Обществената поръчка се състои от доставка на дърводелски материали за нуждите на Общинска администрация-Свиленград,[…]

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул.”България” 32, За: инж.Грозденка Дюлгерова; Янка Грудева, Република България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74308; 0379 74309, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371Място/места за контакт: Общинска администрация стая-308, 309Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.svilengrad.bg.Адрес на профила на купувача: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/dostavka-na-drvodelski-materiali-za-nuzhdite-na-obshhina-svilengrad/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка се състои от доставка на дърводелски материали за нуждите на Общинска администрация-Свиленград, Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”, Дейност “ЦДГ, ДЯ и ЗК”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44192000Описание:
Различни видове други строителни материали

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обществената поръчка се състои от доставка на дърводелски материали за нуждите на Общинска администрация-Свиленград, Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”, Дейност “ЦДГ, ДЯ и ЗК”. Общ брой на видовете артикули-54бр. Прогнозна стойност на поръчката 4560 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4560 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставките да се извършват ежедневно или периодично на базата на предварителна заявка от Възложителя, която се отправя едновременно по телефон и по факс. Срокът за доставяне на заявените количества е 24 часа от получаване на заявката. Доставените артикули да са придружени от сертификати за качество по БДС или еквивалент. Транспорт – заявените количества следва да бъдат доставяни франко обектите: Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване” – Свиленград, Общинска Администрация – Свиленград, Дейност ”ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети” – Свиленград.
Предлаганите материали трябва да отговарят напълно на посоченото в техническото задание.
Посочените от Възложителя количества са прогнозни и Възложителят запазва правото си да заявява количества в зависимост от възникнала необходимост от доставка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен електронен достъп до указанията и приложенията за участие може да бъде намерен на Профила на купувача на електронната страница на Община Свиленград: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/dostavka-na-drvodelski-materiali-za-nuzhdite-na-obshhina-svilengrad/
Място за получаване на офертите-стая 302 на ОбА-Свиленград, бул.”България” 32.
Отварянето на офертите ще се извърши на 25.03.2015г. от 09:00ч. в малката заседателна зала на Общинска администрация-Свиленград, ет.2.
Отварянето на офертите е публично и на него могът да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата на ОбА-Свиленград.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015