Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията[…]

BG-Пазарджик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЗОК Пазарджик, ул. 11 Август №2, За: Диана Гатева, Ласка Джонева, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 402109, E-mail: pazardjik@nhif.bg, Факс: 034 402107Място/места за контакт: БългарияИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/534.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000Описание:
Услуги по трудова медицина

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата численост на персонала на РЗОК Пазарджик е 70 души като в хода на изпълнение на договора тази численост може да се променя.
Посочената прогнозна стойност е без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2083 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Медицинските прегледи и изследвания се извършват в лечебно заведение на територията на гр. Пазарджик, разполагащо с необходимите специалисти и лаборатория. Измерванията на параметрите на работната среда се извършват в сградата на РЗОК Пазарджик и прилежащите офиси в гр. Велинград, гр. Пещера, гр. Панагюрище и гр. Септември

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина
2. Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ:
2.1. Всички изисквания в съответствие с Наредба № 3/25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
2.2 . Профилактични прегледи и изследвания
– при офталмолог – до 70 човека,
– Преглед при АГ специалист с вземане на цитонамазка – до 50 жени
– ехография на млечни жлези – до 50 жени
– Лабораторни изследвания /ПКК, СУЕ, кръвна захар/ – до 70 човека
2.3. Измерване на параметрите на работната среда в съответствие с Наредба №16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането конкретно включват:
– Осветеност – максимум до 23 работни помещения, в т.ч. офисите в гр. Пещера, гр.Панагюрище, гр. Септември и гр. Велинград
– Състояние на елементите на заземителната уредба /ГРТ/ – 6 бр.
3. Изискванията към кандидатите и документите, с които следва да удостоверят изпълнението на изискванията са подробно описани в техническите изисквания и указания за офериране, неразделна част от настоящата публична покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Пликът с офертата трябва да съдържа: Административни сведения, изготвени по образеца (Приложение № 1), Списък на всички документи, приложени към настоящата оферта (Приложение № 2), Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП (Приложение № 3), Декларация за ползване на подизпълнител (Приложение № 4), Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 5), Заверено копие на документ за регистрация в МЗ, съгласно чл. 25в, ал. 1 от ЗЗБУТ, в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ., Заверено копие на документ, издаден от Комисията за защита на личните данни удостоверяващ, че СТМ е вписана в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, Заверено копие на договора с подизпълнителя, Техническо предложение (Приложение № 6), Ценово предложение (Приложение № 7), Проект на договор (Приложение № 8)
2. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП на 12.03.2015г. от 10.30 часа в сградата на РЗОК Пазарджик, ул. “11-ти август” №2

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015