ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА СРОК ОТ[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул.”Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б, За: ВЕРОНИКА ТОДОРОВА, НИКОЛАЙ СПАСОВ, Република България 1040, София, Тел.: 02 9701410, E-mail: vtodorova@bpo.bgМясто/места за контакт: Патентно ведомство на Република България, бул.”Г.М.Димитров” № 52 БИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bpo.bg.Адрес на профила на купувача: http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64112000, 64113000, 64114000Описание:
Пощенски услуги, свързани с писма
Пощенски услуги, свързани с колетни пратки
Пощенски услуги на гише

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация, част от документацията, публикувана в Профила на купувача на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

18000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците
– Общи изисквания:
В настоящата процедура по възлагане може да участва всяко физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията посочени в публичната покана и настоящата документация. Всеки от участниците се представлява от лицето или лицата, които имат право да го представляват, съгласно действащото законодателство или от изрично упълномощени лица.
Условия за допустимост
Не може да участва в настоящата процедура участник:
1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
2. който е обявен в несъстоятелност;
3. който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
5. когато лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
6. който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
7. който е свързан с друг участник или кандидат, съгласно чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за когото са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.
8. който е регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, или свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
– Технически възможности и/или квалификация на участника:
•Участникът следва да отговаря на следните изисквания за технически възможности:
– Да е изпълнил най-малко 3 услуги, с предмет, сходен или еднакъв с предмета на поръчката за последните 3 години (2012 г., 2013 г. и 2014 г.), считано от датата на подаване на офертата. Изпълнението на изискването се доказва с представянето на Списък на извършените услуги по чл. 51, ал.1, т.1 ЗОП.
– Да притежава валиден /с неизтекъл срок/ сертификат за ISO 9001:2008 за управление на качеството за дейности сходни с предмета на поръчката или други еквивалентни. Приемат се сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки на Европейския съюз, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
– Да има право да извършва универсални пощенски услуги, съгласно Закона за пощенските услуги. Доказва се с копие от валидна Индивидуална лицензия по чл. 19 от Закона за пощенските услуги, заверена от участника с „Вярно с оригинала”.
– Да има право да извършва неуниверсални пощенски услуги, съгласно Закона за пощенските услуги. Доказва се с представянето на копие от удостоверение за вписване в публичния регистър за оператори към Комисията за регулиране на съобщенията, заверено от участника с „Вярно с оригинала”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация, съдържаща се в одобрената документация за участие в процедурата и образци на документи са публикувани на посочения интернет адрес. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на интернет страницата на Патентно ведомство, в рубриката “Профил на купувача”, на адрес: http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420 Желаещите да получат документацията за участие могат да я изтеглят безплатно оттам. Офертите ще се разглеждат от 10 ч. на 11.03.2015 г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015