Целта на обществената поръчка е осигуряването на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина на служители[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция по обществени поръчки, ул. Леге №4, За: Юлия Тодорова, България 1000, София, Тел.: 02 9407055, E-mail: y.todorova@aop.bg, Факс: 02 9407052Място/места за контакт: гр. София, ул. Леге № 4Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.aop.bg.Адрес на профила на купувача: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1702282&_dad=portal&_schema=PORTAL.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Целта на обществената поръчка е осигуряването на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина на служители на Агенцията по обществени поръчки при следните обособени позиции:
1. „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на Агенцията по обществени поръчки“ – 15 000 лева без ДДС;
2. „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на Агенцията по обществени поръчки във връзка с изпълнение на проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, финансиран от оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“- 50 000 лева без ДДС.
Не е обект на настоящата обществена поръчка доставката на самолетни билети от ниско бюджетни авиокомпании (лоу-кост).
Предметът на настоящата поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поради което същата е предназначена съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В представянето си по Образец № 1 от настоящата публична покана участникът трябва да включи декларация, че е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър. В случай, че участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра и/или техни обединения и техните оферти отговарят на изискванията на Възложителя, заложени в настоящата публична покана, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63510000Описание:
Услуги на туристически агенции и спомагателни туристически услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. Леге № 4

NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертите се представят в срока, посочен в публичната покана, в сградата на Агенцията по обществени поръчки, в гр. София, ул. ”Леге” № 4, ет.1, ст. 5 -деловодство. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и предметът на публичната покана, за която кандидатства.
Офертата трябва да съдържа следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението (съгласно Образец № 1), с посочване на единен идентификационен код /ЕИК/ по чл. 23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция. Когато участникът не представи ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, освен копие от документа за регистрация, прилага и заверено копие на документ за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица представят еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени (в официален превод);2. Оферта (съгласно Образец № 2) с посочен срок на валидност, който не следва да е по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти;3. Техническо предложение (съгласно Образец № 3);
4. Ценово предложение (съгласно Образец № 4);
5. Декларация, подписана от участника за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на обществената поръчка, включваща брой резервационни станции (терминали) за резервиране и/или издаване на самолетни билети, за наличие на поне един офис за продажба на самолетни билети на територията на гр. София, Република България, с посочен адрес, стационарен и мобилен телефон за връзка – Образец № 5; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а“ – „д“ и ал. 5 от ЗОП – Образец № 6.Участникът следва да представи следните документи:1. документ (заверено от участника копие от удостоверение, лиценз или друго), по преценка на участника, удостоверяващ правото на участника да продава самолетни билети, в това число на територията на Република България, съгласно действащото законодателство в РБългария; 2. заверено от участника копие на документ (страници от сключен договор, сертификат или друго), доказващ правото на участника да резервира и издава или продава самолетни билети чрез глобална резервационна система към датата, посочена като краен срок за подаване на оферти, която система предлага висока степен на пълна, достоверна и актуална информация за наличните цени на самолетни билети;3. заверено от участника копие на документ, удостоверяващ наличието на валидна към датата на подаване на офертата оторизация за работа със системата BSP (Billing Settlement Plan) или еквивалент;4. заверени от участника копия на документи, удостоверяващи членството или акредитацията на участника в IАTA;5. участникът следва да посочи минимум две лица от своя персонал, извършващи резервации и издаване на самолетни билети, които да отговарят на следните изисквания:
– да притежават сертификат, удостоверяващ ИАТА (IATA /International Air Transport Association/) квалификация (за агент по продажбите на самолетни билети);
– всяко от лицата трябва да има минимум едногодишен опит (от последните три години) като агент по продажба на самолетни билети. Представя се подписан от участника списък на персонала, който извършва резервации и продажби на самолетни билети, както и информация и документи (копия от сертификати, извлечения от трудови книжки, граждански договори и други), доказващи професионалната квалификация и опита на този персонал.Списъкът на персонала се подписва от участника (по образец на участника);6. заверно копие на валидна застрахователна полица, в случа че участникът е туроператор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”.
Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените в Методиката за оценка показатели.
Участниците, с допуснати до оценяване оферти се класират по низходящ ред, като участникът с офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
Офертите на участниците се оценяват по следните показатели и критерии:
предложена отстъпка от цената на самолетния билет – kт = 0.30
предложена отстъпка от такса обслужване – kт = 0.30
минималният брой пътуващи за прилагане на групови цени – kт = 0.10
намаления за групово пътуване – kт = 0.10
освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби при смяна на датата на пътуването – kт = 0.20
Оценката на показателите се извършва по следния начин:
Р1 – оценка на отстъпката от цената на самолетния билет
P1=(Pn/Pmax)x100 точки,
къдетоРn – % отстъпка на n-тия участник,
Рmax – максимален % отстъпка, дадена от участник
Р2 – оценка на отстъпката от такса обслужване
P2=(Pn/Pmax)x100 точки,
къдетоРn – % отстъпка на n-тия участник,
Рmax – максимален % отстъпка, дадена от участник
R- оценка на минималният брой пътници, над който се прилагат групови цени
R=(Rmin/Rn)x100 точки, където
Rmin – най-малкият предложен брой пътници, над който се прилагат групови цени
Rn – брой пътници, над който се прилагат групови цени, предложен от n-тия участник
Z- оценка на предложените намаления за групово пътуване
Z=(Zn/Zmax)x100 точки,
където Zn – предложени намаления от n-тия участник,
Zmax – максимален % намаление, даден от участник
B – оценка на освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби при смяна на датата на пътуването
B=(Bn/Bmax)x100 точки,
където Bn – предложен процент на освобождаване от глоби от n-тия участник,
Bmax – най-високият процент освобождаване от глоби в офертите на участниците;
Ф – Комплексна оценка
Ф = 0.3хР1+0.3хР2+ 0.lxR + 0.lxZ+ 0.2xB
Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се закръглят до втория знак след десетичната запетая.
Крайно класиране на участниците
1.Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени от всеки участник.
2.На първо място се класира участникът с най-висок брой точки.
3. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни комисията ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на основание чл.71, ал.5, т. 2 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 11:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците представят само една оферта и нямат право да представят варианти на офертата. Валидността на офертата е за срок не по-малък от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаването й.
Всички документи се представят на български език. Документите във вид на копие следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани от съответния участник.
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 24.03.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Агенцията по обществени поръчки на адрес: гр. София, ул. “Леге” № 4.
Поръчката по II-ра обособена позиция се финансира със средства по проект „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015