Техническо обследване и анализ състоянието на трансформатор[…]

BG-Козлодуй

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АЕЦ Козлодуй ЕАД, гр. Козлодуй, За: Александър Ангелов, РБългария 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 73773, E-mail: APAngelov@npp.bg, Факс: 0973 76007Място/места за контакт: Управление ТърговскоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org.Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2300.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Техническо обследване и анализ състоянието на трансформатор 1ТБ в цех БПС съгласно Техническо задание № 15.БПС.ТЗ.01

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000Описание:
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Техническо обследване и анализ състоянието на трансформатор 1ТБ в цех БПС съгласно Техническо задание № 15.БПС.ТЗ.01

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

АЕЦ Козлодуй ЕАД

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо Задание № 15.БПС.ТЗ.01.
2. Изисквания към Участниците:
2.1. Участниците трябва да са изпълнявали услуги по обследване и анализи на електрически машини за средно напрежение и електро апаратура, съгласно частите описани в Техническо задание № 15.БПС.ТЗ.01.
2.2. Участниците да разполагат с кадрови ресурс, който ще изпълнява предмета на поръчката като представят списък на техническите лица.Специалистите които ще изпълняват работи на площадката на АЕЦ трябва да притежават 5 квалификационна група съгласно ПБЗР ЕУ.
2.3. Участниците трябва да притежават сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 с включени дейности, покриващи предмета на поръчката, като представят копие на сертификата.
2.4. Необходимите измервания и анализи трябва да се извършат от акредитирана лаборатория/орган за контрол от вид С /А/ съгласно ЕN ISO 17020, чиито обхват на акредитация да покрива дейностите от предмета на поръчката, за което да представи копие на сертификата.
3. При сключване на договор, определеният за изпълнител участник представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя) и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП в 7 (седем) дневен срок от датата на уведомяването му.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши на 01.04.2015 г. от 10:00 часа в Управление “Търговско”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/03/2015