строително – монтажни и ремонтни работи на „Детска ясла[…]

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул. Симеон Велики №33, За: По отношение на поръчката: П.Павлов, ст. специалист „Инвеститорски контрол”, тел: 086 816 254; по отношение на офертата: Г. Тодорова – гл. експерт „Обществени поръчки”, тел. 086/ 816 280, Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343Място/места за контакт: Община СилистраИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

строително – монтажни и ремонтни работи на „Детска ясла „Ален мак” в с. Айдемир, общ. Силистра

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45400000, 45410000, 45421100Описание:
Довършителни строителни работи
Работи по полагане на мазилка
Монтажни работи на врати, прозорци и техните каси и прагове

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете ремонтни дейности и количества, които следва да се изпълнят са описани в Техническо задание (КС) – Приложение №1 и Техническа спецификация – Приложение № 2 от указанията и приложение към него.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5550 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съдържание на офертата.
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
2. Пълномощно на лицето, подписващо офертата, в случай, че няма представителни функции по закон – заверено копие.
3. Административни данни за лицето, което прави предложението
4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП
5. Декларация по чл.56 , ал.1, т.8 от ЗОП
6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
7. Декларация по чл.56 , ал.1, т.12 от ЗОП
8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката
9. Ценово предложение за изпълнение на поръчката
Ценовото предложение за изпълнение, следва да не надвишава финансовия ресурс от указанията, с който Възложителят разполага за изпълнение на поръчката и да включва всички необходими разходи, свързани с нейното качествено и срочно изпълнение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка
1. Срок за изпълнение СИ – относителна тежест: 20%
Участниците следва да имат предвид максимално заложения срок за изпълнение, посочен в т.2 от указанията в календарни дни.
Оценката се определя съгласно формулата:
СИ = СИ/СИi х 100
където:
СИmin – най – краткият срок за изпълнение на поръчката
СИi – предложеният срок от съответния участник
2. Цена за изпълнение Ц – относителна тежест: 80%
Ценовото предложение за изпълнение, следва да не надвишава финансовия ресурс по т.3 от указанията, с който Възложителят разполага за изпълнение на поръчката и да включва всички необходими разходи, свързани с нейното качествено и срочно изпълнение.
Оценката се определя съгласно формулата:
Ц = Цmin/Цi х 100
където:
Цmin – минималната предложена крайна цена (без ДДС)
Цi – предложена крайна цена (без ДДС) на съответния участник.
Определяне на комплексната оценка – „КО”:
КО = СИ х 20% + Ц х 80%
На първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.silistra.bg., „Профил на купувача” – http://poruchki.silistra.bg/news.php.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015