Доставка и монтаж на резервни части, гуми и консумативи.Извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобилна[…]

BG-Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Шуменски университет Епископ Константин Преславски, ул. Университетска 115, За: проф. д.п.н. Маргарита Георгиева – ректор, Ганчо Иванов – специалист Обществени поръчки, България 9712, Шумен, Тел.: 054 830350, E-mail: rector@shu.bg, Факс: 054 830371Място/места за контакт: гр. Шумен, ул. Университетска 115Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.shu.bg.Адрес на профила на купувача: http://profil-na-kupuvacha.shu.bg/?p=408.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и монтаж на резервни части, гуми и консумативи.Извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобилна техника, както следва: сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника – ремонти, профилактика, диагностика.Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” ще заявява доставка на резервни части, гуми и консумативи при възникнала необходимост.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112000Описание:
Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на поръчката е 2 000.00(две хиляди) лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В сервизи на избрания изпълнител, находящи се в град Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставените, резервни части, гуми и консумативи трябва да са оригинални за съответната марка автомобил и да отговарят на изискванията за качество в Република България. Гаранционният срок на доставените резервни части, гуми и консумативи е съобразно гаранцията на производителя им. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” ще заявява резервни части и консумативи при възникнала необходимост, като може да заявява и резервни части и консумативи извън посочените в списъка, в рамките на общата прогнозна стойност по сключения договор. Избраният изпълнител трябва да има възможност за доставка на резервни части и консумативи и за други автомобили, в случай, че Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” придобие нови автомобили през срока на действие на сключения договор. Ремонтните дейности ще бъдат извършвани при възникнала необходимост, като Изпълнителят ще издава пълна писмена гаранция за качеството на извършените от него дейности по автомобилите, за срок не по-кратък от гаранционния срок на вложените резервни части и/ или консумативи. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” ще заявява доставката на гуми при възникнала необходимост. Доставяните гуми трябва да бъдат от висок клас, да са нови и неупотребявани, да отговарят за съответната марка автомобил и да са произведени през 2015 г., със съответната щампа (DOT), доказваща годината на производство. Всички разходи, свързани с доставката са за сметка на Изпълнителя. Участникът следва да представи списък с адресите на сервизните бази, които са на негово разположение, като посочи лице/а за контакт, телефон, факс, е-mail.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

МЕТОДИКА
За оценяване на предложенията в процедура за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда и при условията на Глава осма „а” от ЗОП, чрез публична покана с наименование: “Сервизна поддръжка на автомобилите, собственост на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” в град Шумен, включително доставка и монтаж на резервни части, гуми и консумативи за тях”.

I. Критерий за оценка. Показатели и тежест.

Критерий за оценка на постъпилите предложения в процедурата за възлагане на обществената поръчка е икономически най-изгодната оферта при следните показатели, формиращи комплексната оценка:

1. Размер на часова ставка за труда, вложен при извършване на ремонт (Цтр) – максимален брой точки – 20.
Участниците посочват размера на предлаганата от тях часова ставка за труда, вложен при извършване на ремонт.

2. Размер на цената за диагностика на всички системи, уредби и инсталации без двигател (Цсис) – максимален брой точки – 5.
По този показател се оценява посочената от участника цената за извършване на диагностика на: ходовата част, спирачната система и кормилната уредба; съединител, скоростна кутия и диференциал; електроинсталацията и електрооборудването, включително климатик, без радиоапаратите.

3. Размер на цената за диагностика на двигател (Цдв) – максимален брой точки – 5.
По този показател се оценява посочената от участника цена за извършване на диагностика на двигател на автомобил.

4. Стойност на оригинални резервни части (Црч) – максимален брой точки – 20.
По този показател се оценява посочената от участника сума, получена от сбора на оригиналните резервни части за посочените автомобили.

5. Размер на цената за смяна на един брой гума /включва демонтаж, монтаж и баланс/ (Цсг) – максимален брой точки – 5.
По този показател се оценява посочената от участника цена за смяна на един брой гума, включваща демонтаж, монтаж и баланс.

6. Размер на цената за ремонт на един брой гума (Црг) – максимален брой точки – 5.
По този показател се оценява посочената от участника цена за извършване на ремонт на един брой гума.

7. Време на изпълнение за ремонт, касаещ лека повреда на автомобил (Тлп) – максимален брой точки – 10.
По този показател се оценява посочения от участника срок за изпълнение на ремонтните дейности, след постъпване на автомобила в сервизната база, поради лека повреда.

8. Време на изпълнение за ремонт, касаещ средна повреда на автомобил (Тсп) – максимален брой точки – 10.
По този показател се оценява посочения от участника срок за изпълнение на ремонтните дейности, след постъпване на автомобила в сервизната база, поради средна повреда.

9. Време на изпълнение за ремонт, касаещ тежка повреда на автомобил (Ттп) – максимален брой точки – 10.
По този показател се оценява посочения от участника срок за изпълнение на ремонтните дейности, след постъпване на автомобила в сервизната база, поради тежка повреда.

