Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 17-19, За: Мария Митрева – държавен експерт, Република България 1202, София, Тел.: 02 9405258, E-mail: MMitreva@mrrb.government.bg, Факс: 02 9405478; 02 9405413Място/места за контакт: ул. Св. Св. Кирил и Методий № 17-19Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mrrb.government.bg.Адрес на профила на купувача: http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al4/DocLib1/Forms/AllItems.aspx.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Услугата включва:
Осигуряване на фиксирана телефонна услуга съгласно изискванията на Техническата спецификация (ТС) към настоящата публична покана (ПП), заедно с определен пакет от допълнителни услуги, включително получаване и изпращане на факсимилни съобщения за преките телефонни постове и абонатните постове от собствените телефонни централи на възложителя; предоставяне на възможност за ползване на останалите услуги, предлагани от участника при преференциални условия за възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64211000Описание:
Обществени телефонни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Таблица 1 в Техническата спецификация към публичната покана:
-130 броя обикновени телефонни линии;
– 1 бр. ISDN РRA организирани в автоматичен вход с 499 (четиристотин деветдесет и девет) броя публични номера на адрес – гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.
Възложителят има право на увеличаване и намаляване на горепосочения брой обикновени телефонни линии и публични номера в рамките на 15 % (петнадесет на сто) от абонатите в групата по негово искане.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Адресите по Таблица 1 в Техническата спецификация към публичната покана

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

А. Технически изисквания към изпълнението:
1.Осигуряване пренос на глас и звук в реално време за национални и междунар. разговори в собствената мрежа и в други мобилни и фиксир. мрежи за правите телеф. постове от Списъка по Таблица 1 в ТС към ПП и вътрешн. телеф. постове на централите на възложителя (с право за безвъзмездно увеличаване или намаляване на броя им).
2.Съвместимост на услугите по т.1 с оборудв. на възложит., включващо учрежденска телеф. централа (УАТЦ) тип Siemens Hicom 350E, свързана с обществената мрежа посредством един ISDN РRA организирани в автоматичен вход с 499 бр. публични номера.
3.Осигуряв. на възможн. за включв. на УАТЦ с автомат. вход и всеки от вътр. постове на централ. да притежава съответстващ географски номер, чрез който да се осъществ. свързаност без посредничеството на оператор или гласово интерактивно меню.
4.Запазване на съществув. номерационен план и на съществув. номера на правите телефонни постове и на УАТЦ.
5.Осигуряв. възможн. за предаване и получав. на факсимилни съобщения (Технологията да позволява получав. и изпращ. на факсим. съобщ., съгласно изискв. на ITU от устройства Група 1, Група 2, Група 3, Група 4 и ETSI EG 202 057-2, за градски, междугр. и междунар. дестинации. Получав. и изпращ. на факсим. съобщ. да не е свързано със закупув. от възложителя на допълнит. оборудване или заплащане на допълнит.такси).
6.Запазване на географск. номера при промяна на изпълнителя и при пром. на адреса (в едно насел. място) на точките на възложит. и възможн.за промяна на геогр. номер и избор на нов – за сметка на изпълнителя.
7.Осигуряв. на възможн.за идентификация на входящ. и изходящ. обаждан. и за обратен избор на идентифицирания повикващ.
8.Безвъзмездно предостав. на детайлизир. сметка за ползваните усл. заедно с данъчна фактура (детайлиз. сметка да съдържа най-малко сл. информация: вс. видове ползвани усл. през разплащателния период, брой на ползваните усл., обща стойност на вс. вид ползвани усл., общ размер на сметката, размер на данъчн. начисления върху сметката в проценти спрямо размера й и в абсолютни стойн., размер на договорените отчисления, общ размер на дължимата сума с и без ДДС).
9.Предостав. на упълномощен представител на възложит. на права за достъп до информационната система на изпълнителя за извършване на детайлизирана справка.
