„Сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в Община Каолиново, включително доставка и монтаж на[…]

BG-Каолиново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Каолиново, пл. Украйна № 4, За: Ивайло Иванов – старши юрисконсулт, Република България 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolinovo@abv.bg, Факс: 05361 2110Място/места за контакт: Община КаолиновоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kaolinovo.bg..Адрес на профила на купувача: http://pk.lakorda.com/pp.php?pagetype=user&profile=kaolinovo&pp=6.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в Община Каолиново, включително доставка и монтаж на резервни части“

Изпълнителят трябва да извърши следните основни дейности:
Диагностика; Профилактични и технически прегледи; Ремонтни дейности (отстраняване на технически неизправности, подмяна на дефектирали компоненти), профилактика на ремонтираната компютърна, периферна и копирна техника, подлежаща на техническо поддържане, описана по вид и модели в техническата спецификация; Осигуряване на резервни части (при необходимост); Осигуряване на консумативи за принтери и копирна техника, описани в техническата спецификация по цени, посочени в ценовото предложение на Изпълнителя; Изготвяне на препоръки и насоки за оптимизиране работата на компютърната, периферната и копирната техника на Възложителя, въз основа на извършените анализи и проведени тестове; Изготвяне на експертни оценки на компютърната, периферната и копирната техника, която е функционално негодна или неотговаряща на съвременните технически изисквания.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125000, 50320000, 50323000Описание:
Части и принадлежности за фотокопирни машини
Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Каолиново

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически изисквания:
Участникът да е оторизиран за сервиз или сервизен посредник и/или има права за прием и сервиз на компютърно, мрежово оборудване и периферия от официален представител на поне две марки от описаните в Техническите спецификации компютърна и периферна техника.
Участникът следва да притежава документ (сертификат, оторизационно писмо или др. еквивалентен) от производителя и/или официален представител на производителя, че е оторизиран дилър и сервиз за поне две марки от описаните в Техническите спецификации компютърна и периферна техника.
Участникът да притежава сертификат за експертни познания по продажби, интегриране и поддръжка на компютърна, периферна и копирна техника за публичния сектор.
Участникът трябва да е извършил услуги, сходни с предмета на поръчката през последните 3 (три) години.
Когато участникът в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, горните изисквания се прилагат към обединението като цяло.
Наличие на най-малко една сервизна база на територията на област Шумен, в която може да се обслужва техниката по предмета на поръчката.
Наличие на най-малко 2 (двама) технически специалисти на разположение на участника за изпълнение на предмета на поръчката, сред които:
– най-малко един сертифициран за сервизен специалист на поне две марки от марките на компютърната техника, посочени в Техническите спецификации, от производителя на марката или от оторизиран представител на марките за България.
За сервизното обслужване на компютърна и периферна техника, включително доставка и монтаж на резервни части да посещава минимум 2 (два) пъти седмично община Каолиново или кметство в общината по заявка на възложителя.

Забележка: Услуги с еднакъв или сходен предмет са услуги за поддръжка и сервизно обслужване на компютърна, периферна и копирна техника и консумативи за тях.

