Организиране и провеждане на обучения на местни лидери и екипа на на МИГ-Берковица и Годеч, ангажиран в прилагането[…]

BG-Берковица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч”, п.к. 3500 гр. Берковица, област Монтана, ул. „ Йордан Радичков” № 4, офис 116, За: Ирена Михайлова, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89116, E-mail: proektmig@abv.bgМясто/места за контакт: п.к. 3500 гр. Берковица, област Монтана, ул. „ Йордан Радичков” № 4, офис 116Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mig-bg.org.Адрес на профила на купувача: www.mig-bg.org.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Организиране и провеждане на обучения на местни лидери и екипа на на МИГ-Берковица и Годеч, ангажиран в прилагането на Стратегия за местно развитие на територията на МИГ – Берковица и Годеч и тристранен договор № РД 50-86/13.06.2012 г. с Министерство на земеделието и храните и Държавен Фонд „Земеделие” – Разплащателна Агенция, финансиран по мярка „ Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка„ Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони със следните обособени позиции:
ПОЗИЦИЯ 1: УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ УМЕНИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИМИДЖ И ПРОМОЦИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ В ДРУГ МИГ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Изпълнителят следва да предложи обучение, което да допринесе за подобряването на уменията за изграждане на имидж и промоциране на територията на МИГ-Берковица и Годеч и стратегията на МИГ. Учебното посещение следва да включва запознаване с практиката и опита на поне една МИГ в ЕС и да обхване както среща с екипа/ите на МИГ, така и визита на подпомогнати в рамките на територия/ите проекти на местни бенефициенти. Целта е да бъдат проучени действията, които МИГ и бенефициентите предприемат за промоциране на своите дейности, планове за развитие и територията като цяло
ПОЗИЦИЯ 2: ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „КРЪСТОСАНИ СЪОТВЕТСТВИЯ, ИЗИСКВАНИЯ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРАКТИКИ”
Изпълнителят следва да предложи обучение, което да допринесе за подобряването на уменията и укрепване на капацитета на земеделските производители за същността и нормативните изисквания на понятието „кръстосани съответствия” и тяхното практическо прилагане. Обучението следва да включва и представяне на добри производствени практики. Целта на обучението е да се направи преглед на европейското и национално законодателство в областта на добрите земеделски и екологични практики и да се дадат насоки за бъдещо развитие в тази област. То трябва да представя на земеделските производители действащата нормативна уредба и стандартите за съответствие с новите изисквания.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80000000Описание:
Образователни и учебно-тренировъчни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Позиция 1:

Изпълнителят следва да организира провеждането на учебно посещение на територията на МИГ в Европейския Съюз – за екипа на МИГ-Берковица и Годеч и членове на Управителния Съвет Общо събрание (16 участника) за 4 дни.
Технически изисквания за изпълнението на дейността:
• брой събития – 1 (едно) учебно посещение;
• продължителност – 4 (четири) дни
• брой участници – 16 (шестнадесет) участници от МИГ –Берковица и Годеч;
• място на провеждане – по предложение на изпълнителя на територията на МИГ от Европейския съюз;
• транспорт – транспорт до предложената дестинация / двупосочни самолетни билети/, както и вътрешен транспорт в България и на територията на МИГ от ЕС – за всички участници;
• осигуряване на застраховки при пътуване в чужбина за участниците, лектор/и и учебни материали, и преводач по време на престоя;
• настаняване – 3 (три) нощувки х 16 участника
• хранене – пълен пансион / закуска, обяд и вечеря / за всички участници
• индикативен времеви график на пътуването – м. Март 2015г..

Задължения на изпълнителя:
• Осигуряване на транспорт до предложената дестинация / двупосочни самолетни билети/, както и вътрешен транспорт в България и на територията на МИГ от ЕС;
• Осигуряване на застраховки за участниците при пътуване в чужбина
• Осигуряване на лектор/и и организиране и провеждане на лекция относно придобиване на умения за изграждане на имидж и промоциране на териториите и стратегиите за представителите на двата МИГ-а. МИГ от ЕС е необходимо да притежава територия активно управлявана и рекламирана от МИГ.;
• Осигуряване на учебни материали по преценка на обучителя;
• Регистриране на участниците в обучителните пътувания – изготвяне на списъци за регистрация /съгласувани с Възложителя/ с оригинални подписи на участниците и осигуряване на снимков материал от срещите.
• Осигуряване на преводач по време на посещението
• Осигуряване на настаняване и изхранване- 3 (три) нощувки – в минимум 3-звезден хотел в района за всички участници / единични и двойни стаи/ и пълен пансион на участниците /закуска, обяд и вечеря/.
• Поемане на други разходи, свързани с престоя – платени посещения на местни обекти, дегустации на местни продукти и прочие всякакви разходи, които биха възникнали във връзка с пътуването на групата.

Позиция 2:
Изпълнителят следва да организира еднодневно обучение на десет човека със следните технически характеристики:
Технически изисквания за изпълнението на дейността:
• брой събития – 1 (едно) обучение;
• продължителност – 1 (един) ден;
• брой участници – 10 (десет) участници;
• място на провеждане – по предложение на изпълнителя
• транспорт – от гр. Годеч до мястото на провеждане на обучението и обратно- за участниците от гр. Годеч, както и от гр. Берковица до мястото на провеждане на обучението и обратно- за участниците от гр. Берковица.
• хранене – 2 кафе паузи и обяд за участниците
• индикативен времеви график на пътуването: м. март 2015 г.

