Предмет на поръчката е доставка на консумативи и резервни части за изпитвателните въглехимически лаборатории,[…]

BG-Раднево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Мини Марица – изток ЕАД, ул. Георги Димитров №13, За: Георги Николов – експерт търговия, отдел Търговски; Иванка Кирилова – главен инженер минен – качество на въглищата, отдел Геоложки, България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3107/; 0417 83305/3125/, E-mail: gnikolov@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363Място/места за контакт: отдел Търговски, отдел ГеоложкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.marica-iztok.com.Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/bg/public_kof.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е доставка на консумативи и резервни части за изпитвателните въглехимически лаборатории, съгласно Техническа спецификация посочена в профила на купувача.
Предмета на поръчката е разделен на шест обособени позиции, както следва:
1. Обособена позиция №1. Консумативи и резервни части за калориметри.
2. Обособена позиция №2. Други консумативи.
3. Обособена позиция №3. Резервни части за роторни мелници Fritsh.
4. Обособена позиция №4. Сертифицирани сравнителни материали.
5. Обособена позиция №5. Консумативи за определяне на сяра обща с апарат „Leco”.
6. Обособена позиция №6. Резервни части и консумативи за апарат за сяра „Eltra” CS 580.
Оферти могат да бъдат подадени за една или повече обособени позиции.

Доставката е необходима за осигуряване на необходимите консумативи и резервни части за апаратурата в лабораториите на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34913000, 33696500Описание:
Различни видове резервни части
Лабораторни реактиви

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация – Приложение №1, което може да бъде намерено в профила на купувача, посочен в настоящата покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

DDP складова база на възложителя, отдел “Логистика и контрол”.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към изпълнението: съгласно техническата спецификация.
2. Срок за изпълнение на поръчката – еднократна доставка, до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на подписване на договора.
4. Начин на фактуриране и плащане: Плащането се извършва до 30 (тридесет) календарни дни след доставка, срещу представена фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
5. Не се позволява в офертата на участника да се представя повече от един вариант за изпълнение на поръчката.
6. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост-оригинал или нотариално заверено копие) и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. При наличие на някое от обстоятелствата, Възложителят не сключва договор.

Забележка: В изпълнение на разпоредбата на чл. 30 и чл. 32 от ЗОП да се счита добавено “или еквивалент” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони по чл. 30, ал.1, т. 1 и 2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.
Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин Възложителя индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени доставките или услугите, предмет на поръчката.
Еквивалентността се доказва по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата е по образец на Възложителя.
В срок до 3 календарни дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, участниците могат да изискват от възложителя писмено разяснения по публичната покана и приложенията към нея.
Въпросите следва да бъдат изпратени на факс: 0417 / 8 33 63. Писмените разяснения ще бъдат публикувани в профила на купувача. С публичното предоставяне на информацията се счита, че всички заинтересовани кандидати и участници са уведомени. Резултатите от работата на длъжностните лица ще бъдат публикувани в профила на купувача.
Адрес за подаване на оферта: град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” №13, „Мини Марица-изток” ЕАД, Регистратура на отдел “Търговски”, ет.6, стая 609.
Източник на финансиране: собствени средства.
Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, на който да е обозначен адреса на подателя и предмета на поръчката.Отварянето на офертите ще се извърши публично на 13.03.2015 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Възложителя /административна сграда, партер/. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015