Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна през 2015 г. за нуждите на служителите[…]

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Окръжна прокуратура гр. Враца, ул. Христо Ботев, 29, За: Боряна Иванова Райчева, България 3000, Враца, Тел.: 092 625049, E-mail: op_vratsa@prb.bg, Факс: 092 629362Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.prb.bg/bg/opvratsa/.Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/opvratsa/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна през 2015 г. за нуждите на служителите и магистратите от Окръжна прокуратура гр. Враца.
Изпълнението на поръчката включва: Изработване и периодична доставка на ваучери за храна с номинал 1лв., 5лв. и 10лв. по предварителна заявка.
Отпечатването, опаковането и доставката им се извършва след конкретни писмени заявки от Възложителя до оператора. Заявките ще се изготвят на типови персонализирани бланки за заявка/поръчка/, предоставени на Възложителя от фирмата оператор при подписването на договора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770Описание:
Купони за храна

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнението на поръчката включва: Изработване и периодична доставка на ваучери за храна с номинал 1лв., 5лв. и 10лв. по предварителна заявка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Враца

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да притежава валидно разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна съгл. Наредба №7/09.07.2003г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор. Доказва се с представяне на заверено от участника ксерокопие.
Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или някое от условията заложени от Възложителя.
Доставките на ваучери за Възложителя се заплащат при изпращане на заявката за доставяне на ваучери, след издаване на проформa фактура за потвърждаване на заявката от страна на Изпълнителя
Възложителят заплаща на Изпълнителя по банков път номиналната стойност на поръчаните ваучери за храна и стойността на услугата за изработване, отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставката им, съгласно представеното Ценово предложение (Приложение № 3)
Цената на услугата за изработване, отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставката на ваучерите е определена като процент от номиналната стойност на ваучерите и не подлежи на завишение през периода на изпълнение на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за определяне на изпълнител на настоящата поръчка е „икономически най-изгодна оферта”.
Кандидатът, събрал най-много точки от Комплексната оценка (КО) се класира на първо място.
Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата се изчислява по формулата:
(КО) =(П1)*30 + (П2)*60 +(П3)*10
Показателитe П1, П2 и П3 се изчисляват с точност до втория знак след десетичната точка и означават:
П1 – съотношение между най-ниската предложена стойност на услугата и предложената от кандидата стойност.
П1 = Минималната предложена стойност на услугата/ Стойност на услугата, предложена от кандидата
Оценява се Стойност на услугата за изработване, отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставка на ваучери за храна от Ценовото предложение.
П2 – съотношение между броя търговски обекти, предложени от кандидата към максималния брой на търговските обекти, предложени в процедурата .
П2=Предложен брой търговски обекти от участника/ Максимален брой обекти, предложени в процедурата.
П3 – съотношението между минималния срок на доставката и предложения от кандидата срок на доставка.
П3=Минимален срок на доставката, предложен в процедурата/ Предложен от участника срок на доставката

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложенията към поканата за участие са публикувани на официалния сайт на Окръжна прокуратура гр. Враца http://www.prb.bg/bg/opvratsa/
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен и надписан плик, на адрес: гр. Враца, ул. ”Христо Ботев” № 29, ет. 3, ст. 309 “Деловодство”на Окръжна прокуратура – Враца. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Дата, час и място на отварянето на офертите: 11.03.2015г. от 14.00 ч., гр. Враца, ул. ”Христо Ботев” № 29, ет. 3

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2015