10.Без първоначално таксуване на повикване за вс. национ. и междунар. разговори от преките телеф. постове и вътр. телеф. постове на УАТЦ на възложителя.
11.Осигуряв. на безплатни разговори към национ. номера за спешни повикв. и до негеографски номера с безплатен достъп (800).
12.Осигуряв. на неогранич. по бр. и време безплатни разгов. между вс. телеф. постове на възложителя.
13.Осигуряв. на техническа поддръжка на вс. постове по схемата 24х7х365 Helpdesk.
14.Възможност за временно спиране ползван. на телеф. пост без плащане на такси, неустойки или санкции (Вс.еднократни разходи, които биха могли да възникн. при предостав. на усл. на МРРБ и за преместван. на ползваните усл. от един на др.адрес в същото насел. място са изцяло за сметка на изпълнителя).
15.При месечни абонаментни такси (ако участникът предлага такива) сумата от цената за един ISDN PRA, включит. автоматич. вход, и цената за вс. прави телеф. постове от Таблица № 1 в ТС към ПП да не надвишава две хил. лв. без ДДС.
16.Осъществяв. на наблюдение и контрол най-малко на параметрите по т.16 на раздел “Д” в ТС към ПП.
17.Предостав.на безплатни минути за изход. разговори без първонач.таксуване на повикване.
18.Осигуряв. на тонално номеронабиране, идентификация линията на викащия и на свързаната линия.
19.Осигуряване при вс. разгов. от постове на възложит. идентификация на викащия /CLIP/и предаването му към викания номер.
Б.Изисквания към участника – посочени са в поле “Допълнителна информация” по-долу.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Брой безплатни минути – с относителна тежест в комплексната оценка 20 %;
2. Надеждност на предлаганите услуги – с относителна тежест в комплексната оценка 10 %;
3. Техническа възможност за резервираност на физическо ниво в мрежата на доставчика – с относителна тежест в комплексната оценка 10 %;
4. Цена на услугите – с относителна тежест в комплексната оценка 60 %.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Б.Изисквания към участника – продължение от поле “Изисквания за изпълнение на поръчката”:
1.Да е действащ на телекомуникационния пазар обществен телекомуникационен оператор, притежаващ валидно Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-номера за осъществяв. на обществени електронни съобщ.чрез обществ. електр. съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телеф. услуга, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията.
2.Да е сертифициран по ISO 9001:2008 с обхват”Доставка на фиксирани гласови (телефонни) решения” или еквивалентен.
3.Да има приети Общи условия за взаимоотношения между Оператора и крайните потребители на фиксирана телефонна услуга.
4.Да декларира осигуряване възможност за запазване на географските номера, ползвани от възложителя в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Видин, Хасково, Смолян, Пазарджик, Кърджали, Стара Загора, Сливен, Добрич, Търговище, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Благоевград, Перник, Кюстендил, Разград, Силистра, Враца и Монтана при промяна доставчика на фиксиран.телеф.услуга и/или на адреса в границите на един географски национален код за направление.
5.Да притежава опит в предоставянето на най-малко по 3 (три) услуги, еднакви или сходни* с предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
*Под „услуги, сходни с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира “доставка на фиксирани гласови (телефонни) услуги”.
Срокът на валидност на офертата трябва да е 60 (шестдесет) календарни дни.
Цялата информация, съдържаща се в настоящата покана и приложенията към нея, се предоставя безплатно и е публикувана на интернет страницата на МРРБ в “Профил на купувача” – достъпна на посочения в поле I.1) адрес. В указания от възложителя срок, участникът следва да представи оферта, изготвена по образеца, приложен към настоящата покана и при спазване на изискванията, посочени в поканата и приложенията към нея. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до крайния срок за получаване на офертите. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и – по възможност – факс и електронен адрес. Офертите се подават в централната сграда на МРРБ – гр. София 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, стая 17 Б.
Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 18.03.2015 г. от 14:00 часа в централната сграда на МРРБ и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015