“Доставка на консумативи за печатащи машини”, съгласно изискванията на техническата спецификация с вх. № 01-76 /[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци, бул. Г.М.Димитров №52а, ет. 6, За: Биляна Драгомирова-Динкова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9035123, E-mail: bilyana.dragomirova@dprao.bg, Факс: 02 9625078Място/места за контакт: ДеловодствоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dprao.bg.Адрес на профила на купувача: http://dprao.bg/public-procurement.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на консумативи за печатащи машини”, съгласно изискванията на техническата спецификация с вх. № 01-76 / 25.02.2015 год. с 4 самостоятелно обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125100Описание:
Касети с тонер

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

количествата на тонер касетите по обособени позиции, съгласно техническата спецификация са прогнозни.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СП “РАО-Козлодуй”, СП “ИЕ 1-4 блок” – гр. Козлодуй, площадката на АЕЦ Козлодуй; СП “ПХРАО-Нови хан” – с. Нови хан и ГУ- гр. София, бул. “Г.М.Димитров” № 52а

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към изпълнението: доставка на консумативи за печатащи машини, съгласно приложената техническа спецификация. Вид на консуматива – оригинални тонер касети от производителя на съответната техника. Доставката трябва да се извършва на посочените от Възложителя адреси. Поръчката е със срок на изпълнение 12 месеца, като доставките ще се извършват ежемесечно след направена заявка.
Офертата трябва да съдържа данни за участника и други изисквания, посочени в указанията към участниците; Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, срок на доставка; Ценово предложение.
Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-кратък от 40 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указания към участниците, спецификация и проект на договора, могат да бъдат намерени в профила на купувача на посочения в настоящата покана интернет адрес, както и в офиса на предприятието на посочения адрес.
Източник на финансиране – договор с МИЕ.
Крайният срок за получаване на офертите е указан в настоящата публична покана, място за получаване: гр. София, бул. “Г.М. Димитров” № 52а, ет. 6, деловодство.
Отварянето на офертите ще се състои на 20.03.2015 год. от 10:30 часа в гр. София, бул. “Г.М. Димитров” № 52а, ет. 6, заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015