Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК – Разград. Срокътна[…]

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Разград, гр. Разград, бул. “България” 36, За: Стилиан Стефанов, Република България 7200, Разград, Тел.: 0886 500227; 084 611577, E-mail: razgrad@nhif.bgМясто/места за контакт: РЗОК Разград, бул.”България” 36;Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/575.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК – Разград.
Срокътна договора е 1/една/ година, считано от датата на подписването му.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300Описание:
Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обект на услугата са служебните коли на РЗОК Разград.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В предложената от изпълнителя автомивка, находяща се на територията на гр. Разград.

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участниците следва да разполагат с необходимата материално-техническа база за извършванена следните видове услуги:
– Външно измиване на леки автомобили;
– Вътрешно почистване на леки автомобили;
– Комплексно (външно и вътрешно) почистване на леки автомобили;
– Пране на тапицерията на леки автомобили.
2.Услугите по т.1 следва да се извършват с качествени материали и консумативи, собственост на изпълнителя.
3.Участниците следва да имат възможност да извършват услугите по т.1 в работни дни от 9:00 до 17:30 ч., както и в почивни и празнични дни, съобразно установеното работно време на участника.
4.Срок за приемане за обслужване на автомобилите:
4.1. Без предварителна заявка – до 30 минути след пристигане на автомобила на територията на автомивката;
4.2. С предварителна заявка – до 10 минути след пристигане на автомобила на територията на автомивката;
5.Заявките ще се извършват от упълномощени от възложителя длъжностни лица или от водача на съответното превозно средство по факс, телефон или електронна поща.
6.Периодичността на посещенията на автомивката и видовете услуги по т.1, които възложителят желае да ползва ще са съобразно неговите конкретни нужди, в съответствие с определени лимити съгласно вътрешни нормативни документи и в рамките на определените за целта бюджетни средства.
Оферта в настоящата обществена поръчка може да подаде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
Участницитеследва да разполагат със собствена или наета автомивка, оборудвана за извършване на услугитепо т.1. от раздел II от настоящите технически изисквания и указания за офериране. Автомивката следва да се намира на територията на гр. Разград, на разстояние не повече от 3 км. от сградата на РЗОК – Разград, бул. „България“ № 36.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерий “най-ниска цена”. Сравнява се сбора от предложените от участниците единични цени за един лек автомобил за еднократно извършване на комплексната услуга. Цената на комплексната услуга за едно превозно средство се получава от сумата на четирите компонента на услугата по т.1 от раздел II от настоящите указания.
Крайното класиране на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска обща цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържание на офертата включва задължително Приложение №№1, 2, 3, 4, и 5 към поканата. Офертите се представят всеки работен ден от 09.00 до 16.30 часа до обявения срок в деловодството на РЗОК Разград, на адрес: гр. Разград 7200, бул. “България” 36, лично, чрез куриерска фирма или по пощата, чрез известие за доставка. Неразделна част от насточщата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№1, 2, 3, 4, 5,6 и 7, които са на разположение на оферентите на посочения е раздел І на поканата интернет адрес в профила на купувача.
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.101г ал.3 от ЗОП на 26.03.2015 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на ІІ-я етаж в сградата на РЗОК Разград в гр. Разград, бул. “България” 36.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2015