Предмет на поръчката е външен метрологичен контрол и профилактика, и ремонт на геодезически инструменти, съгласно[…]

BG-Раднево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Мини Марица – изток ЕАД, ул. Георги Димитров №13, За: Красимира Георгиева – експерт търговия, отдел Търговски; Иван Борисов – главен инженер маркшайдер отдел Маркшайдерски, България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3626/; 0417 83305/3183/, E-mail: k-georgievav@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363Място/места за контакт: отдел Търговски, отдел МаркшайдерскиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.marica-iztok.com.Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/bg/public_kof.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е външен метрологичен контрол и профилактика, и ремонт на геодезически инструменти, съгласно Технически спецификации и технически условия за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2, посочени в профила на купувача.
Предмета на поръчката е разделен на две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: „Външен метрологичен контрол и профилактика, и ремонт на 39 броя геодезически инструменти, производство на фирма „Trimble Navigation Limited“.
Обособена позиция №2: „Външен метрологичен контрол и профилактика, и ремонт на 80 броя геодезически инструменти, производство на фирма „Leica Geosystems AG“ и „Laser Electronics“.
Поръчката е необходима за профилактика, метрологичен контрол и ремонт на 119 бр. геодезически инструмента, които се използват в маркшайдерските отдели в Мини Марица-изток ЕАД.
Участниците могат да подават оферта за една или за двете обособени позиции от предмета на поръчката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50411000, 38296000Описание:
Услуги по ремонт и поддържане на измервателни уреди и апарати
Геодезични уреди

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция №1: 39 броя геодезически инструменти.
Обособена позиция №2: 80 броя геодезически инструменти.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сервизна база на Изпълнителя

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1 и по Обособена позиция №2 участниците трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Участниците да имат издаден валиден сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентен (доказва се с копие на валиден сертификат, придружен с превод на български език).
2. Участниците да разполагат със сервизна база, оборудвана със специализирани технически средства за диагностика, ремонт и настройка (декларира се от участника в офертата и се посочва: адрес на сервизната база, тел., факс, лице за контакт, описват се техническите средства, с които разполага участника за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция).
3. Участниците да са оторизиран сервизен център за ремонт и поддръжка на продукти на производителя/ите на описаните геодезически измервателни инструменти в съответната обособена позиция (доказва се с валиден документ, придружен с превод на български език).
4.Участникът да има минимум един специалист с опит в ремонта и поддръжката на описаните измервателни инструменти за съответната обособена позиция (доказва се с копия на сертификати за успешно преминат курс на обучение за ремонт и поддръжка на описаните геодезически измервателни инструменти).
Посочените документи се прилагат като неразделна част към офертата.
5. Изисквания към изпълнението на поръчката: съгласно Технически спецификации и технически условия за изпълнение на поръчката за съответната позиция, посочени в профила на купувача.
6. Срок на изпълнение на поръчката: до 2 години от датата на подписване на договора или до достигане на максималната обща стойност на договора в размер на 20 000,00 лева без ДДС за всяка обособена позиция, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано. Общата стойност на договора ще включва: стойността на извършваните външен метрологичен контрол и профилактика, стойността на ремонтите и стойността на вложените резервни части и консумативи.
7. Начин на плащане: до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на дейностите, срещу представена фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
8. Не се позволява в офертата на участника да се представя повече от един вариант за изпълнение на поръчката.
9. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост-оригинал или нотариално заверено копие) и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. При наличие на някое от обстоятелствата, Възложителят не сключва договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на офертите и класиране на участниците е по най-висока комплексна оценка, за изпълнение на всяка обособена позиция от предмета на поръчката, изчислена по формула, подробно описана в Приложение №2, което може да бъде намерено в профила на купувача.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Източник на финансиране на поръчката: собствени средства. Офертата е по образец на Възложителя.
В срок до 3 календарни дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, участниците могат да изискват от възложителя писмено разяснения по публичната покана и приложенията към нея.
Въпросите следва да бъдат изпратени на факс: 0417 / 8 33 63. Писмените разяснения ще бъдат публикувани в профила на купувача. С публичното предоставяне на информацията се счита, че всички заинтересовани кандидати и участници са уведомени. Резултатите от работата на длъжностните лица ще бъдат публикувани в профила на купувача.
Адрес за подаване на оферта: град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” №13, „Мини Марица-изток” ЕАД, Регистратура на отдел “Търговски”, ет.6, стая 609.
Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, на който да е обозначен адреса на подателя и предмета на поръчката. Отварянето на офертите ще се извърши публично на 18.03.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Възложителя /административна сграда, партер/. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015