Доставка на хранителни продукти за Целодневна детска градина „ Слънчице” с филиали , с. Якимово. Предвиждат[…]

BG-с. Якимово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Целодневна детска градина Слънчице с. Якимово, ул. Александър Стамболийски 42-44, За: Клавдия Йосифова Илиева, Р България 3640, с. Якимово, Тел.: 09742 2109, E-mail: slan4ice_100@abv.bgМясто/места за контакт: Директор на ЦДГИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.iakimovo.org.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти за Целодневна детска градина „ Слънчице” с филиали , с. Якимово.
Предвиждат се следните обособени позиции
Обособена позиция №1 : Доставка на мляко и млечни продукти
Обособена позиция №2 : Доставка на месо, местни продукти и риба
Обособена позиция №3 : Доставка на хляб, хлебни изделия и закуски
Обособена позиция №4 :Доставка на консерви , замразени зеленчуци, натурален сок, яйца, пакетирани храни, подправки
Обособена позиция №5 : Доставка на плодове и зеленчуци
Участниците могат да подават оферти за една или повече обособезни позиции, както и за всички обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15600000, 15810000, 15897200Описание:
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Консервирани хранителни продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност с ДДС – 33505 лв.
Приблизителна стойност на изпълнение на поръчката е до 33505лв. / словом: тридесет и три хиляди и петстотин и пет лв./ с вкл. ДДС, за една календарна година, считано от влизане в сила на договор с определените изпълнители, по обособени позиции, както следва:
За Позиция I – до 10654 лв. с ДДС ; За Позиция II – до 5953 лв. с ДДС ; За Позиция III – 5350 лв. с ДДС ; За Позиция IV – 6031 лв. с ДДС ; За Позиция V- 5517 лв. с ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33505 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

обл. Монтана, с. Якимово , ул. „ Александър Стамболийски” 42-44, ЦДГ „ Слънчице” с филиали

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на поръчката трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба относно производството и търговията с хранителни продукти, Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища, Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години, БДС.
Кандидатите за изпълнител трябва да притежават технически възможности и необходимата квалификация на персонала. Поръчката трябва да се осъществява чрез технически съоръжения, гарантиращи качественото и срочното й изпълнение – продуктите да се съхраняват и транспортират в бази и с транспорт, отговарящ на нормативно-установените изисквания и на нормите, издадени от специализираните контролни държавни органи за срока на изпълнение на поръчката, както и опит в извършването на такива услуги. Участниците трябва да разполагат със складови бази на разстояние не по-голямо от 40 километра от конкретното място на доставката, в които да са налице необходимите условия за съхранение на продуктите, за които се участва, както и да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания в Р. България.
Предлаганите хранителни продукти по всяка позиция трябва да отговорят на следните изисквания:
– да са първо качество и да са с доказан произход;
– към датата на доставка продуктите да имат не по-малко от 50% остатъчна трайност съгласно поставената им маркировка;
– да отговарят на нормативноустановените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители;
– да отговарят на санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми, установени от действащото в РБългария законодателство и/или издадени от специализирани държавни контролни органи
– месните заготовки и месни продукти, които се предлагат да са произведени по утвърдени стандарти и/или са произведени по технологична документация / ТД/
– млечните продукти да са произведени от сурово мляко, което отговаря на изискванията, киселото мляко да е произведено в съответствие със стандарт БДС 12:2010, кашкавалът по БДС 14:2010,сиренето по БДС 15:2010
– яйцата да са клас „ А ” и да отговарят на изискванията на Наредба №1 от 2008 г.
– брашното да е произведено по утвърден стандарт, и/или пълнозърнесто брашно.

Горепосочените обстоятелства се доказват с документи, издадени от компетентни държавни органи (РЗИ, БАБХ).
Всяка доставка се придружава с документи, удостоверяващи горепосочените обстоятелства, издадени от специализираните държавни контролни органи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържание на офертата: І.Техническа оферта -списък на документите, съдържащи се в плик “А”: 1.Техническо предложение -по образец; 2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец – заверен с подпис и печат. 3.Административни сведения за участника -по образец. 4.Срок за изпълнение на поръчката – посочва се в техническото предложение; 5.Парафиран проект на договор- по образец. 6. Декларация по чл.47,ал.1,2 и 5 от ЗОП -по образец. Документите, описани в т.І следва да бъдат скрепени неподвижно в стандартна папка – формат А4 и подредени в реда, в който се изискват. Запечатват се плик “А”. ІІ.Ценова оферта -по образец .Представя се в отделен запечатан плик”Б”, надписан “Предлагана цена” . Плик “А” и плик “Б” се поставят в общ плик /пакет ,на който е изписано наименованието на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция ,тел /факс и електронен адрес. Офертите се подават в запечатан плик /пакет лично от участника или от упълномощено от него лице или по пощата -с обратна разписка или чрез куриерска служба. Офертите се адресират и подават до ЦДГ „Слънчице”, с. Якимово, ул. „ Ал. Стамболийски” 42-44 Образците на документите са публикувани на интернет адреса ,посочен в настоящата покана. В срок до 3 календарни дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, участниците могат да изискват от възложителя писмено разяснения по публичната покана и приложенията към нея. Въпросите следва да бъдат изпратени на e-mail: slan4ice_100@abv.bg Писмените разяснения ще бъдат публикувани в профила на купувача не по-късно от деня,следващ получаването на конкретното искане за разяснение. С публичното предоставяне на информацията се счита, че всички заинтересовани кандидати и участници са уведомени.
Офертите ще бъдат отворени на 11.03.2015 г.от 13,00 ч.в дирекцията на ЦДГ „Слънчице” с. Якимово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015