„Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на на УМБАЛ„Царица Йоанна ИСУЛ” ЕАД” Поръчката[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ ЕАД, ул. Бяло море №8, За: Румяна Доганова, България 1527, София, Тел.: 02 9432106, E-mail: dogovori@isul.eu, Факс: 02 9432279Място/места за контакт: Сектор ДДПИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.isul.eu.Адрес на профила на купувача: http://www.isul.eu/Publicni%20pokani/Publichni_pokani_5.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на на УМБАЛ„Царица Йоанна ИСУЛ” ЕАД”
Поръчката включва пет обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на настолни компютъри І-ви вид”;
Обособена позиция №2: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на настолни компютъри ІІ-ри вид” ;
Обособена позиция №3: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на монитори”;
Обособена позиция №4: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация принтери”;
Обособена позиция №5: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация скенери”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30213000, 30232000Описание:
Персонални компютри
Периферни устройства

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно техническата спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ул.” Бяло море” № 8

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съдържание на офертата и необходими документи, които трябва да бъдат предоставени от оферента:
1. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а-д” от ЗОП. /Приложение №1/.
3. Декларация, че участникът е запознат с условията, предмет на обществената поръчка, приема условията в проекта на договора и валидност на офертата /Приложение № 2/.
4. Декларация, съдържаща списък с договори със сходен предмет, изпълнени през последните три години, придружени от удостоверения за добро изпълнение, съдържащи стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на проектирането; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и контакти – /Приложение № 3/.
Минимално изискване:
През последните три години, считано от крайния срок за представяне на оферти, е изпълнил 3 (три) договора с предмет, сходен с предмета на поръчката, доказващ опита на участника в изпълнение на сходни дейности.
5. Оторизационно писмо от производителя на съответната компютърна и периферна техника за продажба и гаранционно обслужване-удостоверява се чрез представяне на надлежно оформен от производителя на компютърната техниката документ, удостоверяващ, че участникът е оторизиран дистрибутор и сервизен партньор за гаранционна поддръжка на оферираната компютърна и периферна техника.
6. Списък на сервизните специалисти – /Приложение № 4/.
Минимално изискване:
Всеки участник трябва да разполага с минимум 2-ма /двама/ сервизни специалисти, сертифицирани от производителя на предлаганата техника за сервизно обслужване на продуктовата му гама.
Важно!!!
В случай, че Участник предлага оборудване от повече от един производител, е необходимо да разполага с по минимум 2-ма /двама/ специалисти, сертифицирани за сервизно обслужване от всеки от производителите на предлаганата техника.
7. Заверено от участника копие на сертификатите ISO 9001:2008 – Система управление на качеството (или еквивалент) с обхват дейности, свързани с производство и/или доставка и поддръжка на компютърна техника.
8. Техническо предложение, изготвено на база техническа спецификация – /Приложение № 5/
10.Ценово предложение – /Приложение № 6/
Общи технически изисквания:
1.За всяка позиция от техническата спецификация предлаганата техника трябва да бъде изцяло произведена и окомплектована (всички модули и детайли) от един производител.
2.Предлаганата техника трябва да бъде нова и неупотребявана, да отговаря на изискванията, посочени в Техническата спецификация.
3.Компютрите да бъдат съвместими с операционните системи 8.1
Enterprise (32 и 64-bit version), Linux Ubuntu и Suse
4.Техниката да отговаря на изискванията за енергийна ефективност на
програмата Energy Star v. 5,0., категория D или по-добра. За целта в офертата да се представи документ на производителя, потвърждаващ удовлетворяваното на тези или по-високи изисквания и да се посочи средната консумация на електроенергия в kWh.
5.Принтерите да бъдат предоставени с необходимете драйвери за операционни системи MS Windows 8.1 Enterprise (32 и 64-bit version), както и за MS Windows 7 Enterprise (32 и 64-bit version) – инсталационни дискове.
6. Гаранционният срок на предлаганата техника трябва да е минимум
12 (дванадесет) месеца от датата на монтаж. Гаранционното обслужване следва да включва труд, материални и транспортни разходи, извършва се на място при Възложителя от понеделник до петък (от 8:00 до 16:30 ч.). Изпълнителят трябва да осигури център за приемане на заявки за проблеми чрез електронната поща, факс и телефон.
Време за реакция на място след подаване на сигнал за повредена техника чрез e-mail или телефон, посочен от Изпълнителя – максимум 4 ч. в рамките на работния ден; ако сигналът е подаден след 13:30 часа – до 10:00 часа на следващия работен ден;
Време за отстраняване на повредата – до 2 работни дни след реакция.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация може да се намери на сайта на възложителя www.isul.eu в Профила на купувача http://www.isul.eu/Publicni%20pokani/Publichni_pokani_5.html

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015