„Доставка чрез закупуване на ветеринарни медикаменти[…]

BG-Батак

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Южноцентрално Държавно предприятие Териториално поделение Държавно ловно стопанство Широка поляна, м. Широка поляна, За: Иван Коларов, РБългария 4580, Батак, Тел.: 03553 2168, E-mail: dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.comМясто/места за контакт: ТП ДЛС Широка полянаИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: http://www.ucdp-smolian.com/viewart.php?id=558.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка чрез закупуване на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на ТП ДЛС „Широка поляна”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24000000Описание:
Химически продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


по
ред Наименование на ветеринарните медикаменти и консумативи
Мярка Количество
1 Антибиотик – ОТЦ /пулвис/ кг 2
2 Сулфадимезин- пулвис по 100 гр. бр 10
3 Вермитан по 1 кг бр 1
4 Витаминен премиск Цевалин /пулвис/ кг 4
5 Отрова за плъхове и мишки – гранулат кг 10
6 АМ – ципер лт 8
7 Ваксина за куче – поливалентна бр 1
8 Противопаразитни таблетки за куче бр 10

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДЛС “Широка поляна”

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата следва да бъде изготвена по утвърдения от възложителя образец, към която да бъдат приложени следните документи:
1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;
2. Техническо предложение по образец-(Приложение №2);
3. Ценово предложение, изготвено по образец на Възложителя – (Приложение №3);
4. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП – (Приложение №4);
5. Проект на договор – подписан и подпечатан на всяка страница – (Приложение №5)

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 17.03.2015г. от 11:00 часа в административната сграда на ТП ДЛС „Широка поляна”, местност „Широка поляна”, гр. Батак, община Батак.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015