„Избор на доставчик и предоставяне на интернет услуга за нуждите на ЛТУ и структурните му звена“, състояща се[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Лесотехнически университет, бул. Климент Охридски №10, За: Милен Венелинов, България 1756, София, Тел.: 02 9625997, E-mail: mvenelinov@abv.bg, Факс: 02 8622830Място/места за контакт: Лесотехнически университетИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ltu.bg.Адрес на профила на купувача: www.ltu.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на доставчик и предоставяне на интернет услуга за нуждите на ЛТУ и структурните му звена“, състояща се от 5 обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – „Доставка на Интернет услуга за Централна сграда и Учебно лабораторен комплекс на Лесотехнически университет- София, с адрес гр. София, бул. „ Климент Охридски“№ 10“;
Обособена позиция № 2 – „Доставка на Интернет услуга за обект на Лесотехнически университет – София, с адрес гр. София, ул. „ Антон Найденов“№ 14“;
Обсобена позиция № 3 – „Доставка на Интернет услуга за обект на Лесотехнически университет – София, с адрес бул. „Цариградско шосе” № 73;
Обособена позиция № 4 – „Доставка на Интернет услуга за обект на Лесотехничеси университет София – УОГС Петрохан, находящ се в с. Бързия, община Берковица, ул. Петроханска 1“;
Обособена позиция № 5 – Доставка на Интернет услуга за обект на Лесотехнически университет – София – УОГС с. Юндола. находящ се в с.Юндола, община Велинград, учебна база „Георги Аврамов“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72400000Описание:
Интернет услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20920 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Лесотехнически университет София; УОГС Петрохан с. Бързия, община Берковица;УОГС в с.Юндола, община Велинград

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1/ Участникът да е изпълнил поне три услуги, с предмет сходен с предмета на обществената поръчка;
2/ Участникът да разполага с онлайн инструмент за наблюдение на входящия и изходящ трафик от мрежата на ЛТУ в конкретния обект от обособената позиция, и да притежава възможност да предостави достъп на упълномощени лица от ЛТУ занаблюдение;
3/ Участникът да разполага с лице/лица за контакт за техническа поддръжка 24 часа в денонощието, всеки ден, за подпомагане на разрешаването на възникнали проблеми, свързани с изпълнението на договора за доставка на Интернет услуга, като осигури телефон за връзка и адрес за електронна кореспонденция с него.
4/ Участникът да осигурява Интернет услугата 24 часа в денонощието, всеки ден, като изключение може да бъде допуснато при провеждане на профилактики от страна избрания доставчик, които могат да се провеждат 2 пъти в месеца с максимална продължителност 1 час;
5/ Участникът да осигури поддържането на услугата до маршрутизиращото устройство в сървърното помещение на конкретния обект, в зависимост от обособената позиция;
6/ Участникът да осигурява за собствена смека терминиране на трасето до стандарт посочен за съответната обособена позиция, в шкаф с комуникационно оборудване в сървърното помещение на конкретния обект, в зависимост от обособената позиция;
7/ Участникът да предоставя българска и международна Интернет свързаност, в размер, режим и съотношение, съгласно, посочените за отделната обособена позиция, за която кандидатства участникът.
8/ Участникът да уведомява упълномощените технически лица от Лесотехническия университет по електронна поща или факс, за деня и часа на провеждане на планови профилактики, поне 48 часа преди провеждането на събитието;
9/ Участникът да уведомява упълномощените технически лица от Лесотехническия университет по електронна поща или факс при възникнали прекъсвания в доставянето на Интернет услугата при независещи от избрания доставчик обстоятелства;
10/ Участникът се задължава да осигурява реални IPv4 адреси, в съответствие с посочения брой по съответната обособена позиция, както и дейностите по тяхната регистрация и поддръжка, като при промяна на използваното в момента от Лесотехническия университет адресно пространство (в следствие на сключване на договор с избрания доставчик или поради друга причина), избраният доставчик ще осигури за собствена сметка конфигуриране на мрежовите устройства на Университета за обособена позиция 1;
11/ Участникът осигурява маршрутизирането от и до мрежите на Лесотехническия университет използващи адресното пространство посочено в т.10.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат отворени от Комисията на 11.03.2015 г. от 11:00 часа на адреса на Възложителя – гр. София, бул.”Климент Охридски”, № 10, Лесотехнически университет, етаж 1, стая № 103. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015