“Избор на външни сервизи за следгаранционно обслужване и ремонт на автомобилна техника”, разпределени по позиции,[…]

BG-Елхово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регионална дирекция “Гранична полиция” Елхово, ул.”Морава” № 1, За: Петър Петров, България 8700, Елхово, Тел.: 0478 81411, E-mail: rdgp_el@abv.bg, Факс: 0478 88040Място/места за контакт: РДГП-ЕлховоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsgp.mvr.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.nsgp.mvr.bg/Profil_na_kupuvacha/Publichni_pokani/default.htm.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Избор на външни сервизи за следгаранционно обслужване и ремонт на автомобилна техника”, разпределени по позиции, както следва:
– Позиция №1 “Избор на външни сервизи за следгаранционно обслужване и ремонт на автомобилна техника в зоната на РДГП-управление, ГПУ Елхово, ГПУ Болярово и ГПУ Средец.”
– Позиция №2 “Избор на външни сервизи за следгаранционно обслужване и ремонт на автомобилнатехника в зоната на ГПУ-Свиленград.”
– Позиция №3 “Избор на външни сервизи за следгаранционно обслужване и ремонт на автомобилна техника в зоната на ГПУ-Малко Търново.”
Участниците могат да представят оферти за една или повече позициии.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34100000Описание:
Моторни превозни средства

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Избор на външни сервизи за следгаранционно обслужване и ремонт на автомобилна техника, подробно описана в техническата спецификация.
Прогнозната стойност разпределена по обособени позиции, е както следва:
– Позиция №1 – до 43 250,00 лв. без ДДС.
– Позиция №2 – до 7 150,00 лв. без ДДС.
– Позиция №3 – до 15 600,00 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сервизни бази на Изпълнителя.

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок за изпълнение на конкретния ремонт – до 15 /петнадесет/ работни дни, считано от датата на постъпване на автомобила в сервиза на Изпълнителя.
2. Място за изпълнение на поръчката: Сервизни бази на Изпълнителя (собствени или наети).
2.1. За позиция №1 на територията на град Елхово.
2.2. За позиция №2 на територията на град Свиленград или област Хасково.
2.3. За позиция №3 на територията на град Бургас или област Бургас.
2.4. Ако Изпълнителят нe разполага със сервизни бази (собствени или наети) в посочените по т. 2.1, 2.2 и 2.3 населени места или области, ремонтите и обслужванията може да се извършват и в други сервизи на територията на Република България, като разходите за транспортиране на МПС до сервизната база и обратно следва да бъдат за сметка на Изпълнителя.
Участникът да представи списък с адресите на сервизните бази (собствени или наети) с посочване на телефон, факс, лице/а за контакт, е-mail.
3. Продължителността на работните операции за автомобилите, обект на поръчката да не надвишават посочените в Наредба № 24 от 8 март 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства;
4. Начин на плащане: 100% банков превод в рамките на 30 (тридесет) работни дни след извършване на ремонта, срещу представена оригинална фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
5. Предвижда се гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността му без включен ДДС.
6. Участниците да преставят в офертата си задължително следните документи:
6.1. Представяне на участника – Приложение №1;
6.2. Списък на представените документи – Приложение №2;
6.3. Единен идентификационен код на участника по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация всъответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко юридическо лице, включено в обединението. Чуждестранните юридически лица прилагат валиден еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Документът на чуждестранните лица се представя и в официален превод на български език.
6.4. Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП – Приложение №3;
6.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП – Приложение №4;
6.6. В случай, че участникът предвижда използването на подизпълнители, същите трябва да попълнят Декларация, потвърждаваща съгласие за участие, като подизпълнител – Приложение №5;
6.7. Техническо предложение – Приложение №6;
6.8. Декларация (свободен текст), в която участникът да посочи предоставя ли информация с конфиденциален характер в техническата си оферта, която Възложителя да не разкрива, съгласно чл.33, ал.4 от ЗОП;
6.9. Ценово предложение – Приложение №7;
6.10. Оригинал на нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, когато не е подписана от представляващия участника;
6.11. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, трябва да представи оригинал на документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва преставляващият.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерии:
1. К1 – предложена цена за един сервизен час труд – тежест 20
2. К2 – предложена цена на резервни части, съгласно списък, посочен в техническата спецификация на Възложителя – тежест 50
3. К3 – надбавка (в проценти) спрямо цената, на която Изпълнителя закупува резервни части – тежест 30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Указания за подготовка на офертата: офертата на участника трябва да съдържа най-малко информацията по чл.101в от ЗОП и от Указанията към участниците за подготовка на офертата. Офертата да съдържа ясна и изчерпателна информация, в съответствие с техническите и всички останали изисквания на Възложителя.
2. Посочената в поканата “Прогнозна стойност без ДДС” да се счита за пределно допустима.
3. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик с надписано пълното наименование на обществената поръчка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт и по възможност факс и електронен адрес. Документите в офертата да бъдат подредени в папка, по приложен списък на документите, съдържащи се в офертата, като всеки лист е странициран в долния десен ъгъл. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: РДГП – Елхово, гр.Елхово 8700, ул. “Морава” №1, деловодство.
4. Поканата и приложенията, свързани с поръчката са посочени на следния интернет адрес: http://www.nsgp.mvr.bg/Profil_na_kupuvacha/Publichni_pokani/default.htm
5. Отварянето на офертите ще се извърши на 26.03.2015г. от 14:00 часа при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП в сградата на РДГП – Елхово, гр.Елхово 8700, ул. “Морава” №1. При отварянето на офертите право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
6. Всички участници ще бъдат уведомени за резултатите от оценяването, протокола се изпраща на участниците и в един и същи ден се публикува в профила на купувача на електронен адрес: http://www.nsgp.mvr.bg/Profil_na_kupuvacha/Publichni_pokani/default.htm

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2015