„Осъществяване на публичност и популяризиране на дейностите по проектите“, по обособени позиции, както следва: Обособена[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на здравеопазването, пл.Св. Неделя № 5, За: Румяна Ставрева, България 1000, София, Тел.: 02 9301314, E-mail: rstavreva@mh.government.bg, Факс: 02 9301451Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mh.government.bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Осъществяване на публичност и популяризиране на дейностите по проектите“, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 „Логистично обезпечаване на информационно събитие в изпълнение на Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 год., съгласно Приложение № 1, от документацията за участие.
Обособена позиция № 2 „Провеждане на двудневна национална конференция и изготвяне на информационни материали в изпълнение на проект 0130-МЗ-3.2 СМАРТ решения (Статистически Модели за Аргументирани Рационални и Тактически решения).“, съгласно Приложение № 2, от документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55110000, 79952000Описание:
Услуги по хотелско настаняване
Услуги, свързани с организирането на събития

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Осъществяване на публичност и популяризиране на дейностите по проектите“, по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Логистично обезпечаване на информационно събитие в изпълнение на Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 год.”
Обособена позиция № 2 „Провеждане на двудневна национална конференция и изготвяне на информационни материали в изпълнение на проект 0130-МЗ-3.2 СМАРТ решения (Статистически Модели за Аргументирани Рационални и Тактически решения).“
В обем и количества съгласно документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24386 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Дейности за изпълнение по обособена позиция № 1
Логистично съдействие за подготовка, организиране и провеждане на еднодневно събитие в гр.София по фонда за двустранни отношения.
Организиране и логистично съдействие за провеждане на събитието, във връзка с намиране на партньори от страните донори по мерки 1, 2, 5 и 6 по програма BG07.
Събитието ще бъде проведено в гр. София (зона „Център“**; в началото на месец Април) Дейността включва: Изпращане на покани до участниците по електронна поща – на български и английски; Обработка на постъпилите заявления за участие и представяне на списък с потвърдилите участници; Осигуряване на зала, озвучителна и презентационна техника, както и на симултантен превод за участниците. Осигуряване на 2 кафе паузи (всяка по 30 минути) и обедна пауза (1 час) с кетъринг за участниците; Регистрация на участниците и изготвяне на присъствени списъци; Организационна подкрепа при провеждане на събитието, настаняването на присъстващите, както и по врема на кафе паузите и обедната пауза; Изготвяне на дневен ред; Изготвяне на информация за публикуване на интернет страницата на МЗ и на Програмата за целите на събитието – на български и английски език.
1.1. Изисквания към залата за провеждане на събитието – Зала за конференция с капацитет минимум 100 души; лекторска маса, възможност за осигуряване на помощни маси за допълнителна техника; добра видимост и комуникативност от всяка позиция в залата, климатизация и вентилация, подходящо осветление (при възможност с достъп до естествена светлина);По време на цялото събитие залата трябва да бъде заредена/ да се зарежда с минерална вода – бутилки от половин литър – за всеки от участниците.
1.2. Изисквания към техниката – съвременно техническо оборудване (екран 2х2 метра, мултимедия, флипчарт, консумативи за флипчарт, озвучителна уредба с осигурени минимум 5 (пет) стационарни микрофона за участниците на лекторската маса (броят на предвидените места на лекторската маса е минимум 7), както и минимум 3(три) подвижни/мобилни микрофони за залата), електрозахранване за лаптопи (разклонители/удължители) и комуникационни връзки (високоскоростен интернет);
1.3. Изисквания към кафе-паузите – 2 кафе паузи (една преди обед и една след обед), включващи чай и кафе, захар, мед, мляко/сметана, минерална вода, дребни сладки/соленки;
1.4. Обедна пауза с кетъринг за участниците, включваща Минимум: студен бюфет: пресни зеленчуци (салати), месни и безмесни студени и топли хапки, пресни плодове и друг вид десерт, безалкохолни напитки – всичко за сто души. Менюто за кетъринга следва да е разнообразно със следните минимални изисквания- съчетание на зеленчуци/салати (три и повече); съчетание на предястия (три и повече) с разнобразни зеленчуци, студени меса или риба, безмесни; повече от 2 вида сирена; десерти: плодове и друго. Кетърингът следва да бъде реализиран на база „Бюфет“/ блок маса.
Менютата подлежат на предварително съгласуване с Възложителя – с оглед съответствието на предложеното от участника в неговата оферта.
Събитието ще бъде с продължителност един ден (8 часа), в хотел минимум 4*(гр. София, зона „Център“**).
