Ремонт на улици в община СанданскиВ настоящата процедура се предвижда преасфалтиране на части от следните улици[…]

BG-Сандански

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сандански, бул.”Свобода”№14, За: Валентина Костадинова, Република България 2800, Сандански, Тел.: 0746 89099, E-mail: oba_sandanski@abv.bg, Факс: 0746 89055Място/места за контакт: бул.”Свобода”№14Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sandanskibg.com.Адрес на профила на купувача: http://77.77.16.66/proc/ZopView.aspx?DosieID=25.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонт на улици в община СанданскиВ настоящата процедура се предвижда преасфалтиране на части от следните улици в град Сандански:
Ул.”Илинден”, ул.”Димитър Икономов”, ул.”Кожух”, ул.”Младост”, част от бул.”Свобода”, улици в ж.к.”Спартак” и улици в кв. „Изгрев”
Ремонт чрез кръпки ще бъде извършван на :
Ул.”Кирил и Методий” , ул.”Козма и Дамян”, ул.”Първи май”, ул.”Любен Каравелов”, ул.”Стефан Стамболов”, ул.”Воден”, ул.”Серес”, ул.”Христо Ботев”, ул.”Христо Смирненски”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233252Описание:
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

предвидено е Полагане на плътен асфалтобетон машинно -1300т
Полагане плътен асфалтобетон – 4 см за кръпки – 400 т

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

350000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

улиците в град Сандански

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

А. Общи изисквания
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, за които са на лице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5. За осъществяване на настоящата поръчка участниците могат да използват подизпълнители.
Съгласно чл.47, ал.8 от ЗОП,когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, за тях се прилагат изискванията на чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП.

Б. Специфични изисквания
-Участникът да има сключена застраховка Професионална отговорност, съгласно чл. 171 от ЗУТ,
Доказва се с заверено копие на Застраховка професионална отговорност съгласно чл.171 от ЗУТ;
-Участникът да притежава Удостоверение за вписване в професионалния регистър на Камарата на строителите в РБ, за съответната категория строителство;
Доказва се с заверено копие на Удостоверение за вписване в професионалния регистър на Камарата на строителите в РБ, за 4 та категория строежи;
За чуждестранните лица се представя декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от съответните компетентни органи съгласно съответния национален закон,когато наличието на регистрация е определено със закон като условие за изпълнение на поръчката.
-Участникът следва да е изпълнил минимум 2 строителства от подобен вид като за доказателство представя Списък с изпълнено строителство от подобен тип през последните 5 години,считано от датата на подаване на офертата придружен с Удостоверения за добро изпълнение за минимум 2 строителства от подобен вид .
Удостоверенията съдържат стойност, дата на приключване на строителството както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, дата и подпис на издателя и контакти за връзка с него.
Участника може да посочва публични регистри в които се съдържа информация за стойността, датата на приключване на строителството,актовете за въвеждане в експлоатация както и органите издали тези актове
Под подобен тип се разбира рехабилитация на улици, пътища
– Участникът следва да има достъп до асфалтова база,
Доказва се с Документ за собственост на базата или договор за наем на същата ведно с всички разрешителни за функциониране на базата.
– Участникът следва да докаже, че разполага минимум с :
Асфалтополагаща машина 1 бр.
Валяк- 2 бр.
Гудронатор – 1 бр.
Фугорез – 2 бр.
Самосвали -6 бр.
Доказва се с представяне на Списък на техническото оборудване – собствено или наето.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Икономически най- изгодна оферта при следните показатели:
Срок за доставка на асфалта до обекта в мин.- 30 %
Предлагана цена – 70%
Методика за оценка на получените оферти:
(ОЦ 1) – оценка на срока за доставка до обекта;
(ОЦ 2) – оценка на предлаганата цена

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:
(КО) = (ОЦ 1) + (ОЦ 2)

минимален предложен срок за доставка
____________________________ х 30
срок, предложен от участника

минимална предложена цена
_____________________________ х 70 точки
цена, предложена от участника,

където „минималната предложена цена без вкл. ДДС” е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до класиране в лева, без вкл. ДДС); „цената, предложена от участника” е общата цена, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, без вкл. ДДС).

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015