Техническа спецификация за „Възстановяване на подпорна стена зад училище „Христо Ботев” в кв. 11 по ПУП на с.[…]

BG-гр. Девин

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Девин, ул.Дружба № 1, За: Надежда Ризова, Р.България 4800, гр. Девин, Тел.: 03041 2174, E-mail: obshtina@devin.bg, Факс: 03041 2661Място/места за контакт: деловодствоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.devin.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.devin.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=835:publichna-pokana-za-uchastie-v-obshtestvena-porachka-s-predmet-smr-na-podporni-steni-finansirani-ot-mezhduvedomstvena-komisiya-za-vazstanovyavane-i-podpomagane-kam-ministerski-savet&catid=128:pp007-2015-smr-podporni-steni-s-lyaskovo-&Itemid=84.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Техническа спецификация за „Възстановяване на подпорна стена зад училище „Христо Ботев” в кв. 11 по ПУП на с. Лясково”
Подпорната стена е оразмерена за полезен товар q – 0,40т/м, съгласно действуващите норми: Еврокод БДС EN 1990, Еврокод 1 БДС EN 1990, Еврокод 2 БДС EN 1992 и Еврокод 7 БДС EN 1997 и се изпълнява, като се спазва проекта.
І. Геометрично и конструктивно решение на съоражението
Стената трябва да се изгради като стоманобетонна. Същата се състои от 5 ламели с обща дължина 25,00м и височина – 5,00 м. Стената е решена като армирана, с вертикална предна и наклонена задна стена. Водещи линии при отлагането се приемат пресечените лении между предната вертикална стена и равнината на короната на стената. Отлагането на стената се извършва от проектанта на част „ Геодезия”, съгласно трасировъчния план. За отчитане на подпочвени води се поставят барбакани Ф110 през разстояние не по-голямо от 1,50 м.
ІІ. Инженерно-геоложка характеристика
От инженерно геоложко проучване се установява че:
1. Обемната плътност на земната маса е 2,00 гр./см3.
2. Ъгъл на вътрешно триене на засипката – 33 градуса/ нормативно /
3. Кохезия -0 кРа
4. Условно изчислително натоварване – 0,40 МРа
5. Временен откос– 1:1
5. Дълбочина на фундиране – 0,80 м под котата на терена до здрава почва
6. Категория на стр. почва при изкоп – средни скални / VІІ к./
ІІІ. Материали за изграждане на стената
Възприето е изграждането на подпорната стена да се осъществи с бетон С 12/15 и С 20/25 (В25) и армировка клас В 500 В
След декофрирането на стената, всички части от нея, които се засипват се из
мазват с еластична хидроизолация или двукратно с горещ битум, като последния се нанася върху суха и добре почистена бетонова повърхност.
ІV. Обратен насип зад стената
Обратната засипка зад стената се извършва частично с ръчно подреден камък, за оформяне на дренажна бариера зад стените и с чакъл, полаган на пластове от 20-30 см, уплътнявани с виброплоча или подходящ вибрационен валяк до достигане на обемна плътност 2 000 кг/м3 и постигане на ъгъл на вън = 33 градуса (по БДС 10188). Максималният размер на камъните в пласта не трябва да надхвърля 2/3 от неговата дебелина. Пластовете се полагат с наклон към подпорната стена (3-4) % (виж детайл за изпълнение на дренаж и обратна засипка), за да се отведе водата към барбаканите. Уплътняването на пластите да се извърши, като се спазват “УКАЗАНИЯ ЗА МЕХАНИЗИРАНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗЕМНИТЕ РАБОТИ В ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО” , ИЗДАНИЕ на ГУП – Научноизследователски институт по пътища!
Направа на насип без уплътняване, разчитайки на геоложкия товар и природни фактори не се допуска.
V. Настилки, отводняване. Парапети и еластични огради.
Полагането на предпазна ограда по короната на стената не е необходимо.
VІ. Последователност на изпълнението
Отлагането на съоражението на терена става от геодезист, съгласно трасировъчен план, тахиметрична снимка и ситуацията прикрепена към проекта. За репери са приети R1 и R2 / съгласно трасировъчния план /.
Последните (25-30) см от изкопа за фундамента се изпълнява ръчно, след като се има готовност веднага да се премине към кофраж и полагането на бетона. Да се спазва точно наклона на фундамента съгласно чертежите.
1. Полагане на бетонова смес.
Полагането и уплътняването на бетоновата смес да се извършва по технология,
гарантираща еднородността и монолитността на бетона в стената. Уплътняването на
бетоновата смес е задължително. Продължава в допълнителна информация

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000Описание:
Строителни и монтажни работи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общатата стойност на поръчката не може да навишава 248 881.00 лева без ДДС, от които за първата подпорна стена – 84 972 лв., непредвидени 8 000 лв. и за втората подпорна стена – 141 909 лв. и 14 000 лв. непредвидени разходи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

248881 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Лясково, община Девин

