„Доставка на софтуер и оборудване (техника) във връзка с дейността на екипа за управление на проект “Изграждане[…]

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова; Мая Тодорова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 320, стая 318Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/277.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на софтуер и оборудване (техника) във връзка с дейността на екипа за управление на проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново и гаранционно поддържане на доставеното оборудване”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000Описание:
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на софтуер и оборудване (техника) във връзка с дейността на екипа за управление на проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” и гаранционно поддържане на доставеното оборудване (техника). Предметът на доставката включва: доставка на софтуер Microsoft office, Microsoft Project, Autodesk AutoCad, мултимедиен проектор, мултимедиен екран за презентации, цифров фотоапарат и др. при необходимост, съгласно Техническа спецификация.
Оборудването, предмет на доставка, е посочено в Приложение 4, съдържащо техническите спецификации.

Прогнозни единични цени за отделните видове оборудване, посочено в техническата спецификация:
– Microsoft Office – 358.33 лева без ДДС
– Microsoft Project – 1 233.33 лева без ДДС
– Autodesk AutoCAD – 2 016.67 лева без ДДС
– Мултимедиен проектор – 639.17 лева без ДДС
– Мултимедиен екран – 166.67 лева без ДДС
– Цифров фотоапарат – 250.00 лева без ДДС

Обща прогнозна стойност на поръчката – 5 022.50 (пет филяди и двадесет и два лева и 50 ст.) лева без ДДС.
Да не надвишават.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5023 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Доставката да се реализира в съответствие с техническите указания на Възложителя от публичната покана, техническата спецификация и документацията за участие.
2. При изпълнението на обществената поръчка се съблюдава действащото в страната законодателство, всички нормативни документи, касаещи предмета на поръчката, правилници, нормативи и стандарти в областта на предмета на поръчката, в това число противопожарни, технически и др. норми.
3. Участниците задължително представят в Образец № 2 “Техническо предложение” конкретната методология на работа във връзка с изпълнението, конкретните материални и човешки ресурси за изпълнението на доставките; срок за доставка (в календарни дни) след подписване на договор; изясняват се подробно техническите параметри на доставяното.
4. В Образец № 2 “Техническо предложение” участникът представя информация относно:
4.1 ангажираност и организация на материалните и човешки ресурси за реализиране на поръчката. Подробно се изяснява системата за работа на участника. Участникът описва организационните си възможности, методи на работа, гарантиращи: ефикасност, бързина, срок и качество на извършването на доставката
4.2 начин на извършване на доставката.Същият трябва да гарантира своевременност, ефикасност, изпълнение в съответствие с действащото в страната законодателство, качество на извършваната доставката, подходяща за характера и сложността на обекта организация и координация на целия процес по изпълнението. Изясняват се подробно техническите параметри на доставяното.
4.3 В Техническото си предложение участникът задължително трябва да включи: дейности по организация и координация на доставката и гаранционното поддържане на доставените стоки/артикули, възможности за предоставяне на техника от същия вид за времето до отстраняване на повреда, в т.ч. срокове за извършване на различните ремонти; изготвяне на съпътстващата извършването на доставката и ремонта документация, срок за изпращане на специалист след уведомяване за повреда, който да констатира или отстрани повредата; срок за гаранционен сервиз на доставеното оборудване.
При невъзможност за доставка на първоначално оферирани от избрания за изпълнител стоки/артикули, същите се подменят с такива с аналогични или по-добри параметри, технически съвместими с наличното оборудване и на цени равни или по-ниски от оферираните за аналогични артикули.
Задължително с Техническото си предложение участникът трябва да направи предложенията си по показателите от методиката за икономически най – изгодна оферта (с изключение на показател Ц „Ценови критерий”),при спазване на зададените мерни единици.
4.4 Посочване на имената и телефоните на лицата, които ще осъществяват сервизното обслужване.
4.5 Място на изпълнение – доставка до структури на Община Велико Търново или до указани от представител на възложителя места.
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката на стоките/артикулите, обект на настоящата обществена поръчка по вид и количества, съгласно указанията и заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6. Срокът за изпълнение на поръчката (доставката) е до 1 месец, след сключване на договор.

Съгл. чл. 101б, ал. 1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 23.03.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Община В. Търново, при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Продължава в раздел “Допълнителна информация”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К = Ц х 50 % + Д х 50 %, където:

Ц – Ценови критерий – Ценовият критерий определя най-доброто ценово предложение. Преценява се най- изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има за своя последица най–малък бюджетен разход. На оценка подлежи предложеното общо възнаграждение за доставката, съгласно Образец № 3 „Ценово предложение”. Най-висока оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най-ниска цена (най-ниско общо възнаграждение за доставката).

Д – Срок за доставка (в календарни дни) след подписване на договор – най – краткия предложен срок за доставка (в календарни дни) се оценява със 100т.

Пълната методика за оценка е съгласно Приложение 1 “Критерий за оценка” от документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа най-малко:
1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгл. образец: административни сведения;
2. Техническо предложение (по образец), съдържащо предлаганата от участниците организация и методология за изпълнението на поръчката, включително срок за доставка, срок за изпращане на специалист, срок за извършване на ремонти;
3. Срок на валидност на офертата не по – малък от 2 (два) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата;
4. Декларация, включваща списък на лицата с посочв.на образованието, профес.квалиф-я и профес. опит на лицата, които ще отговарят за поддръжката на оборудването, предмет на поръчката (съгл.образец);. Мин. изискване: към т.4: да имат на разположение минимум 1 техническо лице;
5. Декларация от участника, че ако бъде избран за изпълнител, доставяното от него оборудване ще отговаря на изискв. за енергийна ефективност на стоки, разпространявани на територията на европейския съюз(съгл.образец). Мин. изискв. към т.5: да декларират, че доставяното оборудване отговаря на изискв. за енергийна ефективност на стоки, разпространявани на територията на европейския съюз;
6.Списък на доставките, които са еднакви или сходни на предмета на поръчката, изпълнени през посл. 3 год., считано от датата на подаване на офертата(съгл.образец). Мин.изискване към т. 6: доказателство за извършена доставка със сходен предмет (доставка на мicrosoft office пакети, специализирани софтуер пакети, медийни проектори, екрани за презентации, фотоапарати), съгласно изискванията на чл.51, ал. 4 от ЗОП – удостоверение, издадено от получател или компет. орган, за извършена доставка, еднаква или сходна на предмета на поръчк., или посочване на публичен регистър, в който е публикувана инф-я за доставката;
7. Декларация – свободен текст, съдържаща списък на наличната база на участника с посочен адрес, телефон и лице за контакт. Мин. изискв. към т.7: уч-ците да разполагат с подходящо помещение (собствено/и или наето/и) за осъществяване на ремонтни дейности на оборудването, предмет на поръчката;
8. Декларация за наличното технич. оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка (съгл.образец). Мин. изискване към т.8: участниците трябва да разполагат с поне 1 лек автомобил (собствен или нает), който ще е на разполож. във връзка с доставката и сервизната дейност.;
9. Декларация за приемане на усл-ята на проекта на дог-р (съгласно образец);
10. Ценово предложение (съгл.образец), съдържащо: общо възнаграждение за доставката – съгласно Образец № 3 “Ценово предложение” и съобразно предложените единични цени на видовете оборудване; плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата и приемо- предавателен протокол, подписан от двете страни; начин на плащане: по банков път,с платежно нареждане в български лева.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015