Основен ремонт на общински път в Община Чупрене. Предвижда се да се извършат следните дейности – Фрезоване на съществуваща[…]

BG-с.Чупрене

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Чупрене, ул. Асен Балкански №55, За: Асен Джунински, Република България 3950, с.Чупрене, Тел.: 09327 2580, E-mail: ob_chuprene@abv.bg, Факс: 09327 2402Място/места за контакт: Община ЧупренеИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chuprene.com.Адрес на профила на купувача: www.chuprene.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Основен ремонт на общински път в Община Чупрене. Предвижда се да се извършат следните дейности – Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване; Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/, за кръпки, съгласно БДС 4132-90 (включително полагане на битумен разлив); Направа на битумен разлив (свързващ) за връзка с асфалтова настилка; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон (износоустойчив) тип А, съгласно БДС 4132-90, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142Описание:
Работи по ремонт на пътища

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвижда се да се извършат следните дейности – Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване; Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/, за кръпки, съгласно БДС 4132-90 (включително полагане на битумен разлив); Направа на битумен разлив (свързващ) за връзка с асфалтова настилка; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон (износоустойчив) тип А, съгласно БДС 4132-90, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

73250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Община Чупрене

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на строително-монтажните работи да бъде съобразено с:
• Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство;
• Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти
• Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1, ал.2 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
• В строежа да се влагат само строителни продукти отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

Участниците, подаващи оферта следва да отговарят на посочените изисквания:
1. Участникът трябва да има опит в извършването на строителство сходно с предмета на поръчката през последните пет години до датата на подаване на офертата. За сходно с предмета на поръчката се приема извършването на ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ново строителство на пътища или улици.
2.участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, съгл. чл. 3 от ЗКС за изпълнението на строежи втора група, трета категория или да имат такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.
3. Участникът трябва да има разработена, внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с предметен обхват в областта на строителството.
*** Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
*** В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за техническите възможности по т.1. важи за обединението като цяло, а минималните изисквания по т.2. и т.3. следва да бъдат доказани от този/тези член/ове на обединението, който според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение ще вземе участие в конкретните СМР.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на офертите се извършва по следната формула – Ко = К1*10 + К2*20 + К3*40 + К4*30, където К1 е предложен срок за отстраняване на дефекти, К2 е предложен срок за изпълнение на поръчката, К3 е оценка на строителната програма на участника, К4 е ценовата оферта на участника.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще бъде на 24.03.2015 г. от 11:00 часа в сграда на Община Чупрене. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Чупрене.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015