„Изграждане на мини футболно игрище в УПИ I-210, кв.22 /ПИ 18469.501.210/[…]

BG-Несебър

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Несебър, ул. Еделвайс 10, За: Сюрея Исуф, България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399; 0554 29364, E-mail: kapitalnostroitelstvo@abv.bg, Факс: 0554 29399Място/места за контакт: отдел Инвестиционна политикаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nessebarinfo.com.Адрес на профила на купувача: http://tax.nesebar.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=5YGUWzkbtQs%3d.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане на мини футболно игрище в УПИ I-210, кв.22 /ПИ 18469.501.210/ по плана на с. Гюльовца, община Несебър”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45236100Описание:
Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обхватът на строително – монтажните работи на обекта включва изграждане на мини игрище за футбол в УПИ І-210, кв.22 по плана на с. Гюльовца на обща площ от 3 659 кв.м. и показатели за застрояване за целия имот: плътност на застрояване до 50%; Кинт до 1.2; височина до 10 м. и минимално озеленяване 40%. Инвестиционното намерение е игрището да е с размери на игралното поле 40м./20м. плюс необходимия минимум от свободни ивици, оградено с предпазна мрежа с дължина 132м., височина 430 см. и настилка от изкуствена трева – 800 кв.м.; посетителски седалки и осветление. Обектът ще се изпълни съгласно приложения към публичната покана одобрен технически инвестиционен проект.
Посочената прогнозна стойност е с включен ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

150000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Гюльовца, община Несебър

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на строително – монтажните работи да е съгласно действащите нормативни документи, правилници и стандарти в РБългария. Вложените при изпълнение на строително – монтажните работи материали следва да отговарят на действащите стандартизирани норми. При изпълнение на предмета на поръчката трябва да бъдат представяни всички сертификати за произход, качество и съответствие на влаганите материали.
Инвеститорският контрол при изпълнение на СМР ще се извършва от отдел „Инвеститорски контрол” при Община Несебър. Отчитането на извършените строително монтажните работи ще се извършва въз основа на :
– Доказване на действително извършените видове дейности от изпълнителя чрез подробни количествени сметки, проверени от инвеститорския контрол.
– Представяне на акт обр.19
Всички видове строително монтажни работи, извършени при изпълнение на поръчката, ще се изплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , при условията на :
– завършена технология с всички необходими операции;
– спазване на действащите раздели от ПИПСМР за съответния вид работа;
– налични сертификати за качество на влаганите материали и изделия;
– изпълнени предписания, предявени от инвеститорския контрол и правоимащите контролни органи;
– издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура;
Представената оферта да съдържа най-малко следната информация:
1. Данни за лицето, което прави предложението – Административни сведения за участника – попълнен образец;
2. Заявление за участие – попълнен образец;
3. Техническо предложение – попълнен образец;
4. Ценово предложение – попълнен образец, което да включва предлагана обща цена за изпълнение на дейностите, включени в количествената сметка, включително и показатели за ценообразуването при извършване на допълнителни СМР;
5. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност;
6. Участниците следва да разполагат с Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя при условията и реда на Закона за Камарата на строителите, отговарящо на обхвата на поръчката за обекти четвърта категория – представя се заверено копие.
7. Участниците следва да разполагат с валидна застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството по чл.171, ал. 1 от ЗУТ – представя се заверено копие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за оценка на офертите:
1. Техническа част, включваща:
1.1. Срок за изпълнение на поръчката /К1/ – 40 % тежест:
К1=(Срмин./Срn.) х 40
където: Срмин – най-ниското предложение по показателя „срок за изпълнение на поръчката ”, а Срn. – предложение на оценявания участник по същия показател.
1.2. Срок за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок /К2/ – 20 % тежест:
К2=(Срмин./Срn.) х 20
където: Срмин – най-ниското предложение по показателя „срок за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок ”, а Срn. – предложение на оценявания участник по същия показател.
2. Финансова част, включваща предлагана обща цена за изпълнение на поръчката, формирана от единични цени /К3/ – 40 % тежест:
К3= (Ц мин (лв.) / Ц участн (лв.)) х 40
където: Ц ср.мин (лв.) – най-ниско предложение по показателя “предлагана цена”, а Ц ср.участн (лв.) – предложение на оценявания участник по същия показател.
Комплексното оценяване на офертите ще се извърши по формулата: К = К1 + К2 + К3
Възложителят ще сключи договор с класирания на първо място участник.
Максималният брой точки, който може да получи всеки участник общо е 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички изисквания на Възложителя следва да бъдат изпълнени стриктно. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в сградата на Община Несебър, ул. “Еделвайс” №10, Център за административно обслужване №2, гише №2 и №3, към отдел “Инвестиционна политика”. Върху плика се отбелязва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката, за която се кандидатства.
Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс” №10 на 20.03.2015г. в 10:00 часа. Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и др. заинтересовани лица.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015