2. Дейности за изпълнение по обособена позиция № 2
Осигуряването на логистиката при провеждането на двудневна национална конференция включваща: Нощувка на до 50 участника ; Наем зала и техника за озвучаване за 2 дни; Осигуряване на 4 кафе паузи х 100 човека; Осигуряване на 1 вечеря х 100 човека; Осигуряване на 2 обяд х 100 човека; Осигуряване на информационни материали. Конференцията ще бъде организирана и проведена в гр. София. С оглед организацията на дейността, участникът избран за изпълнител следва да осигури: Зала за конференция с капацитет за около 120 участника; Настаняване в хотел на до 50 участника в конференцията; Кетъринг.
Продължава в раздел допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от изисквания за изпълнение на поръчката:2.1. Изисквания към залата за провеждане на събитието: – лекторска маса, възможност за осигуряване на помощни маси за допълнителна техника; добра видимост и комуникативност от всяка позиция в залата, климатизация и вентилация, подходящо осветление (при възможност с достъп до естествена светлина).
2.2. Изисквания към техниката – съвременно техническо оборудване (екран, мултимедия, флипчарт, консумативи за флипчарт, озвучителна уредба с осигурени микрофони за участниците (освен стационарни микрофони, минимум 3 подвижни микрофона), електрозахранване за лаптопи (разклонители/удължители) и комуникационни връзки (високоскоростен интернет);
2.3. Изисквания към кафе-паузите – 4 кафе паузи (по 2 на ден), включващи чай и кафе, захар, мед, мляко/сметана, безалкохолни напитки, минерална вода, дребни сладки/соленки; зареждане на залата с минерална вода;
2.4. Кетъринг за участниците, включващ – 2 обяда за до 100 участници (по един обяд за всеки един от дните на събитието) – минимум супа, салата, основно ястие, хляб, безалкохолна напитка/минерална вода и десерт; 1 вечеря за до 100 участници – минимум салата, основно ястие, хляб, безалкохолна напитка/минерална вода и десерт. Вечерята се сервира в края на първия ден на конференцията; Кетъринговото обслужване се осигурява на база на заявка от Възложителя, в която се посочва броят на участниците. Менюто за кетъринга следва да е разнообразно със следните минимални изисквания – съчетание на салати (три и повече); съчетание на супи (два и повече);
съчетание на предястия (три и повече) с разнобразни зеленчуци, студени меса или риба;
повече от 2 вида сирена; 3 вида топли основни ястия – безмесни, месни и рибни ястия; 2 вида десерти: плодове и сладкиши. Кетърингът следва да бъде реализиран на база „Бюфет“. Менютата подлежат на предварително съгласуване с Възложителя – с оглед съответствието на предложеното от участника в неговата оферта. Участникът следва да се съобрази с условието, че средствата за участниците в мероприятието, респ. в кафе-паузите, обедите и вечерите, ще се отчитат по брой на действително участвали в събитието лица.
2.5. Изискване за настаняването в хотели 4 звезди или повече. Разположени в зона “Център” на гр. София.: Настаняване на до 50 участници в самостоятелни стаи за 1 (една нощувка) със закуска в хотел категория минимум 4 звезди. Хотелите следва да имат необходимия капацитет за настаняване на до 50 участници в самостоятелни (единични) стаи. За посоченото място за провеждане на конференцията участникът следва да предложи хотели с категория минимум 4 звезди, разположени на място с добра транспортна достъпност. Избраният за изпълнител участник следва да осигури транспорта на участниците, в случай че залата за провеждане на обученията следва не е в същия хотел, в който е осигурено настаняването на участниците.
2.6. Информационните материали, които ще се осигурят са описани в Приложение №2 на документацията за участие.
*** Обхватът на зона “Център” на гр. София е определен в Приложение № 1 на Наредба за организация на движението на територията на Столична община, съгласно което граници на зоната са: “ул.”Опълченска”, бул. “Сливница”, бул. “Ген. Данаил Николаев”,бул. “Евлоги Георгиев”, бул. “България”, бул. “Пенчо Славейков”, бул. “Ген. Тотлебен”, бул. “Ген. М. Д. Скобелев”, ул. “Опълченска” Забележка: Граничните улици и булеварди не влизат в обхвата на зоната.”
Място, дата и час на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Министерството на здравеопазването на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, на 12.03.2015 г. от 11,00 часа.
Изискванията за съдържанието на офертата са посочени в точка 9 в документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015