Задължения на изпълнителя:
• Осигуряване на транспорт;
• Осигуряване зала с подходящо техническо оборудване – наемане на зала 10 места, осигуряване на материали;
• Осигуряване на лектор и организиране и провеждане на обучение на тема: „Кръстосани съответствия, изисквания и прилагане на производствени практики”
• Регистриране на участниците в обучението – изготвяне на списъци за регистрация /съгласувани с Възложителя/ с оригинални подписи на участниците и осигуряване на снимков материал;
• Осигуряване на изхранване- 2 (две) кафе паузи и обяд на участниците. Кафе пауза: включва зареждане на залата, според броя на участниците, на минерална вода или безалкохолна напитка, топла напитка /кафе и/или чай/, сандвич и сладкиш. Обяд за всеки участник: менюто трябва да е тристепенно, на индивидуални порции, включващо: супа/салата, основно ястие, десерт, безалкохолна напитка или минерална вода.
Прогнозна стойност:
Позиция 1: Обща стойност 24000,00 лв.с включен ДДС;Позиция 2: Обща стойност 1350,00 лв.с включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25350 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Берковица и гр. Годеч

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Представените оферти следва да отговарят на изискванията на чл. 101в от ЗОП.
Изисквания към изпълнителя:
Участникът следва да представи опит в организиране на минимум 1 обучение по тематики свързани ПРСР, както и проведено обучение на територията на ЕС.
Участникът следва да предложи най-малко 1 експерт – обучител с опит.
Изпълнителят трябва да гарантира, че всички експерти са адекватно подсигурени и материално обезпечени /доказване със сключени договори или писма за ангажимент между изпълнителя и съответните експерти/.
При подаване на офертата, изпълнителят е задължен да представи автобиографиите на ключовите експерти, които предлага.
При подготвяне на своята оферта всеки участник трябва да представи:
Кратко описание на дейността на участника и неговите ресурсни и организационни възможности, включително да представи и:
– Своя методика за провеждане на обученията, което включва примерен учебен план и учебна програма;
– Описание на примерни обучителни техники и подходи;
– Предложение за запознаването на участниците с практически примери и казуси.
– Предложение за конкретно място за осъществяване на обучението и аргументация, показваща връзката между предложената програма, предложените методи на обучение и практическите примери и казуси.
Приемане на услугите и отпечатаните материали:
Приемането на материалите се извършва с приемо-предавателен протокол, предоставен от Възложителя, при условие, че са изпълнени изискванията от настоящата Техническа спецификация;
Общи условия към обученията:
Доставчикът трябва да издаде на всеки участник в обучението удостоверение или сертификат за успешно завършено обучение;
Като доказателствен материал от проведените обучения ще се изисква от фирмата доставчик снимков материал от всяко обучение, присъствен списък, протокол от проведеното обучение / доклад на лектора и копие от учебните материали за всяко обучение, копие на издадените сертификати или удостоверения и др., по преценка на Възложителя.

Начин на плащане: Плащането се извършва по банков път, по посочената от Изпълнителя банкова сметка, в срок до 30 дни, считано от датата на подписването на двустранния приемо-предавателен протокол за конкретна услуга по определена позиция и след издадена фактура, съдържаща всички необходими реквизити.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са: ОЦ 1 – оценка на предлаганата цена; ОЦ 2 – качество на техническото предложение. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = ОЦ 1 + ОЦ 2 3. Относителна тежест на показателите за оценяване: ОЦ 1 = 40 точки максимална стойност; ОЦ 2 = 60 точки максимална стойност, включваща оценка на: 1. Тематично съдържание и програма на всяко обучение – до 15 т.; 2. Разнообразие на използваните обучителни техники и подходи, свързани с ПРСР – до 15 т.; 3. Използване на практически примери и казуси свързани с ПРСР – до 15 т. ; 4. Аргументация, показваща връзката между всяка от точките на програмата, предложените обучителни техники и подходи, практически примери и казуси, и очакваните умения и знания на участниците – до 15т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да съдържа:
1. Копие на удостоверение за актуално състояние на кандидата, издадено от съда по регистрация или Агенцията по вписванията;
2. Данни за кандидата (попълва се Представяне на участник- Приложение към настоящата покана)
3. Техническо предложение (попълва се Техническа оферта – Приложение към настоящата покана), придружено с детайлно описание на начина за изпълнение на поръчката и срок на валидност на офертата, съгласно Техническото задание на Възложителя.
4. Ценово предложение за всяка отделна позиция (попълва се Ценова оферта – Приложение към настоящата покана);
5. Декларация по чл.47 от ЗОП
Приложенията към поканата, включително Техническото задание на поръчката, са достъпни на профила на купувача на интернет-сайта на СНЦ „МИГ Берковица-Годеч” и в офиса на Възложителя в гр. Берковица, ул. Йордан Радичков 4, офис 116, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, на български език и на хартиен носител, на следния адрес: гр. Берковица, ул. Йордан Радичков 4, офис 116. Върху плика трябва да има надпис, съдържащ предмета на поръчката, позицията, за която се кандидатства, пълното наименование и адреса на участника, телефон/факс и E-mail за кореспонденция.

Допускат се оферти за отделни позиции.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015