Обектът представлява Модул 2 от Морска гара – Бургас, намираща се на територията на пристанище Бургас – Изток.[…]

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Клон – териториално поделение Бургас на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, Ул. Княз Ал. Батенберг №1, За: Тодор Вълев, Р.България 8000, Бургас, Тел.: 056 876880, E-mail: office.bourgas@bgports.bg, Факс: 056 876881Място/места за контакт: Клон – териториално поделение Бургас на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктураИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgports.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=543:modil2_burgas&catid=101&Itemid=198&lang=bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обектът представлява Модул 2 от Морска гара – Бургас, намираща се на територията на пристанище Бургас – Изток. Сградата е приета с Акт за приемане на конструкцията – Образец № 14 от 11.07.2013г. Етап 2 Модул 2 – Заведение за обществено хранене, и се разрешава изпълнение на довършителните работи.
Предметът на обществената поръчка обхваща довършителните работи по част АС, Ел-силнотокови и слаботокови инсталации и ВиК.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000Описание:
Строителни и монтажни работи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Строително-монтажните работи, които е необходимо да се извършат от строителя, за да бъде завършен строежа с констативен акт по чл.176 от ЗУТ /образец 15/, са представени от проектантите в проектите и в съответните количествени сметки по съответните части.

• Част АС – Заведението за обществено хранене представлява Етап 2 от изпълнението на цялата сграда и се състои от два етажа и междинно ниво със следните технически показатели:
ЗП – 313,58 кв.м.
междинно ниво +2,75 – 78,74 кв.м.
етаж 2 +5,50 – 335,62 кв.м.
РЗП – 733,07 кв.м.
Съгласно одобрения технически проект на първия етаж са разположени ресторант с кухня, на междинно ниво – кота +2,75 е разположен санитарен възел, оразмерен съгласно чл.33 и чл.78 за хора в неравностойно положение и на втория етаж на кота +5.50 мокър бюфет с търговска зала.
За довършването и необходимо да бъдат изпълнени предвидените в проекта зидарии, преградни стени – гипскартон, циментови замазки, облицовъчни работи – фаянс, теракот, санитарен фаянс и всички бояджийски работи.
За осигуряване достъпа до заведението за обществено хранене, е необходимо да бъде преодоляна денивелацията от южната страна на Модул 2 чрез изграждане стълбище с 3 стъпала- височина на стъпалото 17см. и рампа за достъп на хора в неравностойно положение. В количествената сметка е отразено като т.ІІ.1 – Временна вертикална планировка. Нужно е участникът да направи оглед и по собствена преценка да предложи себестойност. Конструктивни чертежи за тази част ще бъдат предоставени при изпълнението на обекта.
• Част Електро – силнотокови и слаботокови инсталации – цялостно изграждане на инсталациите, предвидени за Модул 2 в техническия проект.
Работният проект за слаботокови инсталации обхваща:
– пожароизвестителна система;
– SOS за инвалиди

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

-Списък на представените документи, попълнен, подписан и подпечатан от участника – по Приложение № 2;
-Оферта по образец (Приложение № 1);
-Декларация за приемане на клаузите на договора – изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника (Приложение № 5);
-Посочен ЕИК или Удостоверение за актуално състояние на участника (само в случаите, когато участникът не е вписан в Търговския регистър и не разполага с ЕИК), издадено от компетентен орган, когато той е българско юридическо лице, или друг еквивалентен документ на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. Удостоверението за актуално състояние се представя в оригинал или заверено от участника копие и следва да отразява актуалното състояние към момента на подаване на офертата; когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност – заверено от участника копие. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представят в официален превод на български език.

Изисквания и доказателства за техническите възможности и/или квалификация:
Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил поне 1 (едно) строителство, с предмет, сходен с предмета на поръчката, за последните 5 години, считано от крайния срок за подаване на офертата посочен в публичната покана.
Под „договори, сходни с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбират строителство, свързано със строително монтажни работи на сгради за обществено ползване с обем не по-малък от предвиждания с настоящата техническа спецификация.
Документи, с които се доказва:
– Списък за изпълнено строителство с предмет, сходен на предмета на поръчката за последните 5 (пет) години, считано от крайния срок за подаване на офертата – Приложение № 8.
– Участника посочва публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация трябва да включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или
– Удостоверения за добро изпълнение, които да съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията следва да съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт или
– Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.
Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката
Минималният брой лица в екипа е 2 (два) – технически ръководител на обекта и експерт по безопасност и здраве.
Технически ръководител:
-Да притежава завършена образователна степен Магистър по специалност „ПГС“ и еквивалент.
-Да притежава най-малко пет години професионален опит като „технически ръководител“ на строителни обекти.
Експерт по безопасност и здраве:
-Да притежава най-малко една година професионален опит като „Експерт по безопасност и здраве“ в строителството.
Експерт Част-Електро:
-Да притежава най-малко една година професионален опит като „Експерт по част-Електро”
Документи, с които се доказва:
Участникът трябва да представи обща справка–декларация, която съдържа информация за образованието, професионалния опит и квалификация на експертите, отговарящи за изпълнението на поръчката съгласно Приложение №9.
Декларация за използване/не използване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите – съгласно образец (Приложение № 6);
Декларация от подизпълнителя (в случай че участникът е заявил участие на такъв) – съгласно образец (Приложение № 7);
Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
Всички необходими документи за участие по процедурата са публикувани в “Профила на Купувача” на Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели (наименование) Относителна тежест в КО
1. Срок за изпълнение /в календарни месеца/ – К1 – 30 %
2. Гаранционен срок – /в години/ – К2 – 20 %
3. Предлагана цена – К3 – 50 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оферти се подават в запечатан непрозрачен плик в офиса на Клон-териториално поделение Бургас на ДП “Пристанищна инфраструктура” : гр. Бургас, бул. “Ал. Батенберг” №1, ет.4 от 9:30 до17:30 ч.до 20.03.2015 г. (включително). Офертите на участниците ще бъдат отворени на публично заседание, което ще се проведе на 21.03.2015 г. в 11:00 ч. в офиса на Клон-териториално поделение Бургас на ДП “Пристанищна инфраструктура” : гр. Бургас, бул. “Ал. Батенберг” №1, ет.4 . На заседанието могат да присъстват лица, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Възложителят предоставя електронен достъп до настоящата покана, приложенията и образците към нея на Профила на купувача на ДП “Пристанищна инфраструктура” http://www.bgports.bg, в раздела за публични покани. Офертите на участниците, които не отговорят на изискванията на публичната покана, приложенията и образците към нея, няма да бъдат допуснати до оценяване. Финансирането е осигурено от бюджета на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015