Доставка на нискоминерализирана трапезна вода за нуждите на детски градини, детски ясли и социални заведения[…]

BG-Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Шумен, Бул. Славянски № 17, За: Невянка Георгиева, Република България 9700, Шумен, Тел.: 054 857762, E-mail: n.georgieva@shumen.bg, Факс: 054 800400Място/места за контакт: община Шумен, ет. 3, стая № 352Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.shumen.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.shumen.bg/zop/150224.htm.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на нискоминерализирана трапезна вода за нуждите на детски градини, детски ясли и социални заведения в Община Шумен. Осигуряване на оборотни диспенсъри и тяхната профилактика.
Чрез настоящата обществена поръчка възложителят ще обезпечи доставките на нискоминерализирана трапезна вода за нуждите на детските градини, детските ясли и социалните заведения в Община Шумен.
Целта на възлагането на настоящата поръчка е избор на лице (търговец), на което да му бъдат възложени доставките на нискоминерализирана трапезна вода за нуждите на детските градини, детските ясли и социалните заведения в община Шумен.
При изпълнение обекта на поръчката изпълнителят трябва да спазва изискванията на Закона за храните, наредбите по прилагане на Закона за храните: Наредба № 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, Наредба № 9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детски и социални заведения, Наредба № 6 от 10.08.2011г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели и всички други нормативни и ненормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на обекта на поръчката и качеството и годността за консумация на водата, предмет на поръчката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15981000Описание:
Минерална вода

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Посочените количества в техническата спецификация са прогнозни и могат да бъдат увеличавани или намалявани в зависимост от потребностите на заведенията. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява прогнозното количество до 15%.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко складовете на детските градини, детските ясли и социалните заведения в община Шумен

