Полагане на бетонова настилка с голяма товароносимост[…]

BG-с. Ковачево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, За: По процедурата – Лора Янкова, Република България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662916, E-mail: lora@tpp2.com, Факс: 042 662950Място/места за контакт: Търговски отделИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tpp2.com.Адрес на профила на купувача: http://www.tpp2.com/invitation/view/id/682.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Полагане на бетонова настилка с голяма товароносимост на площадка №78

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45262310Описание:
Специализирани строителни работи по изливане на стоманобетон

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно обем, посочен в Приложение 1 към образеца на офертата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на изпълнение на поръчката е склад ОМТС в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. За доказване на техническите си възможности участниците следва да представят следните документи:
– Съгл. чл.51,ал.1, т.9 от ЗОП, участниците да представят списък на техническото оборудване с което разполагат за изпълнение на обществената поръчка (по образец на Възложителя). Минимум техника: багер-товарач – 1бр.; самосвал – 2бр.; валяк вибрационен минимум 12 т. – 1бр.; автогрейдер – 1бр.; булдозер – 1бр.
– Съгл.чл.49,ал.1 от ЗОП, участникът да бъде регистриран в Централния професионален регистър на строителя. Представя се копие заверено от участника.
– Участниците да представят декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП, по образец на Възложителя.
Непредставяне на някой от посочените документи или неотговарящ на някои от по-горе описаните изисквания е основание за отстраняване на участника.
2. Срок за изпълнение предмета на договора: 120 (сто и двадесет) дни от датата на предаване на обекта на изпълнителя.
3. Начин на плащане и фактуриране: Плащането се извършва до 60 дни от подписване на двустранен приемо – предавателен протокол за извършен обем работи по договора и протокол образец 19, представяне на документи по чл. 45б ал. 3 от ЗОП (при наличие на подизпълнители) и представяне на фактура – оригинал, издадена съгласно разпоредбите на чл.113 от ЗДДС. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.
4. Изисквания към участниците:
– Да бъдат спазени изискванията на наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи и всички действащи норми по ТБ.
– Към ценовото си предложение участниците прилагат количествено – стойностна сметка (КСС) и анализ на предложените единични цени за всяка от номеклатурните позиции в КСС. Анализните цени да са съобразени с УСН., ТСН или СЕК.
– Гаранционният срок на строителните работи е съгласно чл. 20, ал.4, т.4 от Наредба 2/31.07.2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
5. Не се позволява в офертата на участника да се представя повече от един вариант за изпълнение на поръчката.
6. Изпълнителят е длъжен да се запознае и да изпълни изискванията на Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата на дружеството (www.tpp2.com, раздел Профил на купувача).
7. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост); декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП; декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП; декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. При наличие на някое от обстоятелствата, Възложителят не сключва договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Интернет адрес за допълнителна информация и документи:http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html
Адрес за изпращане на офертата:
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, 6265 с. Ковачево,
обл. Стара Загора, Регистратура Обществени поръчки
за Христина Димитрова – Специалист „Търговия”, тел.:042/66 27 17
Офертата следва да се подаде лично или по куриер в запечатан, непрозрачен плик. И в двата случая трябва да бъде получена преди обявения краен срок за получаване. На плика да бъде изписано – „оферта”, предмет и рег. № на поръчката, име и адрес на участника.
Отваряне на подадените оферти: на 13.03.2015г. в 14.30ч.

За допълнителна информация по технически въпроси:
инж. Венелин Цветков – инж. строителство ЦСИ, тел.:042/662101.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015