„Избор на изпълнител за извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ТП ДГС Дупница“ Поръчката е[…]

BG-Дупница

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение Държавно горско стопанство Дупница, ул. Саморанска № 35, За: инж. Атанас Диманков, РБългария 2600, Дупница, Тел.: 0701 51380, E-mail: dldupnica@abv.bgИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/3.Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/3.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ТП ДГС Дупница“
Поръчката е разделена на две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Извършване на универсални пощенски услуги за нуждите на ТП ДГС Дупница
Обособена позиция № 2 – „Извършване на куриерски услуги за нуждите на ТП ДГС Дупница

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64120000, 64121100, 64121200, 64110000Описание:
Куриерски услуги
Услуги по доставяне на писма
Услуги по доставяне на колети
Услуги на националната поща

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Цената по договора е прогнозна и при достигането и преди изтичане на срока по договора, същият се прекратява. Прогнозна стойност на обществената поръчка е до 1000 (словом: хиляда) лева без вкл. ДДС, разпределена както следва:
– Обособена позиция № 1 – „Извършване на универсални и пощенски услуги за нуждите на ТП ДГС Дупница”- до 700,00 лв./седемстотин лева/ без ДДС.
– Обособена позиция № 2 – „Извършване на куриерски услуги за нуждите на ТП ДГС Дупница”- до 300,00 лв./триста лева/ без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС Дупница, гр. Дупница, ул. Саморанска № 35

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обособена позиция № 1 Изпълнението на поръчката изисква обслужване на общата кореспонденция на ТП ДГС Дупница чрез универсални и допълнителни услуги извън обхвата на универсалната пощенска по смисъла на Закона за пощенските услуги.
I. Универсална пощенска услуга включва:
1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки /с предимство и без предимство, препоръчани и непрепоръчани/, както следва:
а/ кореспондентски пратки до 2 кг.;
б/ малки пакети до 2 кг.
2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг. /границата за тегло, когато се отнася за колети от други страни, може да бъде и по-висока/.
3. Допълнителни услуги „препоръка” и „обявена стойност”.
II. Допълнителни услуги извън обхвата на универсалната пощенска услуга– „известие за доставяне” /обратна разписка/.
Събирането и доставянето на пратките по т. І и т. ІІ се извършва веднъж дневно, всеки работен ден от седмицата, от и на следния адрес:
ТП ДГС Дупница, гр. Дупница, ул. „Саморанска” № 35
Обособена позиция № 2 Изпълнението на поръчката включва приемане, превозване, доставяне, връчване и – при поискване от Възложителя – осведомяване за движението на куриерските пратки.
Събирането и доставянето на пратките от куриера се извършва по предварителна заявка на Възложителя всеки работен ден от седмицата, от 9.00 часа до 17.00 часа, от и на следния адрес:
ТП ДГС Дупница, гр. Дупница, ул. „Саморанска” № 35
Заявките за извършване на куриерска услуга се подават от Възложителя по телефон,
факс и електронна поща.
Дестинации – от ТП ДГС Дупница до получатели в страната и чужбина.
Видове куриерски услуги в зависимост от срока на изпълнение – обикновена и експресна.
За чужбина обикновена и експресна услуга следва да бъдат с предложени от участника
географски зони и срокове.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”, съгласно методика за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие в процедурата и въз основа на следните показатели:
– Предлагана цена- общ сбор от единичните цени по видове услуги ;
– Срок на доставка
Относителна тежест на показателите:
– предлагана цена: 80%;
– срок на доставка: 20%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик лично от представляващ на оферента, от упълномощено от него лице, с куриер или по пощата. Върху пликовете се посочва предмета на обществената поръчка, обособената позиция, за която участва, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен адрес.
Офертите се подават До 16:00 ч. на 28.02.2014 г. на адреса на ТП ДГС Дупница, гр. Дупница, ул. ”Саморанска” № 35.
Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертите на указаното място и в срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка.
При приемане на оферта, върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.
Цялата документация е достъпна на интернет адрес на ЮЗДП ДП- www.uzdp.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015