Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ № 100 . Участниците задължително следва да представят оферта[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Целодневна детска градина № 100, ул.”Велико Търново” № 2, За: Наталия Преславска, Република България 1504, София, Тел.: 02 9442516, E-mail: n.preslavska@abv.bg, Факс: 02 9442516Място/места за контакт: ДиректорИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.cdg100.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ № 100 . Участниците задължително следва да представят оферта за всички номенклатурни единици от спецификацията на възложителя.Предлаганите за доставка хранителни продукти следва да отговарят на изискванията на Закона за храните ,както и на Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15800000Описание:
Различни хранителни продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно спецификацията на хранителните продукти.Прогнозната стойност е 37 500 лева включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

37500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦДГ № 100

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертите се събират под формата на писмени предложения в отговор на публичната покана на възложителя. Всяка оферта следва да съдържа:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписани от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице и подпечатано с печата на кандидата.Списъкът се поставя на първо място и всички документи следва да бъдат подредени по изброеният в списъка ред.

2.Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код , когато участникът е юридическо лице или документ за самоличност /копие/ за участник – физическо лице;
3. Кратка анотация на досегашната дейност на участника по предмета на поръчката;
4.Описание на техническото оборудване и възможностите за осигуряване на поръчката, транспорт ,който да отговаря на изскванията за транспорт на хранителни продукти
5.Удостоверение за регистрация по Закона за храните
6.Документи , удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата , отговарящи за изпълнение на поръчката или на ръководните служители на кандидата, участниците да разполагат с персонал нает по трудово правоотношение .
7.Административни сведения за участника- по образец
8.Проект на договор , не се попълва , но се парафира на всяка страница
9.Техническа оферта – по образец
10.Ценова оферта – по образец
11.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
12.Декларация по чл. 56, ал.1 ,т.12 от ЗОП
13.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора – парична сума или банкова гаранция.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предлагана цена – „Пц” – най-ниската предложена цена .Тежест на показателя- 60 % .Показателят представлява реална цифрова стойност и се формира на база предложените от участниците в процедурата цени.
Показателят се изчислява по следната формула :

Пц=Пц min х 60
—————————
Пц уч.
2.Срок на доставка за спешни доставки – „Пд“- най-краткия срок на доставка .Тежест на показателя – 15 %.
Показателят се изчислява по следната формула :
Пд=Пд min х 15
—————————
Пд уч.
3.Срок за рекламация – „Пр“ – най-краткия срок за извършване на рекламация.Тежест на показателя –25%.
Показателя се изчислява по следната формула :
Пр=Пр min х 25
—————————
Пр уч.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се приемат до 15.00 часа на 25.03.2015 г. в ЦДГ № 100 , гр. София, ул.” Велико Търново” № 2. Срок за публичен достъп до поканата на Портала за обществени поръчки: 25.03.2015 г.Офертите ще се отварят в сградата на ЦДГ № 100 на 26.03.2015 г. в 11.00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2015