Дейностите включват поддръжка канализационната мрежа на територията на район “Красна поляна”. В дейностите са[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Район Красна поляна на Столична община, улица Освобождение №25, За: Любомир Борисов, Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217218, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883Място/места за контакт: гр. София, район Красна поляна, ул. Освобождение № 25Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krasnapoliana.com.Адрес на профила на купувача: http://krasnapoliana.com/procurements.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Дейностите включват поддръжка канализационната мрежа на територията на район “Красна поляна”. В дейностите са включени отстраняване аварии и профилактика на канализационната мрежа в кв. “Факултета”, която не се обслужва и поддържа от фирма “Софийска вода” ЕАД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90640000Описание:
Услуги, свързани с почистване и източване на канавки

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ориентировъчната обща сума на дейностите за срока на договора е 25 000 лв. лева без ДДС или 30000 с включен ДДС по приложена количествена сметка към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на кв. Факултета, район “Красна поляна”.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа:1. Оферта (Приложение № 1);2 Техническо предложение за организацията и начина на работа на фирмата, за качествено изпълнение на възлаганите заявки за ремонт. (Приложение №2); 3. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.Споразумение за създаване на обединение при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Техническа спецификация и количествена сметка (Приложение №3); 5. Кратка анотация (кратко представяне на досегашната дейност на участниците по предмета на поръчката); 6. Административни сведения (Приложение №4); 7. Списък (Приложение № 5) на основните договори за сходен вид дейности, изпълнени през последните три години (2012г., 2013г. и 2014г.) с посочване на дати на сключване и изпълнение, контрагент/и, предмет, стойност и придружени с препоръки/референции за добро изпълнение; 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП – (Приложение № 6); 9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП – (Приложение № 7); 10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.4 Поръчката следва да бъде изпълнена съгласно Техническа спецификация (Приложение № 3) от документацията за участие. Всички дейности, определени в Техническата спецификация, както и тези извън нея, следва да се изпълняват качествено и при спазване на всички строително технически и за безопасност на труда норми. При поискване от Възложителя участникът следва да осигури изпълнението на дейностите, предмет на поръчката, както през почивните и празничните дни, така и при извънредни ситуации на смени денонощно. Вложените материали при извършване на предмета на поръчката, включително строителните и монтажни работи, да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (обн. ДВ. бр. 106 от 2006г.). Минимални изисквания към участника: Участникът следва да представи списък на основните договори за сходен вид дейност, изпълнени през последните три години (2012г., 2013г. и 2014г.) с посочване на дати на сключване и изпълнение, контрагент/и, предмет, стойност и придружени с минимум три броя препоръки/референции за добро изпълнение. Участникът, при ценообразуването, следва да декларира спазване на изискването за минимална цена на труда; Участникът е длъжен сам и за своя сметка за срока на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на дейността.Участникът следва да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки. Предложения, които не отговарят на минималните изисквания ще бъдат оставени без разглеждане. Срокът на валидност на офертата е 90 календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.(чл. 58, ал.2 от ЗОП).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация! Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. Участниците получават пълен достъп до нея на електронната страница на район “Красна поляна” с адрес: www.krasnapoliana.com, раздел „Профил на купувача” с адрес: http://www.krasnapoliana.com/procurements.html. Документацията за участие може да бъде получена на деловодството на район “Красна поляна”, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа за периода от 12.03.2015г до 19.03.2015г. или изпратена на адреса на участник за негова сметка при направено писмено искане за това.
Поддаването на офертата се извършва в деловодството на СО – район “Красна поляна” – София, ул. „Освобождение” №25, ет.1, всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00 часа за периода от 12.03.2015г до 19.03.2015г.
Отварянето на офертите ще се извърши на 20.03.2015г от 10:00 часа в сградата на район “Красна поляна”, стая №206. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и други лица, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП

Приложения: 1. Образец на АОП за публична покана; 2.Документация за участие; 3 Образци на документи с проект на договор; 4. Ценово предложение; Заповед на Кмета на район по чл. 101г, ал. 1 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015