Доставка на контролери, електронни модули и компоненти, подробно описани по вид и количество в техническата спецификация.[…]

BG-Раднево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Мини Марица – изток ЕАД, ул. Георги Димитров №13, За: Виолета Тотева – експерт търговия / инж.Динко Динев – инженер автоматизация, отдел «Енергиен», България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3023/; 0417 83305/3275/, E-mail: v_toteva@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363Място/места за контакт: отдел „Търговски”, отдел „Инвестиции”Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.marica-iztok.com.Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/bg/public_kof.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на контролери, електронни модули и компоненти, подробно описани по вид и количество в техническата спецификация. Да се участва за цялостно изпълнение предмета на поръчката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31711100Описание:
Електронни компоненти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно техническата спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

DDP склад на Възложителя /отдел „Логистика и контрол”/ – гр. Раднево, съгласно Инко-термс 2010

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към изпълнението: съгласно техническата спецификация.
2. Срок за изпълнение на договора: до 2 /две/ години от датата на подписването му или до достигане на обща стойност на договора в размер на 66 000 лева, без ДДС, в зависимост от това, кое от обстоятелствата настъпи по-рано. Доставки по договора се изпълняват след заявка от Възложителя (заявка от отдел „Логистика и контрол”, след заявки от рудниците и отдел „Енергиен”). Срок за изпълнение на конкретна заявка – до 21 /двадесет и един/ кал. дни след подаване на заявката от Възложителя.
3. Начин на фактуриране и плащане: Плащането се извършва по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след доставка, срещу представена фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол
4. Не се позволява в офертата на участника да се представя повече от един вариант за изпълнение на поръчката.
5. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост-оригинал или нотариално заверено копие) и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. При наличие на някое от обстоятелствата, Възложителят не сключва договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата е по образец на Възложителя.
В срок до 3 календарни дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, участниците могат да изискват от възложителя писмено разяснения по публичната покана и приложенията към нея.
Въпросите следва да бъдат изпратени на факс: 0417 / 8 33 63. Писмените разяснения ще бъдат публикувани в профила на купувача. С публичното предоставяне на информацията се счита, че всички заинтересовани кандидати и участници са уведомени. Резултатите от работата на длъжностните лица ще бъдат публикувани в профила на купувача.
Адрес за подаване на оферта: град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” №13, „Мини Марица-изток” ЕАД, Регистратура на отдел “Търговски”, ет.6, стая 609.
Източник на финансиране: собствени средства.
Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, на който да е обозначен адреса на подателя и предмета на поръчката.Отварянето на офертите ще се извърши публично на 13.03.2015 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Възложителя /административна сграда, партер/. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015