Извършване на ежемесечна профилактика, поддръжка и ремонт на налични електроуреди и съоръжения по приложен опис,[…]

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение към СИДП ДП гр.Шумен, бул.Михаил Маджаров № 68, За: инж.Стела Атанасова, Р.България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105Място/места за контакт: ТП ДЛС Черни Лом гр.ПоповоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlschernilom.dpshumen.bg.Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?p=169.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на ежемесечна профилактика, поддръжка и ремонт на налични електроуреди и съоръжения по приложен опис, собственост на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово, ежемесечно с осигурен от изпълнителя транспорт до местоизпълнението на услугите

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000Описание:
Услуги по ремонт и поддръжка

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугите предмет на настоящата публична покана са посочени в техническата спецификация към документацията на същата и тя е видна в раздел: профила на купувача на възложителя с адрес : http://dlschernilom.dpshumen.bg.
Услугите предмет на настоящата публична покана ще се извършват ежемесечно и след постъпило повикване от страна на Възложителя за възникнал проблем по посочената техника в т.1 от „Техническа спецификация”.При постъпило повикване, Изпълнителят се задължава да се отзове до 1(един) час на местоизпълнението на услугите предмет на настоящата публична покана и други съгласно условията на проекта на договор и до предвидения финасов ресур на възложителя, а именно не повече от 3000,00 лв(три хиляди лева) лез вкл. ДДС, представляваща общата стойност за висчи месечни абонаментни такси за целия период на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

адмитистративната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово, адрес: гр.Попово, бул.Михаил Маджаров № 68; Ловен дом – Еленово, с.Еленово, обл.Търговище; Ловен дом Голямо Градище, с.Голямо Градище, общ.Опака, обл.Търговище; Ловен дом Славяново, с.Славяново, обл.Търговище

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Подробно описаните минимални изисквания за изпълнение на услугите предмет на настоящата поръчка могат да бъдат получени от деловодството на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово с адрес:гр.Попово, обл.Търговище, бул.Михаил Маджаров №68 всеки работен ден за времето от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока посочен като срок за получаване на офертите и на сайта на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово с адрес : http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел :ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА;
2.Условия и начин на плащане:Заплащането ще се извършва въз основа на предложена месечна абонаментна такса за извършване на услугите предмет на настоящата публична покана от участниците в рамките на предвидения от Възложителя финансов ресурс, а именно не повече от 3 000,00 лв. (три хиляди лева) без вкл. ДДС, представляваща общата стойност за всички месечни абонаментни такси за целия период на договора. Плащанията ще се извършват по банков път и съгласно условията на договора, в срок до 30 (тридесет) дни след извършени услуги за конкретния месец и представена фактура от страна на Изпълнителя;
3.Критерии за оценка на офертите:Предложена месечна абонаментна такса в лева без вкл. ДДС за извършване на услугите предмет на настоящата публична покана .Крайното класиране на участниците се извършва на основание предложената от същите МЕСЕЧНА АБОНАМЕНТНА ТАКСА В ЛЕВА БЕЗ ВКЛ.ДДС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ.
4..Оферти за участие се приемат в деловодството на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.Михаил Маджаров № 68 всеки работен ден от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока указан като срок за получаване на офертите.
5.Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл.101в от ЗОП, а именно:
5.1.Данни за лицето, което прави предложението(Представяне на участника-образец);5.2.Техническо предложение- образец;5.3.Ценово предложение-образец;5.4.Декларация за приемане условията на проект на договор- образец;
6.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.При сключването на договор класираният на първо място участник представя:
6.1.документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е установен, предвижда включване на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и 6.2.декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при същите условия с участника класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:
– откаже да сключи договора;
– не представи някой от документите по чл.47, ал.1, т.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП;
– не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 или ал.5 от ЗОП.
7.Срок на договора- от датата на подписване до 31.12.2015г. вкл.
8.Срок на валидност на предложението – 90(деветдесет)дни от крайният срок за получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията по настоящата публична покана е публикувана на сайта на поделението с адрес:http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел :ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА.
Получените оферти ще се разглеждат на 19.03.2015г. от 10.00 часа в заседателната зана на административната сграда на ТП ДЛС “Черни Лом” гр.Попово, с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул. “Михаил Маджаров” № 68

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015