10. Време на изпълнение при заявка за смяна на гума, включващо доставка, демонтаж, монтаж и баланс на гумата (Тсг) – максимален брой точки – 5.
По този показател се оценява посочения от участника срок за изпълнение при заявка за доставка на нови гуми, включващ и монтаж/демонтаж и баланс на гумите.

11. Време на изпълнение за ремонт на гума (Трг) – максимален брой точки – 5.
По този показател се оценява посочения от участника срок за изпълнение при заявка за ремонт на гуми.

ІІ. Формули и начин за изчисляване на точките по отделните показатели

1. Оценката на показателя Цтр за всеки участник се извършва по формулата

Цтр = Цmin /Цi x 20
където:
Цmin – най-ниския размер на часова ставка за труд предложена в процедурата;
Цi – часовата ставка за труд, предложена от оценявания участник;
20 – коефициент на тежест на показателя.

2. Оценката на показателя Цсис за всеки участник се извършва по формулата

Цсис = Цmin /Цi x 5
където:
Цmin – най-ниската цена за диагностика на всички системи без двигател, предложена в

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/03/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

процедурата;
Цi – цената за диагностика на всички системи без двигател, предложена от оценявания участник;
5 – коефициент на тежест на показателя.

3. Оценката на показателя Цдв за всеки участник се извършва по формулата

Цдв = Цmin /Цi x 5
където:
Цmin – най-ниската цена за диагностика на двигател предложена в процедурата;
Цi – цената за диагностика на двигател, предложена от оценявания участник;
5 – коефициент на тежест на показателя.

4. Оценката на показателя Црч за всеки участник се извършва по формулата

Црч = Цmin /Цi x 20
където:
Цmin – минималната сума от всички предложения, получена от сбора на стойностите на оригиналните резервни части за посочените автомобили;
Цi – предложена от участника стойност на сумата, получена от сбора на оригиналните резервни части за посочените автомобили;
20 – коефициент на тежест на показателя.

5. Оценката на показателя Цсг за всеки участник се извършва по формулата

Цсг = Цmin /Цi x 5
където:
Цmin – минималната сума от всички предложения за смяна на един брой гума, включваща демонтаж, монтаж и баланс на гумата;
Цi – предложена от участника сума за смяна на един брой гума, включваща демонтаж, монтаж и баланс на гумата;
5 – коефициент на тежест на показателя.

6. Оценката на показателя Црг за всеки участник се извършва по формулата

Црг = Цmin /Цi x 5
където:
Цmin – минималната сума от всички предложения за ремонт на един брой гума;
Цi – предложена от участника сума за ремонт на един брой гума.
5 – коефициент на тежест на показателя.

7. Оценката на показателя Тлп за всеки участник се извършва по формулата

Тлп = Тmin /Тi x 10
където:
Тmin – най-краткият срок от всички предложения за извършване на ремонт, касаещ лека повреда на автомобил;
Тi – предложеният от участника срок за извършване на ремонт, касаещ лека повреда на автомобил;
10 – коефициент на тежест на показателя.

8. Оценката на показателя Тсп за всеки участник се извършва по формулата

Тсп = Тmin /Тi x 10
където:
Тmin – най-краткият срок от всички предложения за извършване на ремонт, касаещ средна повреда на автомобил;
Тi – предложеният от участника срок за извършване на ремонт, касаещ средна повреда на автомобил;
10 – коефициент на тежсет на показателя.

9. Оценката на показателя Ттп за всеки участник се извършва по формулата

Ттп = Тmin /Тi x 10
където:
Тmin – най-краткият срок от всички предложения за извършване на ремонт, касаещ тежка повреда на автомобил;
Тi – предложеният от участника срок за извършване на ремонт, касаещ тежка повреда на автомобил;
10 – коефициент на тежест на показателя.

10. Оценката на показателя Тсг за всеки участник се извършва по формулата

Тсг = Тmin /Тi x 5
където:
Тmin – най-краткият срок от всички предложения за извършване на смяна на гума, включващо доставката, демонтаж, монтаж и баланс на гумата;
Тi – предложеният от участника срок за извършване на смяна на гума, включващо доставката, демонтаж, монтаж и баланс на гумата;
5 – коефициент на тежест на показателя.

11. Оценката на показателя Трг за всеки участник се извършва по формулата

Трг = Тmin /Тi x 5
където:
Тmin – най-краткият срок от всички предложения за извършване на ремонт на гума;
Тi – предложеният от участника срок за извършване на ремонт на гума;
5 – коефициент на тежест на показателя.

III. Комплексна оценка (К) – максимален брой точки – 100

Комплексната оценка за всяка оферта ще се изчислява по следната формула:

К = Цтр + Цсис + Цдв + Црч + Цсг + Црг + Тлп + Тсп + Ттп + Тсг + Трг

На първо място се класира офертата, получила най-голям брой точки. При равенство в комплексната оценка на двама или повече участници, на първо място се класира участникът, получил най-висока оценка по показателите с най-голяма тежест в комплексната оценка.
Отварянето на офертите ще се състои на 06.03.2015г. от 14:30 часа в приемната зала на Корпус 1 на Университета в гр. Шумен.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/03/2015