“Доставка на електрически материали за битови нужди” Поръчката се отнася до Доставка на електрически материали[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столичен Автотранспорт ЕАД, ул. Житница № 21, За: г-жа Стефка Доковска; инж. Роберто Мирчев, Република България 1612, София, Тел.: 003592 9554132; 003592 855095, E-mail: dokovska.stefka@gmail.com, Факс: 03592 9555295Място/места за контакт: експерт Обществени поръчки; р-л. отдел ММРИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofiabus.bg.Адрес на профила на купувача: http://sofiabus.nit.bg/publichni-pokani/dostavka-na-elektricheski-materiali-za-bitovi-nuzhdi/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на електрически материали за битови нужди”
Поръчката се отнася до Доставка на електрически материали за битови нужди за 181 номенклатури, описани в техническите спецификации.Доставката се извършва на партиди по предварителна заявка в срок до пет работни дни от приемане на заявката в складовете на Възложителя: поделение “Земляне”, гр. София, ул. “Житница” № 21; поделение “Малашевци”, гр. София, ул. “Резбарска” № 11; поделение “Дружба”, гр. София, ул. “Кап. Л. Кондаков” № 7.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31000000Описание:
Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката се отнася до Доставка на електрически материали за битови нужди за 181 номенклатури, описани в техническите спецификации.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. “Житница” № 21

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Доставените артикули да притежават СЕ-сертификат.
2.Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-малък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, посочен в публичната покана. 3. Офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Върху пликът задължително се изписва предмета на поръчката.4.Офертата следва да съдържа най-малко следните документи:1. Образец №1-Списък на документите съдържащи се в офертата; 2. Образец № 2 – Представяне на участника: Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, участникът трябва да представи оригинал или нотариално заверено копие от договора/споразумението за учредяване на обединението/участието на обединението в настоящата обществена поръчка. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с възложителя, не е негов представител по закон. 3. Образец № 3 – Декларация за участие на подизпълнител (ако е приложима); Образец 3А – Декларация от подизпълнител за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложима); 4. Образец № 4 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор;5.Образец № 6 – Предложениеза изпълнение на поръчката, съдържащо кратко описание за произхода и качеството на предлаганите артикули; 6. Образец № 5 – Ценово предложение, с единични цени, посочени в български лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая без включен ДДС, като офертите се оценяват по общия сбор от единични цени по предмета на поръчката бед ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В изпълнение на Решение № 3 по Протокол № 319/26.02.2015 г.на Съвета на директорите на “Столичен Автотранспорт” ЕАД.
Офертата се подава в сградата на “Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. “Житница” № 21, ет. 3 – Деловодство, в запечатен непрозрачен плик, върху който участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес (ако има такъв) и предмета на поръчката.Отварянето на офертите е публично и ще се извърши в сградата на “Столичен Автотранспорт” ЕАД, ул. “Житница” № 21, ет. 3, Заседателна зала,на 23.03.2015 г. от 10.00 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.При сключване на договора, определеният за изпълнител участник следва да представи: документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – оригинали.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015