Предмет на възлагане на настоящата поръчка e “Проектиране и строително монтажни работи на ел. захранването на[…]

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Русе, пл. Свобода 6, За: Соня Станчева – началник отдел ПНО, тел. 082 881 834, Камен Христов – гл. експерт отдел ОП, тел. 082 881 710, България 7000, Русе, Тел.: 082 881834, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 506649Място/места за контакт: Община РусеИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ruse-bg.eu.Адрес на профила на купувача: http://www.ruse-bg.eu/bg/zop/516/index.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на възлагане на настоящата поръчка e “Проектиране и строително монтажни работи на ел. захранването на електронни информационни табла и конструкцията за монтажа им“ .

Обект на настоящата обществена поръчка е проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗОП на:
1. Изработване на инвестиционни технически проекти за изпълнение на електрозахранването на електронните информационни табла /ЕИТ/ с трасета на кабелите и захранващите източници – разпределителни електрически табла на светофарни уредби, улично осветление и съгласуването им с всички заинтересовани по смисъла на ЗУТ, в т.ч. изготвяне на проектна документация на конструкцията за монтажа на ЕИТ;
2. Изпълнение на СМР – захранването на ЕИТ и конструкцията за монтажа им;
3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71500000, 71320000, 45315300Описание:
Услуги, свързани със строителството
Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Строителни и монтажни работи на електрическо захранване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Стойността без ДДС на настоящата обществена поръчка не може да надвишава – 200 376 (двеста хиляди триста седемдесет и шест) лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

200376 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономически и финансови възможности.
Изискванията към техническите възможности и квалификация на участниците са следните:
1. Участникът да има изпълнена най-малко 1 (една) услуга за проектиране на електрозахранване на електронни информационни табла или сходни обекти (пр. ел. табла) през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите.
2. Участникът да има изпълнено най-малко едно СМР на електронни информационни табла или сходни обекти (пр. ел. табла) през последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите
3. Участникът да има въведена система за управление на качеството, като сертификата следва да включва строително монтажни дейности на обекти – ISO 9001:2008 (или еквивалент);

Забележка: Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда;

4. Екипът, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания:
Ключов експерт “Ръководител на екипа”
•да има завършена магистърска степен в областта на транспортното строителство или електроснабдяване и електрообзавеждане или електроцентрали и мрежи или еквивалент;
•да има професионален опит минимум 5 (пет) години;
•да има опит като ръководител на екип в минимум 2 (два) инфраструктурни проекти.

Ключов експерт “Главен проектант”
•да има магистърска степен в областта на електроснабдяване и електрообзавеждане или електроцентрали и мрежи или еквивалент; пълна проектантска правоспособност;
•да има минимум 5 (пет) години опит в проектирането;
•да има опит като ръководител на група проектанти при проектирането на съоръжения от техническата инфраструктура – в минимум 2 (два) проекта.

Ключов експерт –
Ключов експерт “Ръководител на обекта” – да има минимум 3 (три) години на позиция ръководител на обект при СМР на съоръжения от техническата инфраструктура.

Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

С цел запознаване в детайли със спецификацията на настоящата поръчка, Указанията, Приложенията (Образци на документи) и Методиката за оценка на постъпилите оферти са публично достъпни на официалния сайт на Възложителя, в Профила на купувача със следния адрес – http://www.ruse-bg.eu/bg/zop/516/index.html.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Показател – „Техническо предложение” (ОТ) – 40 т.
2.Показател „Предлагана цена” (ОЦ) – 10 т.

Максималният брой точки, който участниците могат да получат като Комплексна оценка е 50 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на посочения адрес на възложителя.

Минимално съдържание на офертата:
1. Списък на приложените документи;
2. Данни за лицето, което прави предложението – посочване на ЕИК, управляващо лице, координати за връзка, телефон, факс, адрес;
3. Образец на оферта, публикуван на интернет адреса на Възложителя;
4. Техническо предложение за изпълнение обекта на обществената поръчка, публикувано на интернет адреса на Възложителя;
5. Ценово предложение /ценовото предложение на участника не трябва да надхвърля прогнозната стойност с ДДС, посочена в настоящата покана;
6. Декларация за срок на валидност на офертата/участникът следва да посочи срок на валидност на офертата, който трябва да е не по-малко от 90 /деветдесет/ календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

Офертата се депозира на гише “Обществени поръчки” в “Център за информационно и административно обслужване”, в сградата на Община Русе на адрес град Русе, пл.Свобода № 6. Образците към настоящата покана са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху, който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и описание на поръчката по раздел ІІ от настоящата публична покана.
Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф „вярно с оригинала”, печат и подпис на лицето, представляващо участника. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което следва да се приложи нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

Отваренето и оценката на офертите ще се проведе на публично заседание на 09.03.2015 г.в 15:00 ч. в сградата на Община Русе с адрес пл. Свобода 6, в Заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015