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Не могат да участват в процедурата лица, за които са налице обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1(с изключение на обстоятелството по б.„е“)и чл.47,ал.5 от ЗОП.Участниците трябва да представят доказателства за техническите си възможности и/или квалификация за изпълнение на обекта на обществената поръчка, като представят в офертите си следните документи:1.Удостоверение за регистрация от БАБХ за Търговия на едро с храни;2.Декларация и списък за транспортните средства за превоз на храни,с които разполага участникът(собствени или наети)за изпълнение на поръчката,както и удостоверения за регистрация от БАБХ и Свидетелства за регистрация на МПС.Наличието на декларираните транспортни средства се доказва с копия на:регистрационни талони на МПС,фактури за закупуване на техника и/или извлечения от инвентарна книга – за собствената техника;договори за наем/ползване/лизинг,придружени със заверени документи за собственост на името на наемодателя(талони,фактури)-за наетата/ползвана техника;3.Декларация в свободен текст,с която се декларира следното:а)транспортните средства с описани рег.номера,с които кандидатът участва,действително ще се използват за доставка на водата и няма да бъдат заменяни с друг нерегламентиран транспорт;б)при закупуване(наемане на допълнителни транспортни средства по време на изпълнение на поръчката),същите ще бъдат използвани за доставка на водата след представяне на оригинално или заверено от нотариус Удостоверение от БАБХ;в)деклариране,(включително и клауза към договора за наемане),че наетите транспортни средства в случай,че ще бъдат използвани и от фирмата,която ги отдава,ще бъдат свободни,когато е необходимо за извършване на доставката;4.Доказателства,че участникът има на разположение(собствен или нает)озонатор за периодична профилактика(озониране)на диспенсърите;
Участниците трябва да отговарят на следните минимални изисквания за техническите си възможности и/или квалификация за изпълнение на обекта на обществената поръчка:1.Участникът да притежава Удостоверение за регистрация от БАБХ за Търговия на едро с храни;2.Участникът да разполага най-малко с 1 специализиран автомобил за превоз на нискоминерализирана трапезна вода;3.Участниците да имат на разположение (собствен или нает) озонатор за периодична профилактика (озониране) на диспенсърите.Участник в процедурата може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси.
Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер на 3% от прогнозната стойност на обществената поръчка.Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.Гаранцията се представя в една от следните форми:1.депозит на парична сума по сметка на възложителя;2.банкова гаранция в полза на възложителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.При избор на гаранция за изпълнение – парична сума, тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN BG56IABG74773300586600, BIC IABGBGSF, при „Интернешънал Асет Банк”АД,клон Шумен.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка е „най-ниска цена“.
При определяне на комплексната оценка „К” по отделните критерии за оценка на Предложението, Комисията взема под внимание цифровото изражение по всеки един показател до втория знак след десетичната запетая. Комплексната оценка „К” на всяко Предложение ще се определи по посочените по-долу критерии и формули:
Точките на участниците се определят по следната формула:
К = С1 + С2 + С3 = 100 т., където:
С1 – представлява предложената най-ниска обща стойност на питейната бутилирана вода в галони от 19 л.
Участникът с най-ниска цена получава 80 точки. Точките на участниците се определят по следната формула:
С1 = най-ниска предлагана цена разделена на поредна предлагана цена умножена по 80 т.
С2 – представлява предложената най-ниска единична цена на бутилираната натурална вода в бутилки от 0,500 л.
Участникът с най-ниска цена получава 10 точки. Точките на участниците се определят по следната формула:
С2 = най-ниска предлагана цена разделена на поредна предлагана цена умножена по 10 т.
С3 – представлява предложената най-ниска единична цена на бутилираната натурална вода в бутилки от 10 л.
Участникът с най-ниска цена получава 10 точки. Точките на участниците се определят по следната формула:
С3 = най-ниска предлагана цена разделена на поредна предлагана цена умножена по 10 т.
Цифровото изражение по отделните показатели се закръгля до втория знак след десетичната запетая. Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя. Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им по гореописания ред, като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа 1 запечатан,непрозрачен и надписан плик,в който се поставят следните документи:1.Списък на документите, съдържащи се в офертата,подписан от участника;2.Оферта-Обр.№1;3.Нотариално заверено пълномощно на лицето,упълномощено да представлява участника в процедурата(когато участникът не се представлява от лицата,които имат право на това,съгласно документите му за регистрация);4.Декларация по чл.47,ал.1,т.1(с изключение на обстоятелството по б.„е“)от ЗОП-Обр.№2;5.Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП-Обр.№3;6.Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват:а)удостоверение за регистрация от БАБХ за Търговия на едро с храни;б)декларация-Обр.№4 и списък за транспортните средства за превоз на вода,с които разполага участникът(собствени или наети)за изпълнение на поръчката,както и удостоверения за регистрация от БАБХ и Свидетелства за регистрация на МПС.Наличието на декларираните транспортни средства се доказва с копия на:регистрационни талони на превозните средства,фактури за закупуване на техника и/или извлечения от инвентарна книга-за собствената техника;договори за наем /ползване/лизинг,придружени със заверени документи за собственост на името на наемодателя(талони,фактури)-за наетата/ползвана техника;в)декларация в свободен текст,с която се декларира следното:Транспортните средства(да се опишат рег.номера),с които кандидатът участва,действително ще се използват за доставка на храни и няма да бъдат заменяни с друг нерегламентиран транспорт;При закупуване(наемане на допълнителни транспортни средства по време на изпълнение на поръчката),същите ще бъдат използвани за доставка на водата след представяне на оригинално или заверено от нотариус Удостоверение от БАБХ;Деклариране,(включително и клауза към договора за наемане),че наетите транспортни средства в случай,че ще бъдат използвани и от фирмата,която ги отдава,ще бъдат свободни,когато е необходимо за извършване на доставката;г) доказателства,че участникът има на разположение(собствен или нает)озонатор за периодична профилактика(озониране)на диспенсърите;7.„Предложение за изпълнение на поръчката”-Обр.№5,при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническото задание,изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката.В техническото предложение участникът трябва да посочи:а)срок на изпълнение на поръчката;б)описание на предлаганите видове нискоминерализирана трапезна вода, придружено със заверени за вярност копия на удостоверение за вписване в публичния регистър на РЗИ по местонохождението на обекта,по реда на Закона за храните,на производителя на бутилирана вода и протоколи от акредитирано лице,удостоверяващи направени изследвания на състава по всеки един от показателите на трапезната вода в рамките на препоръчителните максимални стойности,съгласно Наредба №9/16.03.2001 г. за качеството на водата,предназначена за питейно-битови цели и изискванията на Възложителя;в)брой на профилактиките на диспенсърите за една календарна година;г)задължение за покриване на всички изисквания на Възложителя,посочени в Техническата спецификация от настоящата документация;8.Ценова оферта-Обр.№6.Документите в плика се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.
Цялата налична документация по процедурата може да бъде разгледана и получена в административната сграда на Община Шумен,бул.„Славянски”№17,ет.3,стая352,до 09.03.2015г. от 08:00ч. до 17:00ч., както и на Профил на купувача в електронната страница на Възложителя: http://www.shumen.bg/zop/150224.htm.Офертите на участниците ще се приемат в ст.204(деловодство)на административната сграда на Община Шумен, гр.Шумен, бул.„Славянски” №17,до 9 март2015г до 17ч. Отварянето на офертите ще се проведе на 10.03.2015г. от 10:00 часа в зала 304 на Община Шумен.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2015