестява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения. С извършване на горепосочените действия, приключва публичната част от заседанието на комисията. Комисията се оттегля на закрито заседание, където разглежда документите и информацията, съдържаща се в тях за съответствие с изискванията на Възложителя. Участници или оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя, се отстраняват.

При сключване на договор класираният на първо място участник представя:
1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и
2. декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015