Доставка на контейнери за разделно събиране на отпадъци[…]

BG-Козлодуй

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АЕЦ Козлодуй ЕАД, гр. Козлодуй, За: Маргарита Маринова, РБългария 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 76136, E-mail: mvmarinova1@npp.bg, Факс: 0973 76007Място/места за контакт: Управление ТърговскоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org.Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2273.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44613700, 44613800Описание:
Кошове за отпадъци
Контейнери за отпадъци

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва доставка на 174 броя кошове за събиране на отпадъци от опаковки, 3000 броя чували за събиране на отпадъци от опаковки и 4 броя контейнери за съхраняване на отпадъци от опаковки.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

АЕЦ Козлодуй ЕАД

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническа спецификация № 15.УОС.ТСП.058 и Указания за подготовка на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана към настоящата публична покана.
2. При сключване на договор, определеният за изпълнител участник представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя) и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП в 7 (седем) дневен срок от датата на уведомяването му.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши на 12.03.2015 г. от 10:30 часа в Управление “Търговско”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015