„ Доставка чрез закупуване на санитарно-хигиенни материали[…]

BG-с.Невестино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение Държавно горско стопанство Невестино към ЮЗДП ДП Благоевград, ул.Владимир Поптомов №29, За: Мария Василева, Република България 2595, с.Невестино, Тел.: 078 551014, E-mail: dgsnevestino@abv.bg, Факс: 078 551014Място/места за контакт: ТП ДГС НевестиноИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uzdp.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/1/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ Доставка чрез закупуване на санитарно-хигиенни материали за нуждите на ТП „ДГС Невестино”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39830000Описание:
Почистващи продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация – неразделна част от документацията Приложение №3

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

500 EUR

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на ТП ДГС Невестино

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатите следва да представят следните документи: 1. Заверено копие от документа за регистрация в Търговския регистър (ТР) или единен идентификационен код, съгл.чл.23 от Закона за ТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;2.Оферта (финансово предложение)- по образец (Приложение № 1);3.Административни сведения за участника – по образец (Приложение № 2);4.Техническо предложение- по образец (Приложение № 4);5. Подписан и подпечатан проект на договор. (Приложение № 5);Участниците депозират офертите си, заедно с необходимите документи в запечатан непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл на плика се изписва : “За ТП “ДГС Невестино” и се посочва пълното и точно наименование на кандидата, който подава офертата, както и адрес за кореспонденция, телефон, факс, ел.адрес, предмет на поръчката. Краен срок за получаване на офертите: До 16:00ч. на 18.03.2015г. на адреса на ТП “ДГС Невестино”,ул.”Владимир Поптомов” № 29, подадени на място, по пощата или по куриер. Оферта, изпратена по пощата или с куриер, трябва да е постъпила в деловодството на ТП “ДГС Невестино”, в срока определен за приемане на оферите, в противен случай тя не се разглежда и се връща на кандидата.Разглеждането, оценяването и класиране на офертите е на 19.03.2015г. от 10,00ч. в административната сграда на ТП ДГС „Невестино”. Заседанието на комисията е публично.Документацията може да бъде изтеглена от интернет-страницата на възложителя, Профил на купувача, раздел ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ – www.uzdp.bg и www.dgs-nevestino.com.Поръчката се финансира със средства от стопанската дейност на ТП „ДГС Невестино”. Обменът на информация между Възложителя и участниците може да се извърши лично (на ръка), чрез куриерска служба,електронна поща, препоръчана поща с обратна разписка на посочения от участника адрес, или на онзи друг адрес, за който участника е уведомил Възложителя при промяна, както и по факс.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Право да присъстват на заседанието на комисията имат лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП.Неразделна част от настоящата публична покана са Техническа спецификация (Приложение №3) и проект на договор (Приложение №5) публикувани в Профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015