„Избор на оператор за предоставяне на телекомуникационни услуги – фиксирани телефонни услуги за нуждите на ТП[…]

BG-Пазарджик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян,Териториално поделение Държавно горско стопанство Пазарджик, бул.Александър Стамболийски №50, За: Милена Воденичарова-главен счетоводител на ТП ДГС Пазарджик, РБългария 4400, Пазарджик, Тел.: 034 444099, E-mail: dgspazardjik@ucdp-smolian.com, Факс: 034 444075Място/места за контакт: ТП Държавно горско стопанство ПазарджикИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ucdp-smolian.com;dgspazardjik.ucdp-smolian.com.Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/viewart.php?id=560.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на оператор за предоставяне на телекомуникационни услуги – фиксирани телефонни услуги за нуждите на ТП ДГС „Пазарджик”.Поръчката включва осигуряване на фиксирана телефонна услуга за нуждите на ТП ДГС “Пазарджик”,на адрес: гр. Пазарджик,бул. „Александъл Стамболийскии” №50,съгласно Техническа спецификация–Приложение №1,неразделна част от документацията за настоящата обществена поръчка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64211000Описание:
Обществени телефонни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Посочената стойност е прогнозна и се отнася за целия срок на договора-12 /дванадесет/ календарни месеца от сключването му.Ценови предложения,надхвърлящи тази стойност ще бъдат отстранени от участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на ТП ДГС “Пазарджик”,находяща се на адрес гр.Пазарджик,бул.”Александър Стамболийски” №50

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертите на участниците следва да съдържат:1.Списък на документите,съдържащи се в офертата,поставен в началото на офертата (подписан от участника);2.Оферта за участие–Приложение №2 (представя се в оригинал);3.Данни за лицето,което прави предложението–посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър,БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата,в която участникът е установен. Когато участникът е физическо лице–копие от документ за самоличност–заверено от участника копие;4.При участници обединения-копие на договора за обединение,а когато в договора не е посочено лицето,което представлява участниците в обединението-и документ,подписан от лицата в обединението,в който се посочва представляващият.Всички документи за обединението,които са на чужд език се представят в официален превод на български език.„Официален превод” е превод, извършен от преводач,който е вписан в списъка на лице,което има сключен договор с Министерството на външните работи на Република България за извършване на официални преводи;5.Валидно разрешение за извършване на дейност,съгласно предмета на поръчката,издадено от КРС-заверено копие;6.Техническо предложение за изпълнение на поръчката–Приложение №3(представя се в оригинал);7.Ценово предложение–Приложение №4 (представя се в оригинал);8.Административни сведения за участника–Приложение №5 (представя се в оригинал).Документите,техническото предложение за изпълнение на поръчката и ценовото предложение,когато са на чужд език се представят и в превод на български език.Офертите се подават в административната сграда на ТП ДГС „Пазарджик”,с адрес: гр.Пазарджик,бул.„Александър Стамболийски” №50 в запечатан непрозрачен плик с надпис:„Оферта за „Избор на оператор за предоставяне на телекомуникационни услуги – фиксирани телефонни услуги за нуждите на ТП ДГС „Пазарджик”.Върху плика се посочва име на участника,адрес за кореспонденция,телефон и по възможност факс и електронен адрес.Оферти изпратени по пощата или с куриер,трябва да са постъпили в деловодството на стопанството в срока,определен за подаване на офертите,в противен случай те не се разглеждат и се връщат на участниците.Всички други изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката са упоменати в документацията и приложенията към нея,неразделна част от настоящата покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1.Месечна абонаментна такса за един телефонен пост на Възложителя-Участник,предложил месечна абонаментна такса равна или по-малка от 20.00 лева,за един пост,получава максимален брой точки /25 т./,а всеки следващ участник получава с 10 т. по-малко.К2.Брой включени минути към всички мобилни мрежи в РБ-Участник,предложил 100 или повече включени минути за една разговорна линия,към всички мобилни мрежи в РБ,получава максимален брой точки /25 т./,а всеки следващ участник получава с 10 т. по-малко.К3.Брой включени минути към всички фиксирани мрежи в РБ-Участник,предложил 100 или повече включени минути за една разговорна линия,към всички фиксирани мрежи в РБ,получава максимален брой точки брой точки /25 т./,а всеки следващ участник получава с 10 т. по-малко.К4.Брой селищни номера за които участникът предоставя услуги на територията на страната-Участник,с най-голям брой селищни номера,получава максимален брой точки /25 т./,а всеки следващ участник получава с 10 т. по-малко.Доказва се с декларация за брой селищни номера.Възложителят си запазва правото да провери декларираното от участниците.В случай на несъответствие,участника,декларирал неверни данни,се отстранява от участие.Цените се предлагат в български лева,без включен ДДС,до втория знак след десетичната запетая.Офертите се класират по сумарно полученият брой точки,от всички показатели за Крайната оценка (К).Офертата,получила най-висока оценка К,се класира на първо място.В случай,че участниците събират равен брой точки,изпълнителя на поръчката се избира чрез провеждане на жребии.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Получаването,разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия,назначена със заповед на директора на ТП ДГС „Пазарджик”.Отварянето на офертите ще се извърши на 26.03.2015 г. от 10:00 часа в административна сграда на ТП ДГС „Пазарджик”,находяща се на адрес гр.Пазарджик,бул.„Александър Стамболийски” №50.На заседанието на комисията могат да присъстват представителите на участниците или нотариално упълномощени от тях лица,както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата,в която се извършва отварянето.Неприсъствието на представители на участниците или нотариално упълномощени от тях лица не е основание за прекратяване или отлагане на разглеждането на офертите.Участниците ще бъдат информирани за оценката на офертите и класирането им чрез изпращане на протокола от работата на комисията,назначена за провеждането на настоящата обществена поръчка.Пълен достъп до документацията и приложенията,неразделна част от настоящата покана е осигурен на следния интернет адрес-http://ucdp-smolian.com/viewart.php?id=560.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2015