2. Изпълнителят се задължава да изпраща свои специалисти при Възложителя и да отстранява възникналите повреди. Ако за извършването на ремонта се налага замяна на резервни части, Изпълнителят е длъжен да посочи писмено (в протокол) констатираната повреда и необходимите за ремонта резервни части с гаранция за качество, срока и цените посочени в ценовата оферта. В случай, че дефектиралата част е невъзможно да бъде подменена или смяната й е с икономически неизгодна цена, в констативния протокол относно повредата, Изпълнителят следва да обоснове техническата невъзможност на ремонта без тази/тези част/и, като представи писмено становище, включващо: ориентировъчна цена за евентуално закупуване на нова техника с подобни параметри и какви по-добри възможности предлага тя; предложение за евентуално бракуване.Изпълнителят извършва абонаментно обслужване в сградата на Възложителя, находяща се в гр. Каолиново, пл. „Украйна“ №4 или в сервизна база на Изпълнителя. При невъзможност за ремонтиране на повредената техника на място, Изпълнителят я приема за поправка в осигурен от него сервиз със съгласието на Възложителя и подписване на приемо – предавателен протокол, в който задължително фигурира и подпис на материално отговорно лице за съответната техника в община Каолиново. В този случай транспортните разходи са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят се задължава да осигурява нови (нерециклирани), оригинални за съответната техника, за максимален брой страници (максимален капацитет) и притежаващи стикер, удостоверяващ произхода им, консумативи с остатъчен срок на годност не по-малък от 75% от целия срок на годност. В случай, че Възложителят изиска, Изпълнителят трябва да представи при доставката съответни сертификати или декларации за произход и качество. Изпълнителят се задължава при нужда от влагане на резервни части, те да бъдат оригинални, нови и с гаранционен срок не по-малък от предвидения от производителя и предложен от участника в техническото му предложение. В случай, че Възложителят изиска, Изпълнителят трябва да представи при доставката съответни сертификати или декларации за произход и качество.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на офертите на допуснатите до участие в обществената поръчка ще се извърши по критерия „икономически най-изгодна оферта“.
Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:
КО = П1 + П2 + П3 + П4 + П5
където:
П1 – Предложена цена за месечна абонаментна такса за техническа поддръжка на компютърна и периферна техника(без ДДС) с относително тегло 30% и максимален брой точки – 30
П2 – Предложена цена за доставка на консумативи за компютърна и периферна техника, формирана на база предложената от участника сума от единичните цени на отделните артикули (без ДДС) с относително тегло 20% и максимален брой точки – 20
П3 – Предложена цена за доставка на тонер касети и консумативи за същите и зареждане на тонер касети, формирана на база предложената от участника сума от единичните цени (без ДДС) на отделните артикули с относително тегло 20% и максимален брой точки – 20
П4 – Предложен гаранционен срок с относително тегло 10% и максимален брой точки – 10
П5 – Времето за реакция при възникнал технически проблем с относително тегло 20% и максимален брой точки – 20
Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки
Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:
П1 – Предложена цена за месечна абонаментна такса за техническа поддръжка на компютърна и периферна техника(без ДДС) – с относително тегло 30% и максимален брой точки – 30 точки.
П1= (Mmin /Mi) х 30
където:
Mmin – представлява най-ниската предложена месечна абонаментна такса за техническа поддръжка на компютърна и периферна техника.
Mi – представлява предложената цена за месечна абонаментна такса за техническа поддръжка на компютърна и периферна техника от съответния участник.
П2 – Предложена цена за доставка на консумативи за компютърна и периферна техника, формирана на база предложената от участника сума от единичните цени на отделните артикули (без ДДС) – с относително тегло 20% и максимален брой точки – 20 точки.
П2 = (Kmin / Ki) х 20
където:
Kmin – представлява най-ниската предложена цена за доставка на консумативи за компютърна и периферна техника, формирана на база предложената от участника сума от единичните цени на отделните артикули.
Ki – представлява предложената цена за доставка на консумативи за компютърна и периферна техника,формирана на база предложената от участника сума от единичните цени на отделните артикули от съответния участник.
П3 – Предложена цена за доставка на тонер касети и консумативи за същите и зареждане на тонер касети, формирана на база предложената от участника сума от единичните цени (без ДДС) на отделните артикули – с относително тегло 20% и максимален брой точки – 20 точки.
П3 = (Tmin / Ti) х 20
където:
Tmin – представлява най-ниската предложена цена за доставка на тонер касети и консумативи за същите и зареждане на тонер касети, формирана на база предложената от участника сума от единичните цени на отделните артикули.
Ti – представлява предложената от участника сума от единичните цени на отделните за доставка на тонер касети и консумативи за същите и зареждане на тонер касети от съответния участник.
П4 – Предложен гаранционен срок – с относително тегло 10% и максимален брой точки – 10 точки.
П4 = (Gi / Gmax) х 10
където:
Gmax – представлява максималният (най-дълъг) предложен гаранционен срок /в месеци/.
Gi – представлява гаранционния срок, предложен от съответния участник /в месеци/.
Забележка: Възложителят поставя изискване към участниците предложеният гаранционен срок да бъде не по-кратък от 6 и не по-дълъг 36 месеца. В случай, че участникът предложи по-кратък срок от указания, участниците ще бъдат отстранени от участие в обществената поръчка.
Методиката продължава в раздел допълнителна информация от настоящата публична покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Продължение на методиката за оценка: П5 = (Rmin / Ri) х 20
където:
Rmin – представлява минималното предложено време за реакция при възникнал технически проблем.
Ri – представлява предложеното време за реакция при възникнал технически проблем от съответния участник.
Участникът класиран от комисията на първо място се определя за изпълнител на обществената поръчка.

2. Офертата се подава в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен адрес. На плика се записва: Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в Община Каолиново, включително доставка и монтаж на резервни части“. Подадените оферти ще се разгледат на 18.03.2015 г. в 10.30 ч. в ритуална зала на община Каолиново. Заседанието на комисията за отварянето на подадените оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015