„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ“ по проект „Опазване и осигуряване на качеството[…]

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, пл. Георги Измирлиев № 1, За: Крум Алуминов – Старши юрисконсулт ОП, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: kaluminov@blgmun.com, Факс: 073 884451Място/места за контакт: Отдел ПНООПИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat167/1778/Pokana-23022015.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ“ по проект „Опазване и осигуряване на качеството на общинската вода в трансграничния регион“ по Оперативна програма за европейско териториално сътрудничество – „Гърция – България 2007 – 2013“, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие”
Договор за субсидия: B2.11.06/01.10.2013г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79952000, 22150000, 22120000, 79341100Описание:
Услуги, свързани с организирането на събития
Брошури
Публикации
Услуги по планиране, създаване и разполагане на рекламата

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Избраният изпълнител следва да изготви:
Създаване и разпространение на телевизионни спотове
Създаване и разпространение на радио спотове
Създаване и публикуване на съобщения в печатната преса
Дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни брошури за проекта и програмата
Цялостна организация на две срещи, всяка за 30 (тридесет) членове от екипите на проектопартньорите. Организацията включва: наем на зала с мултимедия, кетъринг, работни материали за събитието за всеки един от участниците (папка с листя, химикал, дневен ред на срещата, USB флаш-памет).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28359 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

. Участникът трябва да има опит в извършването на поне 2 (две) дейности по осигуряване на публичност през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите.

* Под услуги „сходни” с предмета на обществената поръчка са дейности по организиране на публичнисъбития и изготвяне на информаци материали.
1. Общи изисквания
1.1. Уч. в настоящата процедура може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
2. Спец. изисквания към участници – обединения, които не са юридически лица („обединение/консорциум”)
2.1. В случай, че участникът участва като обединение, изброените в раздела изисквания се прилагат за обединението като цяло, съответствието с критериите за подбор може да се доказва от един или повече от участниците в обединението.
2.2. Когато уч. е обединение/консорциум, което/който не е юридическо лице, участниците в обединението трябва да сключат договор/споразумение помежду си, в който е определено, кой участник какъв вид дейност ще изпълнява. Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
обединението/консорциумът е създадено/създаден със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка и всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката;
съставът на обединението/консорциума няма да се променя след подаването на офертата;
представляващият обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;
представляващият обединението/консорциума отговаря за изпълнението на обществената поръчка, включително и за предвидените гаранции и плащанията;
е направено разпределение на дейностите на отделните членове на обединението, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка;
всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за качественото изпълнение на поръчката до края на гаранционния срок (срока на гаранцията за изпълнение на договора) съгласно подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението.
Уч. в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението при изпълнението на настоящата обществена поръчка.
Когато участникът е обединение/консорциум, но не представи договора/споразумението за създаването на обединението/консорциума, или в представения договор/споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на посочените условия, или съставът на обединението/консорциума е променен след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка след прилагане разпоредбите на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП.
В случай, че обединението не е създадено специално за настоящата поръчка следва да се представи анекс към първоначално сключения договор с клаузите по т. 2.2.
Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение/консорциум.
3. Спец. изисквания към подизпълнителите
3.1. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.
3.2. Уч. отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.
3.3. Подизпълнители трябва да отговарят на административните изисквания по т. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. и 1.8 на Раздел ІІ „Административни изисквания” от настоящата глава.
3.4. При подаване на офертата, участникът декларира видовете работи от предмета на поръчката, които ще се извършват от подизпълнители и съответващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка.
Продължава в Раздел Допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Формулата за изчисляване на комплексната оценка е следната:
КО = ТО х 0,75 + ФО х 0,20 + СИ х 0,05
където:
• КО е комплексната оценка
• ТО е техническата оценка на предложената оферта
• ФО е финансовата оценка на предложената оферта
• СИ е оценка на предложеният срок на изпълнение

Оценката се закръглява с точност до два знака след десетичната запетая (0,00).
Максималният брой точки, който може да получи всеки един от участниците като комплексна оценка е 100 (сто) точки.
Участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от раздел Изисквания за изпълнение на поръчката.
3.5. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
3.6. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, в случай че:
е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 6;
е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 6, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и е декларирало пред възложителя, в хода на провеждането на процедурата, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.
3.7. Участникът избран за изпълнител сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата при спазване на условията на чл. 45а от ЗОП. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.
3.8. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
Документите, свързани с поръчката са публикувани на сайта на община Благоевград – www.blgmun.com. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик на адрес: град. Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” № 1.
Отварянето на получените оферти ще се извърши на 10.03.2015 г. от 10:00 часа в зала 101 на община Благоевград. Заседанието на комисията е публично съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2015