„ДОСТАВКА НА СТОПАНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ[…]

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския № 1, За: Петя Ненова – Икономист обществени поръчки, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 800253, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424Интернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: http://mbalgabrovo.com/index.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ДОСТАВКА НА СТОПАНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД – ГАБРОВО”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39831000, 39831300, 39831600, 31510000, 33760000, 18141000, 39224000, 39224340, 39221140, 18930000, 14420000Описание:
Перилни и почистващи препарати
Почистващи препарати за подове
Почистващи препарати за тоалетни
Електрически лампи с нажежаема жичка
Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса
Работни ръкавици
Метли и четки и различни видове други изделия
Кошчета за боклук
Бидони за вода
Сакове и торбички
Морска сол

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Стопанските консумативи са подробно описани в Приложение №1, неразделна част от настоящата покана. Посочените количества на консумативите са ориентировъчни за срок от една година.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

52751 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ – Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.
2. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в поканата и документацията за участие и да бъде оформена по приложените към нея образци.
3. Всеки участник може да представя само една оферта.
4. Офертата трябва да бъде представена на български език.
5 Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, а в изрично посочените в ЗОП случаи, преводът трябва да бъде официален.
6. Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат (когато е приложимо) на лицето, представляващо участника или изрично упълномощено от него лице.
7. Всички необходимите документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, посочен в настоящата документация за участие.
8. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на оферта, посочени в поканата.
Доставките ще бъдат месечни след предварително направена заявка от МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД в срок от 5 /пет/ работни дни.
Изисквания за качество: Стопанските консумативи трябва да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 50 /петдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка. Стоките трябва да притежават сертификат за произход и да отговарят на установените в Република България стандарти за качество.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 11.03.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).
Публичната покана, както и всички съпътстващи документи може да намерите в профила на купувача на следния адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/97/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015