Доставка на минерални торове за нуждите Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Източник[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), бул Цариградско шосе No. 125, бл.1, За: Tодор Гъдев, телефон 0888 511 536, Република България 1113, София, Тел.: 02 8929800, E-mail: iasas@iasas.government.bg, Факс: 02 8706517Място/места за контакт: Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтролИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.iasas.government.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.iasas.government.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на минерални торове за нуждите Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).
Източник на финансиране – бюджетни средства.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24400000Описание:
Азотни торове и съединения

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Амониев нитрат – 43 т. (четиридесет и три тона);
2. Троен суперфосфат – 49 т. (четиридесет и девет тона).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обекти на възложителя на територията на страната

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срок за изпълнение:
14 /четиринадесет/ дни от сключване на договора
Основни финансови условия и начин на плащане:
Възложителят заплаща дължимата сума по договора по банков път, в български лева, по посочена от изпълнителя банкова сметка, както следва:
1.В срок до 14 /четиринадесет/ дни от подписване на договора – 30 /тридесет/ процента от дължимата сума, срещу представяне на оригинална фактура.
2.Остатъкът от 70 /седемдесет/ процента от дължимата сума – в срок до 60 /шестдесет/ дни от пълното изпълнение на доставките до всички посочени обекти на възложителя и след представяне на оригинални фактури, и приемо-предавателни протоколи, подписани от двете страни.
Срок на валидност на офертата: Най-малко 15 /петнадесет/ дни от крайния срок за получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката са предоставени на интернет адреса на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол www.iasas.government.bg . Съдържанието на офертата се представя в Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, гр. София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1 ет. 3, всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа в срок до датата за получаване на офертите, в запечатан непрозрачен плик, на който е обозначено наименованието на процедурата, името на участника, адрес, телефон и e-mail. Участникът следва да изпрати офертата си така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на оферти. Рискът от забава илизагубване на офертата е за участника.Офертата (по образец, Приложение№1) трябва да съдържа следните документи: 1.Административни сведения за участника (по образец, Приложение №2). Ако в сведенията за участника не е посочен ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър), участникът представя удостоверение за актуално състояние и документ за регистрация, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Участниците – чуждестранни юридически лица, прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Когато участникът е физическо лице, се представя копие от документ за самоличност.; 2.Техническa оферта заедно с прилежащите към него документи (по образец, Приложение №3); 3. Ценово предложение (по образец, Приложение № 4). 4. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, б. „а-д“ и чл. 47 ал. 5 от ЗОП (Приложение №6). Офертите ще бъдат отворени публично на 20.03.2015 г. от 11:00 ч. от комисия назначена от възложителя, в сградата на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, гр. София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1 ет. 3, като могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. С класирания на първо място участник се сключва договор за изпълнение на поръчката. При сключване на договора определеният за изпълнител участник следва да представи документите и декларациите по чл. 101 е, ал. 2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015