Текуща поддръжка и ремонт на МПС, обслужващи Софийска градска прокуратура, подробно описана в приложението към[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Софийска градска прокуратура, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Иван Валентинов Иванов, България 1040, София, Тел.: 02 9219225, E-mail: sgp@prb.bg, Факс: 02 9808849Място/места за контакт: бул. Витоша № 2, Съдебна палатаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.prb.bg/bg/sgp/.Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/sgp/obshestveni-porchki/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Текуща поддръжка и ремонт на МПС, обслужващи Софийска градска прокуратура, подробно описана в приложението към публичната покана, достъпно на профила на купувача http://www.prb.bg/bg/sgp/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50100000Описание:
Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 27 100 (двадесет и седем хиляди и сто) лева без вкл. ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27100 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обекти на изпълнителя на територията на гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническите изисквания и други условия за подготовка на офертата са подробно описани в приложението към публичната покана, достъпно на профила на купувача
http://www.prb.bg/bg/sgp/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

– К1,i – предложена цена за един сервизен час труд, лава/час от участник i .
К1 е с относителна тежест 60%

– К2,i – предложена отстъпка от цената на резервните части /вкл. доставка/ и консумативи в % от участника i. Отстъпката е от цената, на която участника i при своята ежедневна дейност си доставя резервни части и консумативи.

К2 е с относителна тежест 40%

Всички предложения на кандидатите по показателите К1 и К2 следва да бъдат с положителна стойност, различни от „0”(нула) и закръглени до втория знак след десетичната запетая.

Оценката се извършва по следната формула:

К,i = К 1,i + К 2,i

К 1 = минимална предложена цена за един сервизен час труд х60
предложена цена за един сервизен час труд от участник i(K1,i)

К 2 = предложена отстъпка на участника i (К2,i) х 40
Максимална предложена отстъпка

На първо място се класира участникът, получил най-висока оценка К, закръглена до втория знак след десетичната запетая.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация, свързана с поръчката, мoжe да бъде получена на http://www.prb.bg/bg/sgp/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/03/2015