Настоящата поръчка включва изработка и доставка на рекламни материали, в т.ч. дизайн, графично оформление и печат[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална агенция по професионално образование и обучение, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, За: Марияна Павлова, Република България 1113, София, Тел.: 02 9712070, E-mail: m.pavlova@navet.government.bg, Факс: 02 9733358Място/места за контакт: Национална агенция по професионално образование и обучениеИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.navet.government.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.navet.government.bg/bg/konkursite..

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата поръчка включва изработка и доставка на рекламни материали, в т.ч. дизайн, графично оформление и печат на папки, химикалки, тефтери, книжни чанти, флаш-памет (USB) и доставка на адреса на възложителя с визуализация/брандиране съгласно изискванията за визуална идентификация на предоставеното от Европейския съюз финансиране.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341100, 79340000, 79341000, 79341400Описание:
Услуги по планиране, създаване и разполагане на рекламата
Рекламни и маркетингови услуги
Рекламни услуги
Услуги, свързани с рекламни кампании

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Папки – 200 бр.
Химикалки – 200 бр.
Тефтери – 200 бр.
Книжни чанти – 200 бр.
флаш-памет (USB) – 200 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3920 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически възможности:
През последните три години, считано от крайната дата за подаване на офертите, участникът трябва да е изпълнил успешно минимум два договора с предмет, сходен с предмета на поръчката, придружени с препоръка/и за добро изпълнение.
Участникът следва да притежава валиден Сертификат за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент.
За доказване на изискването за технически възможности, участникът следва да представи следните документи:
1. Списък на изпълнените договори с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години считано от крайната дата за подаване на офертите, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, с посочени: предмет; възложител (получател); стойност; начална и крайна дата на всеки договор; качество, в което е изпълняван договора (в качеството на изпълнител, участник в обединение или подизпълнител). Списъкът се попълва съгласно приложения образец – Приложение № 3 от документацията за участие.
2. Препоръки за добро изпълнение за включените в списъка договори.
3. Сертификат за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент – заверено копие от участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши на заседание на назначената от Възложителя комисия, което ще се проведе на 12.03.2015 г. от 11:30 ч. в заседателната зала на НАПОО
Документацията за участие може да бъде изтеглена от от интернет страницата на възложителя – http://www.navet.government.bg/bg/konkursite – “Профил на купувача”, “Обществени поръчки”, където документацията е достъпна по електронен път и е безплатна.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015