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания към техническите възможности на участниците:
1. За изпълнението на поръчката участникът трябва да разполага с ръководен и технически състав, включващ минимум 2/двама/специалисти, както следва:
1.1. Технически ръководител на обекта, който да отговаря на следните изисквания:
изисквания:
А) да отговаря на изискванията по чл. 163а от ЗУТ, да е технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер” или „архитект”, или диплома за средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „архитектура и строителство” и „техника”,
Б) да притежава стаж по специалността не по-малко от 5/пет/години.
1.2. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗЗБУТ, който да отговаря на следните изискване:
– да притежава необходимия сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ” или еквивалентна.
Забележка: За чуждестранните лица-документ за призната техническа правоспособност при условията на взаимност и диплома, легализирана по съответния ред.
2. Участникът следва да разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнени в минимален изискуем обем, както следва:
2.1. Багер – челен товарач- 1 бр.; Товарен автомобил – самосвал – 1 бр.;
Механизацията може да бъде собствена или наета.
3. Изискване за съответствие на участника за стандарти за системи за управление на качеството и околната среда:
Участникът следва да е внедрил и да прилага в строителната си дейност системи за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, съответно по стандарти, както следва:
ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, за което има издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ строителство, или еквивалентни.
Сертификатите трябва да са с обхват/област на приложение строителство и/или СМР.
4 Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „а” от Закона за устройство на територията/ЗУТ/, което изискване се удостоверява с един от следните документи: заверено от участника копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „а” от ЗУТ, ведно с валиден талон към него или декларация, удостоверение за наличието на регистрация за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, издадено от компетентните органи, съгласно съответния национален закон, или еквивалентен документ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КО = П1х50 %+ П2х50 %
1. Техническо предложение –П1 – 50 %
А.Технологична последователност на строителните процеси – 60 точки
Б.Управление на риска – 40 точки
П1 = А + Б
2. Предлагана цена – П2-50%
П2 = (Цmin / Цi) х 100 = ………. (брой точки)
Цi е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.
Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

. Полагането се извършва на хоризонтални пластове с
височина не по-голяма от 30 см, като всеки пласт се вибрира и уплатнява самостоятел-но. Иглените вибратори се поставят във вертикално положение, без да се допират до кофража, армировката и се изваждат бавно от уплътняваната смес. Разстоянието между две положения на вибраторите не трябва да превишава 1,5 пъти радиуса на действие, а за гарантиране на по-добра връзка между пластовете, вибраторите се потапят около 5 см в долния пласт. Вибрирането се прекратява след като по повърх-ността се появи циментово мляко и се преустанови излизането на въздушни мехурчета и слягането на бетонната смес.
Максималното време за припластяване на отделните пластове е 2 часа. Височи-ната на свободното изсипване на бетонната смес трябва да гарантира полагането на бе-тонната смес без разслояване, като не може да бъде по-голяма от 5м .

Прекъсване на полагането на бетон за повече от два часа от момента на забърк- ване води до получаване на работна фуга и не бива да се допуска. В местата на прекъс- ване на бетонирането да се поставят железа-N14 за шпонкова връзка съгласно проекта.
При полагане на бетона в зимни условия (отрицателни температури) да се пол-зва противозамръзваща добавка.
2. Армиране на стената.
3. Декофриране на стената.
Стените се декофрират след набиране на 50 % от якостта на бетона.
4. Двукратно измазване на всички части от стените, които подлежат на покриване със земна основа с еластична хидроизолация или двукратно с горещ битум. Бетоновите повърхности трябва да са добре почистени и сухи.
5. Направа на дренажния филтър.
6. Направа на насипа зад съоражението. Извършва се след набиране на якост набетона равна на 75 % от проектната якост.

VІІ. Заключение:
Участникът следва да се събрази със затруднения достъп до строителната площадка и да предвиди в офертата си необходимите разходи за изпълнение на предвидените СМР, вкл. доставката на материали, инвентар и техника, вертикалният и хоризонтален транспорт на материалите до местовлагането им.
Въз основа на цитираните по-горе нормативни документи и указания дадени в настоящата част, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да разработи конкретни инструкции за безопасното изпълнение на отделните видове работи, да ги доведе до знанието на инженерно-техническия си персонал и работниците и да контролира системно тяхното спазване.
7.Техническа спецификация „Възстановяване на ПС на улица м/у о.т. 156 и 161 в кв. 18″ – с. Лясково, обл. Смолян”
I. Геометрично и конструктивно решение на съоражението
Стената се изгражда, като масивна. Същата се състои от 15 ламели с обща дължина 75,00 м. и максимална височина 3,00 м.
Стената е решена като бетонна, с вертикална предна и наклонена задна стена. Водеща линия при отлагането се приема пресечената линия между предната вертикална стена и равнината на короната на стената. Отлагането на стената се извършва от правоспособен геодезист, съгласно ситуацията и трансировъчният план. За отчитане на подпочвени води се поставят барбакани Ф110 през разстояние не по-голямо от 1,5 м.(виж. детайл за изпълнение на обратна записка).
II. Инженерно-геоложка характеристика
За съоражението са правени инженерно-геоложки проучвания. От проучванията се установява, че почвата за изкопни работи е VII-а категория/средни скални почви/. Дълбочината на фундиране е 1,85 м. Ъгъл на вътрешно триене е 34 deg. Изчислителното натоварване е 0,35 МРА. Кохезия-0,002 МРА. Временни откоси-1:1. Обемна плътност-2,00гр/см3.
I I I. Материали за изграждане на стената
Възприето е изграждане на масивна подпорна стена с бетон В 10 и В 12,5 и стомана AI, там където е необходимо (з

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015